Zasady postępowania karnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania karnego-opracowanie - strona 1 Zasady postępowania karnego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie karne, zwane procesem karnym - zespół czynności podejmowanych po podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Wśród zasad postępowania karnego wskazać można
Domniemanie niewinności - oskarżony jest niewinny dopóki jego wina nie zostanie udowodniona stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Odstępstwem od tej zasady jest areszt.
Prawo do obrony - prawo do posiadania 3-ech obrońców
Postępowanie składa się z:
postępowanie przygotowawcze
postępowanie przed sądem I-szej instancji
postępowanie przed sądem II-ej instancji
może być postępowanie kasacyjne
inne (np. wznowienie postępowania)
Postępowanie karne może być wszczęte z urzędu lub przez osoby do tego uprawnione. Każdy, kto uważa, że jego dobra zostały naruszone przez przestępstwo może złożyć zawiadomienie o dokonaniu przestępstwa do prokuratury lub na policję. Prokuratura po wykonaniu czynności sprawdzających wyda decyzję o wszczęciu postępowania lub odmówi wszczęcia postępowania. Od tej decyzji można się odwołać do prokuratury okręgowej. Prokuratura może nakazać wszczęcie postępowania lub odmówić (decyzję o odmowie podejmuje sąd).
Postępowanie przygotowawcze (może być śledztwem - prowadzi je prokurator w poważnych sprawach lub dochodzeniem - prowadzi je policja). W postępowaniu przygotowawczym podejrzany i jego obrońca nie mogą w zasadzie zapoznać się z aktami sprawy. Pierwszym etapem postępowania przygotowawczego jest postępowanie w sprawie - nie toczy się przeciw konkretnym osobom, jeśli są ku temu przesłanki wydaje się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, to postanowienie należy dostarczyć podejrzanemu i przesłuchać go. Prokurator albo wniesie akt oskarżenia albo wyda postanowienie o umorzeniu postępowania. Przed wniesieniem aktu oskarżenia odbywa się końcowe zawiadomienie podejrzanego z materiałami postępowania przygotowawczego. Podejrzany od tego momentu jest oskarżonym.
Postępowanie przed sądem. Prokurator odczytuje akt oskarżenia, sąd pyta oskarżonego, czy ten przyznaje się do winy i czy będzie wyjaśniał. Postępowanie dowodowe - przesłuchania świadków, biegłych, wizja lokalna. Sąd zamyka przewód sądowy. Przemówienia - prokurator (mówi m. in. o proponowanym przez niego wymiarze kary) i obrona. Ogłaszany jest wyrok. Jeśli jest niekorzystny można go zaskarżyć. W terminie 7-miu dni należy zażądać uzasadnienia wyroku na piśmie i dostarczenia go, następnie w ciągu 14-stu dni należy napisać apelację.
Sądy
I instancja - sąd rejonowy (w sprawach poważniejszych - sąd okręgowy)
II instancja - sąd okręgowy (odpowiednio: apelacyjny)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz