Zasady ogolne prawa UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ogolne prawa UE - strona 1 Zasady ogolne prawa UE - strona 2 Zasady ogolne prawa UE - strona 3

Fragment notatki:


Zasady ogólne prawa UE (w tym zasady strukturalne) Zasada kompetencji przyznanych (art. 5 ust. 1 i 2 TUE). Podział kompetencji pomiędzy UE a państwa członkowskie Zasada kompetencji przyznanych (art. 5 ust. 1 i 2 TUE) Rozumienie kompetencji „przyznanych”. Kompetencje przyznane jako podstawa działań prawodawczych Unii Europejskiej. Kompetencje przyznane w sposób wyraźny. Kompetencje przyznane w sposób dorozumiany (wnioskowanie z kompetencji wyraźnych o kompetencjach nie przyznanych expressis verbis). Klauzula elastyczności (art. 352 TFUE) Domniemanie kompetencji państw członkowskich Kompetencje zastrzeżone wyraźnie w traktatach dla państw członkowskich
Utrzymanie porządku publicznego, ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego Ustalanie treści nauczania, organizacja systemów edukacyjnych, poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej państw członkowskich
Określanie polityki w zakresie zdrowia oraz organizacja i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej (art. 168 TFUE ust. 7 TFUE)
Produkcja i handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi (art. 246 TFUE)
Reżimy własności (art. 345 TFUE)
Ograniczenia państw członkowskich w wykonywaniu ich kompetencji - państwa członkowskie są zobowiązane do wykonywania swoich kompetencji z poszanowaniem prawa unijnego, w szczególności z poszanowaniem praw przyznanych przez traktaty obywatelom UE
Rodzaje kompetencji UE Kompetencje wyłączne (art. 2 ust. 1 oraz art. 3 TFUE)
Kompetencje dzielone (art. 2 ust. 2 oraz art. 4 TFUE)
Kompetencje do wspierania, koordynowania u uzupełniania działań państw członkowskich w określonych dziedzinach (art. 2 ust. 5 oraz art. 6 TFUE)
Kompetencja w zakresie określania i realizowania WPZiB (art. 2 ust. 4)
Kompetencja państw członkowskich do koordynacji polityk gospodarczych i zatrudnienia, na zasadach, które określa Traktat, a UE ma kompetencje do określenia tych zasad (art. 2 ust. 3 i art. 5 TFUE)
Dynamiczne ujęcie podziału kompetencji między UE a państwami członkowskimi Doktryna zajętego pola
Zaprzestanie wykonywania kompetencji (art. 2 ust. 2 TFUE i deklaracja nr 18 dotycząca rozgraniczenia kompetencji)
Czy UE posiada kompetencje do wydania aktów prawnych dotyczących: Aborcji i eutanazji Związków partnerskich Jednolitej w UE matury Stawek celnych na towary importowane z Chin Zmrożenie ś rodków finansowych i zasobów gospodarczych posiadanych przez Muammara Kadfiego Bezpieczeństwa zabawek Bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym

(…)

… warunków należy ustawodawcy wspólnotowemu, w dziedzinie, której dotyczy niniejsza sprawa, wymagającej od niego dokonywania rozstrzygnięć o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym oraz oceny złożonych sytuacji, przyznać szeroki zakres swobodnego uznania. Tylko oczywiście niewłaściwy charakter przepisów wydanych w tej dziedzinie w stosunku do zamierzonego przez instytucje Wspólnoty (UE) celu…
… lub nadużyciem władzy, czy też dany organ nie przekroczył w sposób oczywisty granic przysługującego mu swobodnego uznania (zob. podobnie w szczególności wyroki z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie C-4/96 NIFPO i Northern Ireland Fishermen's Federation, Rec. str. I-681, pkt 41 i 42, z dnia 5 października 1999 r. w sprawie C-179/95 Hiszpania przeciwko Radzie, Rec. str. I-6475, pkt 29 oraz z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-120/99 Włochy przeciwko Radzie, Rec. str. I-7997, pkt 44).
24 W niniejszej sprawie rząd hiszpański nie wykazał, że Komisja popełniła taki błąd lub dopuściła się nadużycia władzy przy wykonywaniu swej kompetencji ani też, że Komisja w sposób oczywisty przekroczyła granice przysługującego jej swobodnego uznania. Przeciwnie, wydaje się, że przyjmując środki inne niż zakaz połowu…
… właściwych środków w celu zapewnienia pełnego stosowania i skuteczności prawa wspólnotowego [unijnego]. Przy zachowaniu zakresu swobodnego uznania co do wyboru rodzaju sankcji, są one zobowiązane zapewnić, by naruszenia uregulowań wspólnotowych były sankcjonowane na takich samych zasadach materialnych i proceduralnych jak naruszenia prawa krajowego o podobnym charakterze i szkodliwości, pozwalających…
… do jednostronnego podjęcia środków naprawczych lub ochronnych w celu zapobiegania ewentualnym naruszeniom przepisów prawa wspólnotowego przez instytucję wspólnotową (zob. analogicznie wyrok z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie C-5/94 Hedley Lomas, Rec. s. I-2553, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).
(sentencja) Przedstawiając Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) sporną propozycję (MSC 80/5/11) dotyczącą…
… ustawodawczy UE zasady pomocniczości przekazywanych przez państwa członkowskie lub za ich pośrednictwem przez parlamenty krajowe.
Wzmocnienie pozycji Komitetu Regionów
Zasada proporcjonalności Ewolucja zasady proporcjonalności. Podstawy prawne
Zasada proporcjonalności jako zasada ustrojowa (art. 5 ust. 4 TUE) i zasada ogólna prawa UE
Zasada proporcjonalności jako zasada ustrojowa
Wyrok TS UE z 2006 r. w sprawie C-380/03 RFN p. Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu (Działania instytucji UE oczywiście niewłaściwe wobec celu wskazanego w akcie prawnym)
144. Należy przypomnieć, że zasada proporcjonalności, jedna z zasad ogólnych prawa wspólnotowego (unijnego), wymaga, by rozwiązania przyjęte w przepisach prawa wspólnotowego(unijnego) były właściwe z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć…
…. Całkowity zakaz połowu mógłby bowiem spowodować o wiele większą szkodę, nie tylko dla rybaków trudniących się połowem morszczuka, ale także dla rybaków trudniących się połowem innych gatunków, biorąc pod uwagę, tak jak to podniosła Komisja, a czemu nie zaprzeczył rząd hiszpańskiego, że połowów morszczuka dokonuje się w ramach rybołówstwa mieszanego.
Zasada proporcjonalności jako zasada ogólna prawa UE…
…, by sankcja była skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca (wyrok z 2005 w sprawie C-40/04 postępowanie karne p. S. Yonemoto)
- obowiązek zapewnienia odpowiednich procedur kontroli przestrzegania prawa unijnego
- zapewnienie skuteczności prawu unijnemu w drodze odstępstwa od zasady res iudicata
- „kreacyjna” rola zasady lojalnej współpracy: zasada lojalnej współpracy > obowiązki pozytywne > obowiązek…
…).
Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich (art. 4 ust. 2 TUE)
Ewolucja zasady
Znaczenie TL dla zasady poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich
Podstawa prawna zasady (art. 4 ust. 2 TFUE, art. 22 KPP)
Pozytywne działania UE na rzecz wspierania zasady poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich (art. 165 i 167 TFUE)
Ochrona prawna tożsamości narodowej państw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz