Zasady ogólne k.p.a.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ogólne k.p.a. - strona 1 Zasady ogólne k.p.a. - strona 2 Zasady ogólne k.p.a. - strona 3

Fragment notatki:

Zasady ogólne k.p.a. a czynności procesowe postępowania administracyjnego
Zasady ogólne k.p.a. i ich podział. Lista zasad ogólnych postępowania administracyjnego wyróżnionych w doktrynie nie jest jednakowa u różnych autorów. W wyniku nowelizacji z 1980 r. zasady ogólne zostały w systematyce k.p.a. wyróżnione przez wyodrębnienie osobnego rozdziału. Zasady te mają ,,różny stopień ogólności, stanowią przeniesione na grunt prawny zalecenia prakseologiczne, określają aksjologiczne uzasadnienia itd." Sama idea ustanowienia takich zasad znalazła powszechna akceptację, a przez długie lata w ich interpretacji dominował wpływ poglądu S. Rozmaryna, który tak je charakteryzował: „dotyczą one podstaw i metod postępowania, a więc zagadnień, mających doniosłe znaczenie dla całej działalności organów administracji. Są to zasady ogólne w tym sensie, że chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, a więc wspólne dla całości postępowania administracyjnego".
Przełom dokonał się za sprawą orzecznictwa NSA, bo sąd administracyjny, nie ujmując tym zasadom ogólności, potraktował te przepisy tak samo jak każde inne, a więc uznał, że zawierają one treści normatywne. Przełomowy charakter miał pod tym względem zarówno wyrok NSA z 11 czerwca 1981 r. (SA 820/81; ONSA 1981, z. l, póz. 57), dotyczący treści art. 7 oraz jego znaczenia w wykładni prawa procesowego i materialnego w sprawie indywidualnej, jak również formułujący generalny pogląd na rolę i znaczenie zasad ogólnych wyrok NSA z 4 czerwca 1982 r. (NSA 258/82; ONSA 1982, z. 1, póz. 54), którego teza brzmi: „Zasady ogólne postępowania administracyjnego, wyrażone zwłaszcza w art. 7-11 k.p.a., są integralną częścią przepisów regulujących procedurę administracyjną i są dla organu administracji wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury, przy czym art. 7 k.p.a. jest nie tylko zasadą dotyczącą sposobu prowadzenia postępowania, lecz w równym stopniu wskazówką interpretacyjną prawa materialnego, na co wskazuje zwrot zobowiązujący organ do «załatwienia sprawy» zgodnie z la zasadą". Konsekwencją takiego, w pełni zasadnego poglądu, stalą się możliwość - zresztą praktycznie urzeczywistniona - uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji naruszającej zasady ogólne k.p.a.
Zasady ogólne unormowane w art. 6—16 można sklasyfikować ujmując je w dwie grupy, z których pierwsza objęłaby zasady wyznaczające i wyrażające ideę stosowania prawa przez organy administrujące, sprowadzającą się do idei praworządnej decyzji stosowania prawa, druga zaś — zasady technicznoprocesowe i kultury administrowania. W grupie pierwszej można jeszcze wyróżnić zasady pierwotne oraz pochodne. Pełna klasyfikacja zasad Ogólnych miałaby więc następującą posiać.
A. Zasady idei stosowania prawa:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz