Postępowanie administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne  - strona 1 Postępowanie administracyjne  - strona 2 Postępowanie administracyjne  - strona 3

Fragment notatki:
....Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym
1 Funkcje prawa:
a. funkcje podstawowe, do których zalicza funkcje prawa rozumiane jako „na¬stępstwa działania prawa rozpatrywane z punktu widzenia realizacji funkcji państwa określonych ze względu na jego stosunek do klas społecznych i spo¬łeczeństwa jako całości";
b. funkcje pochodne, rozumiane jako podstawowe kierunki działania prawa, służące realizacji funkcji podstawowych;
c. funkcje techniczne, rozumiane jako środki, za pomocą których są realizowa¬ne funkcje podstawowe i funkcje pochodne........Zasady postępowania administracyjnego naczelne oraz ogólne
1 W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy administracji pu¬blicznej na podstawie przepisów k.p.a., Ordynacji podatkowej, jak też przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązują zasady wywodzone z przepisów Konstytucji RP oraz z ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
2 Za¬sada demokratycznego państwa prawnego (art. 2), traktowana jako źródło dwóch zasad: prawa do procesu, w którym jednostka może bronić swojego in¬teresu prawnego w toku prawnie uregulowanej procedury, a także prawa do sądu zapewniającego niezależną i niezawisłą kontrolę działania i przypadków bezczynności administracji publicznej. Zasada praworządności, zasadę proporcjo¬nalności, Zasada równości wobec prawa. Następnie trzeba wskazać na cztery zasady konstytucyjne o bardziej szczegóło¬wym charakterze: na prawo do sprawiedliwego, jawnego i szybkiego procesu (art. 45 ust. 1), prawo do ochrony dóbr osobistych (art. 51), prawo wnoszenia petycji, skarg i wniosków do organów władzy publicz¬nej (art. 63); zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 78).....


Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności. Normy prawa administracyjnego, określające strukturę organów administracji, ich zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjno prawnego /stosunku administracyjnego/ stanowią część prawa administracyjnego — prawo administracyjne materialne. Drugą część prawa administracyjnego jest prawo administracyjne formalne, które zawiera normy określające tryb postępowania organów administracji. Prawo administracyjne formalne wyklucza samowole w działaniu organów administracji. Normy prawa formalnego, w zakresie działania administracji publicznej, zawarte są przede wszystkim w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, z późn. zm.). Źródłami prawa materialnego są liczne akty normatywne regulujące strukturę, zadania i zakres kompetencji poszczególnych organów administracji. Wszystkie normy prawa administracyjnego formalnego i materialnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli adresaci tych norm postępując zgodnie z prawem muszą się zachowywać dokładnie w taki sposób, jak określono w normie.Stosunki prawne regulowane normami prawa administracyjnego posiadają cechy, które wyróżniają je spośród innych stosunków prawnych. Pierwszą cechą wyróżniającą stosunki administracyjne jest to, ze jednym z podmiotów tych stosunków musi być zawsze organ administracji, który z mocy prawa ma up ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz