Zasady kształcenia dorosłych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kształcenia dorosłych - strona 1 Zasady kształcenia dorosłych - strona 2 Zasady kształcenia dorosłych - strona 3

Fragment notatki:

3. Zasady kształcenia dorosłych. Specyfikę uczenia się dorosłych M. Konowles ujął w pięciu zasadach: Dorosły jest autonomiczny i samodzielnie kieruje uczeniem się. Dorosł y ma bogate do ś wiadczenie. Potrzeby uczenia się wynikają ze zmiennych ról społecznych. Dorośli zorientowani są na problem a nie przedmiot uczenia się. Dorośli posiadają wewnętrzną motywację do uczenia się Zasady kształcenia dorosłych w modelu technologicznym Zasada poglądowości Zasada ta wskazuje na konieczność zdobywania wiedzy o rzeczywistości przez bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk, wydarzeń i procesów lub przez zetknięcie ich z „zastępnikami", czyli pomocami naukowymi, takimi jak: obrazy, modele, słowa, wykresy, tabele. W drugim przypadku możemy mówić o wizuali­zacji procesu kształcenia. Zasada poglądowości obowiązuje w podających i po­ szukujących metodach kształcenia, powinna uwzględniać właściwości psychiczne uczestników, zasób ich doświadczeń, umiejętność obserwacji itd. Zasada ta ułatwia realizowanie następujących zadań: wprowadzenie do świadomości odpowiedniej znajomości faktów, kształ towania poj ęć , zrozumienia i zapamiętania myśli, uogólnień i praw naukowych, zrozumienia istoty i sposobu wykonywania danych czynności. Zasada przystępności Zasada ta polega na stopniowaniu trudności, wyraża konieczność dostosowania treści i metody nauczania do rozwoju i możliwości uczniów. Z zasady tej wynika, że w nauczaniu należy: przechodzić od tego, co jest bliższe, do tego co dalsze, przechodzić od tego, co jest dla uczniów łatwiejsze, do tego co trudniejsze, przechodzić od tego, co jest uczniom znane, do tego co nowe i nieznane, uwzględniać różnice w tempie pracy i stopniu zaawansowania w nauce poszczególnych uczniów. Zasada systematyczności Zasada ta powinna być stosowana tak przez uczniów w procesie uczenia się, jak i nauczycieli podczas kierowania tym procesem. Uczeń powinien systematycznie przyswajać wiadomości i umiejętności oraz systematycznie je utrwalać. Nauczyciel powinien w swojej pracy uwzgl ę dnia ć nast ę puj ą ce regu ł y: ujmować materiał nauczania we właściwej kolejności, stale nawiązywać do materiału opanowanego, • podzielić materiał na określone części, a wiązać poszczególne porcje w całość, podkreślać sprawy i tematy główne, zasadnicze, dbać o systematyczne opanowanie wiedzy i umiejętności przez uczniów. Zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa Zasada ta realizowana jest w oparciu o metody nauczania, w których uczeń musi podejmować próby określenia problemu, wyszukiwania potrzebnego mate­

(…)

…, że:
cele nauczania i uczenia się powinny się pokrywać,
nauczyciel powinien sformułować cele, które prawdopodobnie zainteresują uczestników i poddać je dyskusji,
uczestnicy mogą brać udział w: znajdowaniu, określaniu, redagowaniu, rewidowaniu, dyskutowaniu i ewentualnej zmianie celów kształcenia; dzięki temu stają się one ich własnymi celami uczenia się,
im wcześniej uczestnicy zapoznają się z celami…
… z dorosłymi, co przybliżają poniższe zasady kształce­nia.
Zasada zorientowania na grupy docelowe Edukacja dorosłych tym różni się od edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, że wyróżnia wśród swoich adresatów, tzw. grupy docelowe, tj. grupy o specyficz­nych potrzebach, by uczynić je przedmiotem dydaktycznych działań i refleksji. Grup tych nie kreuje edukacja dorosłych, one powstają w wyniku procesów spo­łecznych…
… społecznych w edukacji dorosłych, co oznacza nadreprezentację dobrze wykształ­conych, zajmujących wysokie stanowiska zawodowe („zjawisko podwójnej śmie­tanki") dobrze zarabiających, w porównaniu z osobami o niższym statusie spo~ łecznym i zawodowym, co zaprzecza pierwotnej idei edukacji dorosłych, jaką była demokratyzacja oświaty.
Zasada zorientowania na uczestników W ścisłym związku z zasadą zorientowania…
… pomiędzy jego aspira­cjami a aktualnym poziomem sprawności.
Nauczyciel pomaga zidentyfikować pro­blemy życiowe, których doświadczają z tytułu deficytu w zakresie sprawności.
Środowisko edukacyjne charaktery­zowane poprzez komfort fizyczny, szacunek i wzajemne zaufanie, wza­jemną samopomoc, wolność wypo­wiedzi i akceptację różnic.
Nauczyciel tworzy warunki komfortu fi­zycznego (meble, temperatura…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz