Zasady kredytowania - zagadnienia i pytania prawo gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kredytowania - zagadnienia i pytania prawo gospodarcze - strona 1 Zasady kredytowania - zagadnienia i pytania prawo gospodarcze - strona 2 Zasady kredytowania - zagadnienia i pytania prawo gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Zasady Zasada przejrzystości finansów publicznych Zasada jawności finansów publicznych i budżetu Zasada zupełności budżetu Zasada równowagi budżetowej Budżet Rodzaje budżetów Rezerwy budżetowe Kontrola budżetu (dodał wykonania) Sposoby pokrycia deficytu budżetowego Dyrektywność budżetu Przenoszenie wydatków Sektor finansów publicznych Jednostka Budżetowa Samorządowy Zakład budżetowy Gospodarstwo pomocnicze Fundusz celowy Jednostki samorządu terytorialnego Uchwalanie budżetu gminy Dochody gminy Dochody powiatu Subwencja ogólna - gminy/ powiatu/ województw (w każdej grupie dawał po jednej JST) Zobowiązania podatkowe Sposoby powstania zobowiązań podatkowych Potrącenia podatkowo-prawne Zaniechanie poboru podatku Przeniesienie rzeczy lub prawa majątkowego za zaległości podatkowe Przedawnienie zobowiązania podatkowego Umorzenie zaległości podatkowych Nadpłata
Odpowiedzialność podatkowa płatnika Odroczenie terminu Podatki Podatnicy w podatku od osób prawnych Podmiot podatku dochodowy od osób prawnych Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych Podstawa opodatkowania w podatku VAT Przedmiot VAT ( w jednym z pytań definicja dostawy) Podatek należny a naliczony Podstawa opodatkowania w podatku od spadku i darowizn Podstawa opodatkowania podatku nieruchomości, Stawka podatkowa i rodzaje stawek od podatku od nieruchomości Podatnicy w podatku od nieruchomości Podstawa opodatkowania podatku rolnego, Prawo bankowe Czynności bankowe sensu stricte Bankowe Rozliczenia gotówkowe Bankowe rozliczenia bezgotówkowe Kredyt 1.Zasada jawności finansów publicznych Zasada jawności polega na stwarzaniu instytucji prawnych, które zapewnią dostępność informacji o finansach publicznych (jawność formalna). Realizuję się poprzez:
Jawność debaty budżetowej,
Jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Publikowanie uchwalonych budżetów.
Na zasadę tę składają się:
- udostępnianie sprawozdań z wykonania budżetu,
- informowanie o dotacjach udzielonych przez państwo,
- publikowanie danych dotyczących finansów publicznych ( np. długu publicznego ),


(…)

… pracy
2)   działalność wykonywana osobiście;
3)   pozarolnicza działalność gospodarcza;
4)   działy specjalne produkcji rolnej;
5)   najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, 6)   kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
7)   odpłatne zbycie:
a)  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego…
….
Bankowe rozliczenia bezgotówkowe:
polecenie przelewu
polecenie zapłaty czek rozrachunkowy
karta płatnicza
Warunkiem dokonania owych bankowych rozliczeń pieniężnych jest ważne by przynajmniej jedna ze stron rozliczenia posiadała rachunek bankowy. Rozliczenia bezgotówkowe ustawodawca przewidział cztery formy, najpopularniejsze jest: 1.Polecenie przelewu- jest dyspozycją udzieloną bankowi przez dłużnika, której treścią jest obciążenie określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznaną tą samą kwotą rachunku bankowego wierzyciela. Dokonanie rozliczenia za pośrednictwem polecenia przelewu polega na tym, że bank czy banki dokonują zmiany zapisów na rachunkach. 2.Polecenie zapłaty jest to udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela, stosowanie tej formy wymaga umów pomiędzy bankami, a wierzycielem i dłużnikiem tej formy zapłaty, dłużnik musi się na to zgodzić. Instytucja odwołania polecenia zapłaty przez dłużnika jest instytucją, która ma zastosowanie do konkretnej transakcji, pojedynczego rozliczenia. 3.Czek rozrachunkowy jest to dyspozycja wystawcy czeku udzielona trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek…
… podatnika. Jeżeli w stosunku do tych towarów przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Dostawa musi dotyczyć towarów - rzeczy ruchome, wszelkie postaci energii, budynki, budowle i ich części oraz grunty.
2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki org.nie posiadającej osobowości prawnej…
… dotyczy podatku lokalnego stroną będzie gmina.
23.Przedawnienie zobowiązania podatkowego
Instytucja ta jest rodzajem dawności w prawie. Chodzi o to aby ograniczyć w czasie trwanie stosunków prawnych w przypadku gdy cel tych stosunków prawnych nie może być już spełniony. Porównując na gruncie KC przedawnienie jest możliwym zarzutem dłużnika i kształtuje poprzez przekształcenie w zobowiązanie naturalne…
…, a nie władztwa prawnego. Za dostawę towarów uważa się również np. umowy leasingu kapitałowego, czyli leasingobiorca staje się właścicielem w momencie przeniesienia własności. Przy leasingu kapitałowym VAT jest płacony na początku umowy. Przy leasingu operacyjnym VAT jest doliczany do każdej z rat. Art. 7 ust. 2 na równi z dostawą należy traktować nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz