Zasady funkcjonowania rynku zorganizowanego- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady funkcjonowania rynku zorganizowanego- wykład - strona 1 Zasady funkcjonowania rynku zorganizowanego- wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 28.02.2011r.
Trzy zasady, na których opiera się funkcjonowanie rynku zorganizowanego:
- zasada dematerializacji - papiery wartościowe w obrocie zorganizowanym nie mają materialnej formy dokumentu, funkcjonują w formie zapisów elektronicznych; powiązane pojęcia: rachunek papierów wartościowych ; rachunki pieniężne (służące do obsługi transakcji na rachunkach pap wart); konta depozytowe; świadectwo depozytowe (patrz ustawa o obrocie) ; Świadectwo depozytowe - potwierdzenie złożenia papierów wartościowych do depozytu, potwierdza legitymizację do realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, wystawcą świadectwa jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych(przydaje się na WZ), Świadectwo depozytowe nie jest papierem wartościowym i nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu!
- zasada obowiązkowego pośrednictwa podmiotów maklerskich przy zawieraniu transakcji - Podmioty prowadzące dz. Maklerską, prowadzą działalność doradczą (doradztwo inwestycyjne) i zarządzają portfelami papierów wartościowych (to dom decyduje co kupić, co sprzedać, nie gwarantuje zysków!)
- zasada nadzoru KNF nad rynkiem papierów wartościowych - KNF dba o bezpieczny obrót (bezpieczeństwo pieniędzy) ; rola KNF - zatwierdzanie dokumentów informacyjnych Zdematerializowany obrót:
W transakcjach giełdowych, których przedmiotem są akcje dzień zawarcia transakcji nie jest tożsamy z dniem nabycia praw z tychże akcji. Prawa z akcji nabywa się 3 dni robocze(dni sesyjne) po dniu zawarcia transakcji (akcje rozlicza się w systemie D+3). Dyspozycja klienta to nie zlecenie maklerskie! Domy maklerskie działają na giełdzie, czy ASO we własnym imieniu, ale na rachunek klienta! Schemat: księgowanie na rachunkach!
Prawne formy działalności gospodarczej z punktu widzenia zdolności do emisji w serii papierów wartościowych. Podmioty posiadające osobowość prawną. numerus clausus wskazuje też, kto może emitować papiery
Indywidualne podmioty prowadzące działalność gospodarczą - żadna ustawa nie przyznaje prawa do emisji papierów wartościowych w serii Spółki - cywilne i spółki prawa handlowego; Sp. Cywilna - nie ma osobowości prawnej, każdy jest indywidualnym przedsiębiorstwa. Nie posiada zdolności do emisji pap. Wart. W serii! Spółki prawa handlowego: osobowe i kapitałowe
Spółki osobowe: jawna (odbicie cywilnej), spółka komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna - tylko ta ostatnia może emitować papiery w serii. Komandytowo-akcyjna - jest jednak bardziej osobowa niż kapitałowa, akcje takiej spółki można wprowadzić do obrotu giełdowego!

(…)

… do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu papierów wartościowych. To odbywa się w dowolnej formie (co najmniej 100 podmiotow lub nieoznaczony adresat). Mamy dwie formy oferty publicznej:
oferta na rynku pierwotnym - jeżeli sprzedawcą jest emitent, jeżeli przedmiotem oferty są nowo emitowane papiery wartościowe, jeżeli pieniadze ze sprzedaży (subskrypcji) trafiają do kasy emitenta to to jest to :] pierwsza…
…, której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji lub nabywanie papierów wartościowych w wyniku takiej oferty. Obrót wtórny - dokonywanie oferty publicznej przez podmioty inne niż emitent lub subemitent usługowy lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu albo proponowanie w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej i spółkach publicznych przez podmiot inny niż emitent nabycia instrumentów…
… też wierzycielskie, W polskim systemie prawnym nie ma takiego pojęcia jak kapitał akcyjny. Kapitał podstawowy nazywa się kapitałem zakładowym dzielącym się na akcje! Rodzaje spółek akcyjnych z punktu widzenia polskiego prawa:
- spółki zwykłe (niepubliczne) - działa tylko i wyłącznie na podstawie KSH, nie jest notowana na giełdzie, która może plasować oferty akcji tylko w ramach ofert prywatnych,
- spółki publiczne - działają w oparciu o KSH oraz pakiet ustaw o rynku kapitałowym, tylko ta jest dokładnie definiowana w polskim prawie (to taka spółka to co najmniej jedna akcja została zdematerializowana w instytucji upoważnionej do tego ustawą(dziś KDPW)), - spółki giełdowe - spółki giełdowe - działają w oparciu o KSH, pakiet ustaw o rynku kapitałowym oraz „prawo giełdowe” (regulamin GPW oraz szczegółowe zasady obrotu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz