Zasady dokumentowania geotechnicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady dokumentowania geotechnicznego - strona 1 Zasady dokumentowania geotechnicznego - strona 2 Zasady dokumentowania geotechnicznego - strona 3

Fragment notatki:


Zasady programowania badań geotechnicznych, opracowywanie wyników badań oraz zawartość dokumentacji geotechnicznych ustala PN–B–02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. W normie tej ustalono zasady programowania badań geotechnicznych. Uzyskiwane z nich dane i opracowania tych danych są przeznaczone do wykorzystania przy projektowaniu budowli, ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, ocenie przydatności terenu pod planowaną inwestycję lub określaniu  potrzeby, możliwości i rodzaju zabiegów uzdatniających podłoże. Wyniki badań przedstawia się w postaci dokumentacji geotechnicznej lub oceny warunków geotechnicznych posadowienia obiektu. W normie ustalono zasady dokumentowania badań i wymagania dotyczące dokumentacji geotechnicznej oraz metod ustalania parametrów geotechnicznych. Poniżej przedstawiono najważniejsze zapisy normy. Zakres normy W normie ustalono zasady ogólne dotyczące dokumentowania geotechnicznego. Norma ma zastosowanie przy rozpoznawaniu terenów pod projektowane obiekty budowlane, a także przy wykonywaniu prac modernizacyjnych i remontowych. Norma stanowi podstawę ustalania zakresu badań do projektowania budowlanego. W normie określono warunki, jakie ma spełniać dokumentacja powyższych badań. Norma nie dotyczy badań geologiczno-inżynierskich, które ujęto w odrębnych przepisach. Norma powołana PN-B-02481:1997 Geotechnika - Terminologia podstawowa - Symbole literowe i jednostki miar DEFINICJE Podstawowe terminy i definicje wg PN-B-02481:1997; ponadto dla potrzeb niniejszej normy przyjęto następujące definicje: kategoria geotechniczna kategoria zagrożenia bezpieczeństwa obiektu wynikająca ze stopnia skomplikowania projektowanej konstrukcji, jej fundamentów i oddziaływań oraz warunków geotechnicznych, mająca wpływ na zaprogramowanie rodzaju i zakresu badań geotechnicznych, obliczeń projektowych i kontroli konstrukcji dokumentacja geotechniczna dokumentacja powstała na podstawie zespołu czynności badawczych, wykonywanych w celu określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów, ich zmienności, poziomu wody gruntowej oraz stateczności wykopów i nasypów. Badania geotechniczne obejmują roboty terenowe nie wywołujące negatywnych zmian środowiska naturalnego, jak małośrednicowe wiercenia geotechniczne, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometrem i dylatometrem, geofizyczne (bez użycia materiałów wybuchowych), odkrywki fundamentów, wykopy badawcze oraz laboratoryjne określanie cech fizycznych, mechanicznych i chemicznych gruntów i wód gruntowych itp. geotechniczna ocena warunków posadowienia

(…)

…, zsuwy, pełzanie, itp.),
- osiadanie zapadowe,
- zmiany termiczne w gruncie,
- szkody górnicze,
- skutki technologiczne robót (wpływ wibracji, konsolidacji itp.).
PROGRAMOWANIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH
Ustalanie kategorii geotechnicznych
Opracowanie programu badań geotechnicznych zależy od ustalenia kategorii geotechnicznej. Program opracowuje się na
podstawie materiałów archiwalnych, wizji lokalnych…
… w terenie; są to badania identyfikacyjne
gruntów określające ich skład granulometryczny, wilgotność, granice płynności i plastyczności, stan gruntu.
Dokumentacja geotechniczna kategorii II
Dokumentację geotechniczną opracowuje się na podstawie analizy materiałów archiwalnych oraz wyników badań terenowych i
laboratoryjnych.
Wynikiem badań jest ustalenie warstw geotechnicznych i charakteryzujących…
… urządzeń wykorzystywanych w badaniach terenowych,
dane o zespołach, które wykonywały badania,
termin wykonywania prac terenowych i laboratoryjnych,
analizę materiałów archiwalnych oraz zakres ich wykorzystania,
charakterystykę terenu badań, stosownie do potrzeb pod względem geologicznym, hydrogeologicznym, morfologicznym i
hydrograficznym,
- dokładną charakterystykę warunków geotechnicznych w obrębie…
… przeprowadzonych na dokumentowanym terenie, - rodzaj materiałów
archiwalnych i zakres ich wykorzystania, - hipsometria i morfologia terenu bada ń wraz z hydrografią rejonu, - aktualny sposób
użytkowania terenu oraz projektowanych zmian z informacją o stanie budowli istniejących na danym terenie lub w jego
bezpośrednim sąsiedztwie, - charakter techniczny projektowanej budowli lub ca łego zadania, z uwzględnieniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz