Posadowienie budowli-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Posadowienie budowli-opracowanie - strona 1 Posadowienie budowli-opracowanie - strona 2 Posadowienie budowli-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Posadowienie budowli
Posadowienie obiektów budowlanych obejmuje nie tylko projektowe rozwiązanie fundamentów, stanowiących najniżej położoną część konstrukcji obiektu, ale także sposób przekazania obciążeń od fundamentów na podłoże gruntowe. Prawidłowe zaprojektowanie posadowienie wymaga uprzedniego starannego rozpoznania podłoża gruntowego w celu ustalenia istniejących warunków gruntów wodnych posadowienia i niezbędnych parametrów do wyznaczania nośności podłoża fundamentów oraz osiadania obiektu budowlanego. W procesie projektowania posadowienia należy uwzględnić również przeznaczenie obiektu, rodzaj konstrukcji,jej odkształcalność, technologię wykonania i warunki użytkowania. Przykład bezpośredniego posadowienia fundamentu (D - gł. posadowienia): D - najmniejsza głębokość posadowienia, B - szerokość fundamentu p.p.m. - poziom posadowienia fundamentu Rozwiązanie posadowienia może być klasyfikowane w podobny sposób jak fundamenty. Podstawowym kryterium jest głębokość posadowienia budowli, czyli odległość podstawy fundamentu od powierzchni terenu. W zależności od głębokości posadowienia rozróżnia się fundamenty płytki i głębokie, czyli posadowienie płytkie bądź głębokie. Do płytkich zalicza się fundamenty posadowione bezpośrednio na nośne^ warstwie gruntu, zalegającej od poziomu terenu na takiej głębokości, do Jakiej można wykonać wykop otwarty bez stosowania specjalnych umocnień jego zboczy lub ścian specjalnych metod wykonania i bez obniżania wody gruntowej. Głębokość ta zazwyczaj nie przekracza 3-4 m. Gdy warstwa nośna gruntu zalega głębiej, wówczas posadowione na niej fundamenty zalicza się do głębokich. Innym ważnym kryterium klasyfikacyjnym posadowiona jest sposób przekazania obciążenia z fundamentu na nośną warstwę gruntu. Rozróżnia się: - posadowienie bezpośrednie, gdy podstawa fundamentu spoczywa bezpośrednio na nośnej warstwie gruntu, - posadowienie pośrednie, gdzie obciążenie od budowli jest przekazywane na głęboko położoną warstwę nośną za pomocą specjalnych elementów konstrukcyjnych pogrążonych w podłożu jak np.: mikropale, pale, studnie opuszczane, ściany szczelinowe, kesony. Rozwiązanie posadowienia musi zapewnić bezpieczeństwo i właściwe warunki użytkowania w przewidywanym czasie eksploatacji obiektu budowlanego, a także w trakcie budowy, remontów, modernizacji itp. PODZIAŁ GRUNTÓW BUDOWLANYCH Grunty budowlane są to utwory geologiczne zewnętrznej warstwy skorupy ziemskie^, znajdujące się w zasięgu wpływu obciążeń pochodzących od obiektów budowlanych bądź używane do budowli ziemnych ( zapór, nasypów itp.) Obecny stan zewnętrznych warstw skorupy ziemskiej jest wynikiem procesów geologicznych zachodzących wewnątrz kuli ziemskiej ( skały osadowe i grunty nieskaliste rozdrobnione ). Według normy PN-86/B-02480rozróżnia się 4 klasy gruntów:

(…)

… geotechnicznej muszą być podane parametry geotechniczne potrzebne do wykonania
obliczeń projektowych: wilgotność i gęstość gruntu, kąt tarcia wewnętrznego i spójność. Gdy
spodziewane jest osiadanie budynku, w dokumentacji muszą być podane także moduły ściśliwości
gruntu. Parametry geotechniczne mogą być zestawione w tabeli. W części opisowej, jeżeli zostało
to wstępnie ustalone, mogą znaleźć się obliczenia…
… ich zalegania. Dla każdej warstwy określony jest rodzaj i stan gruntu,
podane są symbole geotechniczne, a także poziomy wód gruntowych.
W dalszej części opinii mogą znaleźć się wykresy i formularze dodatkowych badań terenowych i
laboratoryjnych, a także wyniki analiz chemicznych prób wody. W opracowaniach dla budownictwa
indywidualnego badania dodatkowe ogranicza się do minimum lub nie wykonuje się ich wcale…
… projektowanego obiektu ... sporządzenie projektu posadowienia .Należy, zatem, uwzględnić w niej również charakterystykę konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego. Dokumentacja geotechniczna składa się z części opisowe i rysunkowej oraz załączników zawierających materiały dokumentacyjne (tabele wyników badań karty otworów wiertniczych, karty sondowań). Dokumentacja geotechniczna powinna zawierać: - plan…
… geotechniczne, -przekroje geotechniczne prowadzone przez otwory wiertnicze, -wyniki badań laboratoryjnych gruntu, -wyniki badań chemicznych wody gruntowej, -wartości uogólnionych parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw gruntów podłoża przydatnych do projektowania fundamentów, -uwagi i wnioski dotyczące warunków i wymagań w zakresie posadowienia fundamentów projektowanego obiektu budowlanego ROZKŁAD…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz