Badania podłoża gruntowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania podłoża gruntowego - wykład - strona 1 Badania podłoża gruntowego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Badania podłoża gruntowego
Przed przystąpieniem do wykonywania projektu obiektu inżynierskiego zachodzi ko­nieczność wykonania badań geotechnicznych podłoża. W ograniczonym zakresie wy­konuje się je na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego, natomiast w pełnym zakresie przy realizacji projektu budowlanego. Te ostatnie badania mogą być uzupeł­nione na etapie opracowywania projektu wykonawczego i powinny być weryfikowa­ne w czasie realizacji obiektu. Wymagania co do zakresu badań podłoża opracowuje na ogół jednostka projektująca obiekt, w porozumieniu z inwestorem. Ważność po­prawnego rozpoznania podłoża wykazuje praktyka, gdyż wielokrotnie okazało się, że brak należytego rozpoznania podłoża skutkowało koniecznością wykonywania wzmoc­nień fundamentów, niekiedy już na etapie budowy. Ma to szczególne znaczenie przy budowie dużych przepraw mostowych, gdy koszty rozpoznania geologicznego są sto­sunkowo małe w porównaniu z kosztem całej inwestycji, a koszty dodatkowych robót fundamentowych niewspółmiernie duże.
Przed przystąpieniem do badań należy je odpowiednio zaprogramować. Pro­gram badań opracowuje się na podstawie danych o miejscu lokalizacji obiektu oraz o jego charakterze: rodzaju konstrukcj i, j ej wielkości, przewidywanych rodzajów fun­damentów, głębokości posadowienia itp. Opracowując program uwzględnia się infor­macje dotyczące budowy geologicznej terenu. Wykorzystuje się również archiwalną dokumentację geologiczno-inżynierską czy dokumentację geotechniczną obiektów wykonanych w pobliżu projektowanej budowli. Pomocniczym elementem może oka­zać się również stosowna literatura czy mapy geologiczne. Współcześnie coraz czę­ściej korzysta się ze zdjęć lotniczych czy satelitarnych. Dotyczy to zwłaszcza dużych inwestycji, w tym inwestycji o charakterze liniowym (dróg). Programowanie badań z reguły powinno być poprzedzone wizją lokalną.
W przypadku braku bliższych danych lub gdy dane o budowie geologicznej podłoża są skąpe, wykonuje się wstępne badania, na podstawie których określa się wymagany sposób posadowienia i w zależności od przyjętego sposobu posadowienia projektuje dalsze badania. Niekiedy na podstawie wstępnych badań przyjmuje się ro­dzaj konstrukcji, np. nie projektuje się konstrukcji wrażliwej na osiadania w przypad­ku słabych gruntów, jakkolwiek współczesne metody fundamentowania pozwalają na wykonanie fundamentów o praktycznie dowolnej nośności w każdych warunkach, jednak ich koszty mogą znacznie podnieść koszty całej budowy.
W szczególności warunki geotechniczne posadowienia obiektu są określane na podstawie:
- istniejących archiwalnych dokumentacji badań podłoża uzupełnionych wizją w te­renie,
- badań geologiczno-inżynierskich lub badań geotechnicznych wykonanych w związku z budową obiektu.

(…)

… geotechnicznej, gdy jest dostępne wystarczające rozpoznanie podłoża,
- opinii geotechnicznej z uzupełniającymi badaniami (bez robót geologicznych), je­żeli dostępne rozpoznanie podłożajest niewystarczające,
- projektu geotechniczno-konstrukcyjnego stanowiącego część projektu budowlanego.
Dokumentacja badań podłoża może być podana w następujących formach [16]:
- dokumentacji geologiczno-inżynierskiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz