Zasady doboru urządzeń produkcyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady doboru urządzeń produkcyjnych - strona 1 Zasady doboru urządzeń produkcyjnych - strona 2

Fragment notatki:

Zasady doboru urządzeń produkcyjnych
Jeżeli można dokonać wyboru spośród dwóch lub większej liczby wariantów urządzeń pro­dukcyjnych, to jako kryterium wyboru należy brać pod uwagę opłacalność ich zastosowania. Granice stosowalności poszczególnych warian­tów można określić w zależności od wielkości planowanej produkcji, czasu jej trwania i innych czynników.
Obiektywnym miernikiem opłacalności stoso­wania urządzeń na placu budowy może być jed­nostkowy koszt produkcji wynikający z pracy danego urządzenia; np. koszt wytworzenia 1 m3 mieszanki betonowej w wytwórni mieszanki betonowej, betoniarce itp. Koszty jednostkowe produkcji mogą być różne dla poszczególnych urządzeń, ale także zależą od wielkości produk­cji realizowanej przy zastosowaniu odpowied­nich rodzajów urządzeń. Geometryczną interpretację kosztu jednostko­wego produkcji (y), jako wielkości zależnej od wielkości produkcji (x), przedstawiono na rys. 2.10, gdzie krzywa / dotyczy urządzenia pierwszego, a krzywa // drugiego. Z rysunku wynika, że przy wyborze wariantów produkcyj­nych może wystąpić jeden z dwóch przypadków (rys. 2.10a i 2.10b). I tak rys. 2.10a dotyczy sy­tuacji, gdy obie krzywe przecinają się w punk­cie G, w którym jednostkowe koszty produk­cji dla obu urządzeń są sobie równe. Punkt G określa zatem granicę opłacalności stosowa­nia poszczególnych urządzeń. Współrzędne te­go punktu można wyznaczyć, traktując równa­nia krzywych / i //jako układ równań [3], [4]. Z rysunku wynika, że użycie urządzenia / bę­dzie bardziej opłacalne, gdy produkcja będzie większa od wartości odciętej punktu G, a urzą­dzenia //, gdy produkcja będzie mniejsza od wartości odciętej tego punktu. Opłacalne wa­rianty zaznaczono na rysunku grubszą linią. Przypadek przedstawiony na rys. 2.10b dotyczy sytuacji, gdy spośród dwóch wariantów tylko jeden jest bardziej opłacalny w całym obszarze stosowalności obu urządzeń, a drugi wykazuje wyższe koszty jednostkowe produkcji. Wte­dy powinien być zastosowany wyłącznie wariant pierwszy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz