Zasada pisemności - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada pisemności  - omówienie zagadnienia - strona 1 Zasada pisemności  - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


Zasada pisemności - art. 14 Zasada ta dotyczy całości postępowania, a nie tylko jego fazy decyzyjnej. W drodze wyjątku możliwe jest jednak ustne załatwienie sprawy administracyjnej.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż zasada ta dotyczy jedynie etapu wydania przez organ rozstrzygnięcia w formie decyzji. Analiza całokształtu przepisów KPA skłania jednak do faktu, iż szereg czynności w postępowaniu administracyjnym, dokonywanych jeszcze przed fazą decyzyjną, a wiec zarówno na etapie jego wszczęcia, jak i prowadzenia postepowania wyjaśniającego, wymaga formy pisemnej. Podstawową formą dokumentowania takich czynności jest protokół - art. 67 KPA, a uzupełniającą - adnotacja art. 72 KPA.
Inne czynności podejmowane w toku postępowania również wymagają formy pisemnej, np. sporządzenie ugody - art. 117 § 1 KPA.
Z uwagi na ten fakt, zasada pisemnego załatwiania spraw administracyjnych obejmuje ogół czynności dokonywanych przez organ i stronę postępowania administracyjnego na wszystkich jego etapach. Bez utrwalenia przebiegu i treści czynności postępowania nie byłaby bowiem możliwa kontrola instancyjna ani kontrola w trybie nadzoru. Sądowa kontrola legalności decyzji administracyjnych również wymaga zakładania akt sprawy, gdyż na ich podstawie można ocenić zgodność postępowania z prawem. Forma dokumentu elektronicznego Ustawa z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230), która weszła w życie 17 czerwca 2010 r. znowelizowała art. 14 § 1 KPA, wprowadzając obok formy pisemnej również formę dokumentu elektronicznego. W myśl wspomnianej ustawy dokument elektroniczny jest to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Ograniczenia zasady pisemności Art. 14 § 2 KPA wprowadza pewne ograniczenie zasady pisemności ustanawiając możliwość ustnego załatwienia sprawy. Skorzystanie z tej możliwości zależy od uznania organu, jako załatwiającego sprawę administracyjną.
Możliwość ta jest jednak uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze, jeśli przemawia za tym interes strony. Wyłącznie strona postępowania może określić, co leży, lub co nie leży w jej interesie. Po drugie, jest brak przepisu prawa, który wyłączałby, bądź poprzez wyraźne dopuszczenie wyłącznie formy pisemnej, bądź też poprzez wprowadzenie zakazu ustnego załatwienia sprawy możliwość zastosowania ustnego trybu załatwienia sprawy. Załatwienie sprawy w formie ustnej możliwe jest jednak wyłącznie po uprzednim wszczęciu i prowadzeniu postępowania administracyjnego w tej sprawie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz