Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, derekrutacja, ocenianie i wynagradznie. wykłady dr Piechnik - Kurdziel

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 9681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, derekrutacja, ocenianie i wynagradznie. wykłady dr Piechnik - Kurdziel - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, derekrutacja, ocenianie i wynagradznie. wykłady dr Piechnik - Kurdziel - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, derekrutacja, ocenianie i wynagradznie. wykłady dr Piechnik - Kurdziel - strona 3

Fragment notatki:

Omówione zagadnienia obejmują następującą tematykę.Rekrutacja personelu i jej cele, techniki rekrutacji, uwarunkowania selekcji, poprawna kolejność czynności w procedurze, odsiew kandydatów, uwarunkowania decyzji redukcji personelu, procedura dyscyplinowania personelu, outplacement. Ocenianie pracowników: rola systemu oceniania pracowników, szczegółowe cele oceniania pracowników, prawa występujące przy ocenianiu ludzi, zasady stosowania systemu oceniania pracowników, zalety doboru poszczególnych podmiotów oceniających, pojawiające się błędy przy ocenianiu, kryteria oceny, techniki oceny, narzędzia oceniania, wykorzystanie wyników. Wynagradzanie pracowników: pojęcie, funkcje, zasady, kryteria, system wynagrodzeń, formy płac, składniki wynagrodzenia pracownika i menedżera, struktura motywowania pracowników.

REKRUTACJA I DEREKRUTACJA:
OKREŚL, CZYM JEST REKRUTACJA PERSONELU I OKREŚL JEJ CELE.
Rekrutacja inaczej poszukiwanie, pozyskiwanie albo przyjmowanie do pracy członków, uczestników danej organizacji. Może być rozumiana wąsko i szeroko; Wąsko rozumiana rekrutacja oznacza działania ukierunkowane na poszukiwanie i przyciąganie do organizacji wartościowych kandydatów do pracy (werbunek, nabór), czyli takich, którzy posiadają określone cechy i kompetencje przydatne dla danej organizacji. Do tych cech można zaliczyć: zdolności, wiedzę, umiejętności, zdrowie oraz motywację do pracy.
Rekrutacja w ujęciu szerokim to proces obejmujący następujące etapy:
Identyfikacja źródeł rekrutacji - segmentacja rynku pracy, ocena pozytywnych i negatywnych aspektów zidentyfikowanych źródeł rekrutacji
Nabór, werbunek kandydatów do pracy - wybór adekwatnych technik naboru w stosunku do ustalonych źródeł rekrutacji, przeprowadzenie akcji naboru, dokonanie wstępnej selekcji
Dobór na stanowisko/ selekcja kandydatów - sprawdzanie aktualności opisów stanowisk pracy i opracowanych na ich podstawie profilów kwalifikacyjnych, sprawdzenie przydatności kandydatów do ustalonych wymogów stanowisk pracy, podjęcie decyzji personalnej
Wprowadzenie do pracy/integrowanie z przedsiębiorstwem/adaptacja społeczno zawodowa - określenie zakresu czynności, ustalenie zasad współpracy z innymi, przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń, ustanowienie (w razie potrzeby) opiekuna, monitorowanie postępu procesu adaptacji
Jej celem jest przywrócenie równowagi na wewnętrznym rynku pracy, która została zachwiana w wyniku różnorodnych czynników. Przede wszystkim jest to dobór takiego pracownika, (pracowników), który będzie najlepiej realizował cele danej firmy.
WYMIEŃ I SCHARAKTERYZUJ TECHNIKI REKRUTACJI.
Na wewnętrznym rynku - wykorzystuje się:
Ogłoszenia w miejscu pracy - może to być ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, w gazecie, biuletynie, przez radiowęzeł, przez Internet Sięganie do teczek personalnych
Polecenia, rekomendacje, opinie
Wykorzystywanie informacji z banku interesujących kandydatów, którzy byli odrzuceni w poprzednich rekrutacjach
Na zewnętrznym rynku:
Ogłoszenia prasowe - w prasie lokalnej, krajowej i specjalistycznej/fachowej
Ogłoszenia internetowe - na różnych portalach, na wyspecjalizowanych portalach; Internet jest tani; ofertę może umieścić i kandydat i pracodawca Urzędy pracy - publiczne służby zatrudnienia
Agencje zatrudnienia „head hunter”- pełnią różne usługi; mogą być wyspecjalizowane agencje;
Organizacje pozarządowe - np. kościół, „specjalne wydarzenia” - dni otwarte, targi, giełdy pracy, dni kariery, -

(…)

… negatywnych; na koniec oceniania sporządza się bilans plusów i minusów; Zarządzanie przez cele - jest to też technika zarządzania; stosowane w bieżącym jak i w okresowym ocenianiu; wymaga zaangażowania obu stron oceniania; ustalają co oceniany na robić, a oceniający to później kontroluje i ocenia; Rangowanie/ranking pracowników - osoba oceniająca sporządza listę rankingowa swoich pracowników, biorąc…
… jest ze względu na minimum socjalne; Siła partnerów biorących udział w negocjowaniu warunków pracy i płac - poziom wynagrodzeń zależy od negocjowania; SCHARAKTERYZUJ PODSTAWOWE FORMY PŁAC
Tradycyjne:
Forma czasowa (samodzielna) - liczba przepracowanych godzin *stawka za godzinę ( dla pracowników produkcyjnych); w administracji mamy stawki czasowe, ale miesięczne; jest najczytelniejsza dla pracowników
Forma…
… ocen - wymagania powinny być sprecyzowane i łatwo mierzalne, wtedy oceny obiektywne i sprawiedliwe
Informacje dla ocenianych o uzyskanych wynikach - jedna z najistotniejszych zasad , rozmowa oceniająca
Poufność wyników ocen pracowników -nie dotrzymanie może skutkować pojawieniem się konfliktów różnego rodzaju
Możliwość odwołania się od oceny - nierzetelne oceny powodują konsekwencje dla osoby oceniającej
Systematyczność przeprowadzania formalnych ocen pracowników - umożliwia porównanie wyników w długim okresie, a nie tylko jednorazowo
JAKIE SĄ ZALETY DOBORU POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW OCENIAJĄCYCH?
Bezpośredni przełożony - zna najlepiej wymogi stanowiska pracy, oczekiwania kadry menadżerskiej wobec poziomu wykonywanych zadań oraz postępowanie pracownika ocenianego w okresie, obejmującym ocenę…
… niematerialne
Stałe - wynagrodzeni podstawowe menadżera - zależy od miejsca jakie zajmuje w przedsiębiorstwie i od pełnionej funkcji
Ruchome - głównie premie
Odroczone - pakiet akcji, zabezpieczenie na starość - dodatkowa emerytura; ochrona dochodów przed podatkami
Standard- samochód. laptop, komórka; prenumerata czasopism, Dodatkowe - mieszkanie, opłata za hotel, siłownia, jacht, ubezpieczenia zdrowotne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz