Zarządzanie strategiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - strona 1 Zarządzanie strategiczne - strona 2 Zarządzanie strategiczne - strona 3

Fragment notatki:

Temat notatki to: kierunki rozwoju zarządzania strategicznego. Znajdziecie tam potrzebne informacje z zagadnień: proces zarządzania strategicznego, model struktury procesu zarządzania strategicznego, polityka organizacji, pojęcie zarządzania strategicznego, definicje zarządzania strategicznego, polityka organizacji na poziomie strategicznym, makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne, analiza wnętrza organizacji, definicja celu, system celów przedsiębiorstwa, cele przedsiębiorstwa

KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA STARTEGICZNEGO
Początki rozwoju zarządzania strategicznego miały miejsce w latach 60-tych. Zamiast panującego wówczas planowania długoterminowego i budżetowania zaczęto stosować zarządzania strategiczne.
Planowanie długookresowe zajmowało się wówczas ekstrapolacją pochodzących z przeszłości danych sprzedaży i obrotów. Natomiast ZS starało się wygrać z kompleksowością zmian otoczenia( nieciągły rozwój gospodarki, niestabilny) przyszłych zdarzeń. W centrum planowania strategicznego stoi tworzenie strategii przedsiębiorstwa, które służą zasadniczemu, gwarantującemu sukces orientowania całego przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu. Teoretycznie koncepcje zarządzania strategicznego pojawiły się w poł. Lat 60-tych. W latach 70-tych ich treści poddano analizie, wtedy zaproponowano koncepcję zróżnicowania między strategią całego przeds. I strategią cząstkową. Ta dyskusja na temat różnych poziomów przedsiębiorstw znalazła odbicie w wyróżnianiu poziomów ZS.
Kolejnym krokiem rozwoju było coraz częstsze stosowanie techniki portfolio( Macierz BCG), która umożliwia lepsze ujęcie koncepcji i operacjonalizację pojęcia strategii z instrumentalnego punktu widzenia.
W ostatnich latach więcej uwagi zaczęto poświęcać strategiom kurczenia się deinwestowania. Niedoskonałością, bardzo widoczną planowania strategicznego okazało się zbyt mocne uwzględnianie czynników zewnętrznych i zbyt małe uwzględnianie problematyki implementacji i kontrolowania strategii. W praktyce natomiast pojawiał się problem braku akceptacji strategii i oporu osób szczególnie z poziomu średniego i niższego szczebla zarządzania. Jako przyczynę tych zjawisk wskazano nie uczestniczenie tych osób w procesie planowania strategicznego. Ta niedoskonałość planowania strategicznego została w następujący sposób: cały proces określania celów formułowania strategii implementacji i kontroli został potraktowany w sposób całościowy i zintegrowany. ERA PRZEMYSŁOWA
ERA MASOWEJ PRODUKCJI
ERA MASOWEGO MARKETINGU
ERA POSTINDUSTRIALNA
OTOCZENIE III
Przeszkadzająco - oddziaływujące
Orientacja: rynkowa
Zarządzanie marketingowe
Malejąca autonomia przedsiębiorstw
Coraz silniej ograniczenia przez różniące się rynki w kraju i na świecie
Kierownik: generalista
Lata: 1930-1970
OTOCZENIE IV
„burzliwe pole”
Orientacja: globalna
Zarządzanie strategiczne
Ograniczona autonomia przedsiębiorstw wyznaczona przez głęboką konkurencję państwo i społeczeństwo
Superboss- generalista/specjalista


(…)

… nabiera system wczesnego ostrzegania. Drugim ważnym źródłem informacji są dane na temat wnętrza przeds. WYNIKEM ANALIZY PRZEDSIEBIORSTWA powinna być możliwie obiektywna prezentacja obecnego potencjału zasobów przeds. Analiza sytuacji dotycząca przeds. powinna być następnie uzupełniana o prognozę potencjału jego zasobów w wypatrywanym okresie planowania. Dane uzyskane na podstawie analizy i prognozy…
… zmiany otoczenia. HISTORIA ROZWOJU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
Rewolucja przemysłowa
Powstało wiele wynalazków o podstawowym znaczeniu, maszyna parowa, czyszczarka do bawełny, wulkanizacja kauczuku. Stworzyło to bazę do gwałtownego rozwoju przemysłu. W okresie 1880-1900 ustaliła się ówczesna struktura przemysłowa. Okres ten charakteryzował się nadzwyczajną turbulencją strategiczną. Przedsiębiorcy…
… w sposób deterministyczny i ściśle wg kolejności podanych tu kroków. Ma on raczej charakter interakcyjny.
MODEL STRUKTURY PROCESU ZARZADZANIA STRATEGICZNEGO
AUTORZY: M. Steinmenn, G. Schrzyogg
analiza zewnętrzna i wewnętrzna
określenie opcji strategicznych
wybór strategiczny
opracowanie programów strategicznych
realizacja
AUTORZY: J. A. Pearce II, R. B. Robinson jr.
ustalenie misji przedsiębiorstwa
identyfikacja stanu przeds. i otoczenia
analiza opcji
ustalenie strategii
ustalenie celów
kontrola
MISJA PRZEDSIĘBIORSTW jest różnie pojmowana przez różnych autorów, od ujęć bardzo ogólnych , zawierających cele oraz strategie przeds. do szczegółowych, akcentujących specyficzna rolę firmy na rzecz społeczeństwa.
Na przykład misja firmy może być zaspokojenie potrzeb indywidualnych podróżnych na szybki transport po rozsądnej…
…), poprawę obsługi obywateli( szeroko dostępny transport, poprawa bezpieczeństwa), postęp techniczny, poprawę wizerunku miasta, regionu czy kraju. Misja przedsiębiorstwa określa rodzaj potrzeb, jakie ma zaspokajać. Kształtuje image firmy w otoczeniu( odbiorcy, banki, administracja) co jest niezwykle istotne dla prowadzenia- realizacji danej strategii rozwoju dla osiągnięcia i utrzymania przewagi…
….
Na pocz. lat 30-tych General Motors wywołał przesunięcie mentalności z produkcyjnej na rynkową. Wprowadzono coroczną zmianę modelu samochodu. Rozwój nowego produktu stał się ważnym zadaniem. Nastąpiło przejście z perspektywy wewn., na bardziej otwartą zewn. Przesunięcie wiedzy od kierowników o nastawieniu produkcyjnym do kierowników o nastawieniu rynkowym. W gałęziach przemysłu wytwarzających środki…
… wyznaczają:
większa konkurencja sektora dostawców niż sektora odbiorców
brak konieczności konkurowania z substytutami sektora dostawców
Ocena atrakcyjności sektora stanowi wypadkowa odpowiedź na następujące pytania:
ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały?
jakie grupy strategiczne są wewnątrz sektora i jakie są ich udziały?
jakie kategorie dostawców są w sektorze i jaką mają siłę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz