Zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną oraz prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną oraz prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - strona 1 Zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną oraz prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną oraz prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Specjaln ą stref ą ekonomiczn ą jest wyodrębniona (zgodnie z przepisami o s.s.e.) niezamieszkała część terytorium Polski, na której może być prowadzona działalność gospodarcza na szczególnych zasadach. Ustanawia ją Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki (po uzyskaniu opinii wojewody oraz zgody rady gminy (rad gmin) właściwej (właściwych) ze względu na położenie strefy), wyznaczając zarządzającego strefą i sposób wykonywania zarządu. Minister ten ustala plan rozwoju strefy. Dotychczas w RP utworzono 14 s.s.e., np. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Krakowski Park Technologiczny.
Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego cz ęś ci terytorium kraju (poprzez np. tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej czy zagospodarowanie nie wykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologiczne - art. 3 ust. o s.s.e.). Dz.g. na terenie s.s.e. korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego . Zarz ą dzaj ą cym może tylko spółka akcyjna lub spółka z o.o., w stosunku do której Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na w.z.a. (zgromadzeniu wspólników), oraz jest uprawniony do powoływania i odwoływania większości członków jej zarządu i rady nadzorczej. Sposób wykonywania zarządu strefą przez zarządzającego określa regulamin strefy.
Do zada ń zarz ą dzaj ą cego należy prowadzenie działań zmierzających do rozwoju dz.g. prowadzonej na terenie strefy:
_ umożliwianie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze strefy, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym,
_ gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie dz.g. na terenie strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi składnikami mienia, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym,
_ świadczenie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze strefy usług oraz tworzenie
warunków do świadczenia usług przez osoby trzecie,
_ prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie.
W drodze przetargu zarządzający może zlecać osobom trzecim wykonywanie niektórych zadań. Prowadzenie dz.g. na terenie s.s.e. wymaga zezwolenia , które wydaje (zmienia, cofa) minister właściwy ds. gospodarki po zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą. Zezwolenie może być udzielone, jeżeli:
1) na terenie strefy istnieją warunki do prowadzenia działalności, którą zamierza podjąć przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie, w szczególności zakres zamierzonej działalności jest zgodny z planem rozwoju strefy, a zarządzający strefą dysponuje wolnymi terenami, obiektami lub pomieszczeniami, które są niezbędne do prowadzenia takiej działalności,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz