Specjalna strefa ekonomiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specjalna strefa ekonomiczna - strona 1 Specjalna strefa ekonomiczna - strona 2 Specjalna strefa ekonomiczna - strona 3

Fragment notatki:

Specjalna strefa ekonomiczna - pojęcie, ustanowienie, łączenie i znoszenie Specjalną strefą ekonomiczną, zwaną dalej "strefą", jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą. Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez:    1)   rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej;    2)   rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej;    3)   rozwój eksportu;    4)   zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług;    5)   zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej;    6)   tworzenie nowych miejsc pracy;    7)   zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej. Rada Ministrów, na wniosek ministra gospodarki, ustanawia strefę w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu tym określa się:    1)   nazwę, teren i granice strefy,     2)   zarządzającego strefą, zwanego dalej "zarządzającym",     3)   okres, na jaki ustanawia się strefę Minister gospodarki przedstawia wniosek, po : - uzyskaniu opinii zarządu województwa - zgody rady gminy właściwej ze względu na położenie strefy. Dołącza do wniosku , analizę przewidywanych skutków społecznych i ekonomicznych ustanowienia strefy. Strefa może być ustanowiona, wyłącznie na gruntach stanowiących własność - zarządzającego, - Skarbu Państwa - jednostki samorządu terytorialnego, - związku komunalnego - będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego. Wyjątki : 1) Strefa może być ustanowiona także, jeżeli nabycie przez zarządzającego lub jednostkę samorządu terytorialnego prawa do gruntów, wynika z umowy zobowiązującej, która przewiduje ustanowienie strefy jako jedyny warunek nabycia. 2) Część strefy może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione , za ich zgodą, w przypadku gdy: a)   w ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona określona liczba nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady inwestycyjne o określonej wartości lub b)   w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, lub

(…)

… będzie dotyczyła usług:
-    badawczo-rozwojowych,
-    informatycznych,
-    rachunkowości i kontroli ksiąg,
-    w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych,
-    centrów telefonicznych lub
   d)   realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha.
Rada Ministrów, może na wniosek ministra gospodarki, w drodze rozporządzenia, znieść strefę…
….
(Art. 16. 1.Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem") .

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz