Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - strona 1 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - strona 2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - strona 3

Fragment notatki:

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zezwolenie Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem". Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności: 1)   zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;    2)   dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;    3)   terminu zakończenia inwestycji;    4)   maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy; Minister właściwy do spraw gospodarki udziela, cofa i zmienia zezwolenie, ale przed tym zasięga opinii zarządzającego strefą przed . 6. Do postępowania w sprawie udzielania, cofania i zmiany zezwolenia stosuje kpa. Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Kontrola Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje kontrolę działalności gospodarczej podmiotu, który uzyskał zezwolenie, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o koncesjonowaniu działalności gospodarczej. Ustawa nie narusza określonych przepisami uprawnień właściwych organów państwa do kontroli działalności przedsiębiorców. termin Zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa. Zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:    1)   zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub    2)   rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub    3)   nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra gospodarki. Na wniosek przedsiębiorcy minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie zezwolenia. Zmiana zezwolenia Minister właściwy do spraw gospodarki może, na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą, zmienić zezwolenie, przy czym zmiana nie może: 1)   dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu w dniu jego udzielenia, o więcej niż 20 %;

(…)


- jednostki samorządu terytorialnego, - związku komunalnego - będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego).
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się ustawę swobodzie działalności gospodarczej Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, powierzyć zarządzającemu:
   1)   udzielanie, w jego imieniu, zezwoleń,   2)   wykonywanie, w jego imieniu, kontroli realizacji warunków zezwolenia
- uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwego funkcjonowania strefy.
Zezwolenia, zarządzający wydaje w drodze decyzji.
W przypadku powierzenia zarządzającemu wykonania bieżącej kontroli, jest on upoważniony do dokonywania czynności kontrolnych przewidzianych dla organu koncesyjnego w przepisach o koncesjonowaniu działalności gospodarczej. Zarządzający niezwłocznie zawiadamia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz