Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - strona 1 Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - strona 2 Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EKONOMICZNYMI I ORGANIZACYJNYMI ZNACZENIE PROJEKTÓW W ZARZĄDZANIU Wzrost złożoności i zmienności otoczenia Zwiększenie elastyczności organizacji Projekty zastępują trwałe jednostki organizacyjne DEFINICJE PROJEKTU Problem przeznaczony do rozwiązania ( J.M. Juran) Mianem projektu można określić przedsięwzięcie realizowane w ramach organizacji, które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmiennym od działań rutynowych, takim z jakim dana organizacja nie miała nigdy wcześniej do czynienia. Zwykle jest ono zainicjowane albo przez jakąś potrzebę organizacji albo na zlecenie klienta. James P. Lewis definiuje projekt jako jednorazowe zadanie, które posiada określony termin rozpoczęcia i termin zakończenia, jasno określone cele, zakres działania i (z reguły) określony budżet.
Projekt jest przedsięwzięciem jednorazowym i w jego wyniku powstaje jedyny w swoim rodzaju produkt lub usługa. Niektóre czynności powtarzalne, jak na przykład budowa serii typowych domów może wydawać się procesem lub operacją o charakterze powtarzalnym. Jednak w rzeczywistości każda z nich jest odrębnym projektem, realizowanym na terenie o innej charakterystyce podłoża, z udziałem innych ekip budowlanych lub zespołów pracowników, przy różnych relacjach czasowych pomiędzy każdym z poszczególnych etapów wykonywanych prac. PROJEKT A PRZEDSIĘWZIĘCIE Projekty w wąskim znaczeniu -projekty techniczne, organizacyjne, itp. Przedsięwzięcie projekt w sensie uogólnionym PRZYKŁADOWE PROJEKTY: stworzenie nowego produktu lub usługi, zaprojektowanie nowego środka transportu, budowa budynku lub obiektu przemysłowego, przeprowadzenie kampanii politycznej, wdrożenie nowej procedury lub procesu w organizacji, wprowadzenie zmiany w strukturze organizacyjnej, strukturze zatrudnienia lub stylu funkcjonowania organizacji, opracowanie lub pozyskanie nowego lub udoskonalonego systemu informatycznego, budowa instalacji wodno -kanalizacyjnych dla potrzeb lokalnej społeczności w kraju rozwijającym się. PODSTAWOWE PODEJŚCIA BADAWCZE 1.Opis (Jak jest? Co jest?) 2.Wyjaśnienie związków przyczynowo-skutkowych (Dlaczego tak jest?) 3.Predykcja (Jak będzie?) 4.Podejście normatywne (Jak powinno być?) Podejście regulacyjne -określanie norm i dostosowanie do utrzymywania parametrów na poziomie normatywnym (Co robić? Jak działać) Retrospekcja (opis przeszłości za pomocą obecnej wiedzy i metod). (Backcasting -prognozy wygasłe -modele matematyczne -przeciwieństwo dla forecasting (prognozowania))

(…)

… ZWROTU IRR*
to taka stopa procentowa, przy użyciu której aktualna wartość netto wszystkich wpływów i wydatków związanych z realizacja i eksploatacja projektu inwestycyjnego jest równa zero.
*IRR -internal rate of return
WARTOŚĆ BIEŻĄCA NETTO (NPV)
Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value,w skrócie NPV), także: wartość zaktualizowana netto, jest metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.
Jako metoda -NPV należy do kategorii metod dynamicznych i opiera się na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy zadanej stopie dyskonta.
Jako wskaźnik -NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi a nakładami początkowymi i jest dany wzorem:
gdzie:
NPV -wartość bieżąca netto, CFt - przepływy gotówkowe w okresie t, r -stopa dyskonta, t -kolejne okresy (najczęściej lata…
…- jest to maksymalna stopa kredytu inwestycyjnego, który pozwoli jeszcze sfinansować projekt bez straty.
Graficzny sposób wyznaczania wewnętrznej stopy procentowej IRR
Wewnętrzna stopa zwrotu obliczana jest ze wzoru: gdzie: r1- stopa dyskontowa dla której NPV jest „mało dodatnie” r2- stopa dyskontowa dla której NPV jest „mało ujemne” NPV1- wartość bieżąca netto dla r1 NPV2- wartość bieżąca netto dla r2 Jeżeli r > IRR…
…)
Metoda wskaźnika wartości bieżącej netto (NPVR) służy do bardziej precyzyjnego wyboru jednego z wielu wariantów różniących się wysokością nakładów kapitałowych. Wskaźnik wartości bieżącej mówi o tym jaka wielkość nakładu inwestycyjnego jest potrzebna do osiągnięcia danej wartości NPV. Wskaźnik obliczany jest ze wzoru:
gdzie:
NPV -wartość bieżąca netto, r -stopa dyskonta, Jt -nakłady w okresie t,
t…

•program szkoleń
•harmonogram realizacji projektu 7. ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTWA
Źródła finansowania projektów: własne i obce
ŚREDNI WAŻONY KOSZT KAPITAŁU
Koszt kapitału ogółem, zwany średnioważonym kosztem kapitału, wylicza się jako średnią z kosztów tych kapitałów, ważoną ich udziałem w kapitale przedsiębiorstwa.
gdzie: WACC (Weighted Average Cost of Capital)-średnioważony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz