Zarządzanie projektami EFS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami EFS - strona 1

Fragment notatki:
Zarządzanie projektami EFS
Cele polityki regionalnej 2007-2013. 3 cele i wielkość środków
Fundusze Strukturalne UE w latach 2007-2013
 CELE POLITYKI REGIONALNEJ
W nowym okresie programowania 2007-2013 polityka regionalna Unii Euopejskiej będzie realizowała następujące cele priorytetowe:
Konwergencja 78,5 % ok. 264 mld
Konkurencyjność i Zatrudnienie w Regionach 17,22% 57,9 mld
Europejska Współpraca Terytorialna. 3,94% 13,2 mld
Istotą celu Konwergencja jest propagowanie warunków sprzyjających wzrostowi oraz czynników prowadzących do rzeczywistego zniwelowania zapóźnień w najsłabiej rozwiniętych państwach członkowskich i regionach. Cel ten obejmuje regiony, w których PKB na 1 mieszkańca jest niższy od 75% średniego PKB per capita dla całej Unii Europejskiej. - podnoszenie jakości inwestycji - promowanie warunków sprzyjających rozwojowi gosp. - rozwój innowacyjności społ. - ochrona i poprawa środowiska naturalnego - podnoszenie efektywności administracji - działania inwestycyjne, by podnieść konkurencję (powstawanie nowych miejsc pracy) - ważny element: promocja integracji społ - promocja zasobów ludz, zwiększenie dostępu do zatrudnienia (podnoszenie kwalifikacji, możliwość komunikacji) - pomoc udzielana ma sprzyjać tworzeniu waruków wzmacniających wzrost gosp. I kreowanie czynników prowadzących do realnej konwergencji. Strategie krajów czł. winny koncentrować się na sprzyjaniu rozwojowi długodystansowych programów konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy
Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie zmierza do umocnienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również do zwiększenia zatrudnienia; czyni to w dwojaki sposób. Po pierwsze, programy rozwoju, pomagające regionom w przewidywaniu i propagowaniu przemian gospodarczych poprzez innowacje i promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, przedsiębiorczości i ochrony środowiska, a także poprawę dostępności tych regionów. Po drugie, wsparcie posłuży zwiększeniu liczby i poprawie jakości miejsc pracy dzięki przystosowaniu pracowników do zmian i inwestycjom w kapitał ludzki. Celem tym nie będą objęte regiony, które objęte będą wsparciem w ramach celu Konwergencja. 1. wsparcie regionów najsłabszych: restrukturyzacja ekonomiczna, liberalizacja handlu, stworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy 2. wsparcie polityk zmierzających do osiągnięcia tzw. pełnego zatrudnienia i realizowanie polityk integracji społ i podnoszenie jakości pracy


(…)


Fundusze strukturalne są podstawowym źródłem finansowania polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Celem tej polityki jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej. W praktyce oznacza dążenie do zmniejszenia różnic w rozwoju między poszczególnymi regionami w UE. W Unii funkcjonują cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski…
….
Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki został przygotowywany na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) oraz Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.
Polityka strukturalna
Cele polityki strukturalnej Unii…
… spoza Unii) - wsparcie współpracy gmin (wew i zew), rozwój miast i wsi przybrzeżnych, - wsparcie przedsiębiorstw po obu stronach granicy - ochrona środowiska - obszary badawcze - zachęta do wspólnych badań
W latach 2007-2013 polityka regionalna UE będzie realizowana za pomocą:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
Funduszu Spójności (FS).
WRPO…
… oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-13. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności…
… spoza Unii) - wsparcie współpracy gmin (wew i zew), rozwój miast i wsi przybrzeżnych, - wsparcie przedsiębiorstw po obu stronach granicy - ochrona środowiska - obszary badawcze - zachęta do wspólnych badań
W latach 2007-2013 polityka regionalna UE będzie realizowana za pomocą:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
Funduszu Spójności (FS).
WRPO - priorytety Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (WRPO) - regionalny program operacyjny w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), zgodnie z założeniami ma być podstawowym narzędziem służącym zmniejszeniu dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz