ŚRODKI UNIJNE - wykład II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ŚRODKI UNIJNE - wykład II semestr - strona 1

Fragment notatki:

ŚRODKI UNIJNE
Wykorzystywane si zgodnie z zasadami:
Wspó#finansowania: środki unijne si uzupełnieniem wkładu własnego
Programowania: si wydatkowane w oparciu o wcześniej zaakceptowane programy
Koncentracji: pomoc unijna koncentruje się na regionach zacofanych i grupach najbardziej potrzebujicych
Partnerstwa: współpraca komisji europejskiej z odpowiednimi władzami krajowymi
Subsydiarności: projekty adresowane do jednostek niiszego szczebla nie mogi byd przedmiotem ingerencji jednostek wyiszego szczebla.
Fundusze przedakcesyjne:
— PHARE: dostosowanie polskiego prawa oraz przygotowanie administracji i przedsiębiorstw do wykorzystywania środków unijnych.
— ISPA: transport i ochrona środowiska
SAPARD: rolnictwo i przemysł rolno-spoiywczy.
Środki na lata 2004-2006:
- Fundusz Spójności: ok. 4 mld euro, zasięg krajowy
- 4 fundusze strukturalne: ponad 8 mld euro, zasięg regionalny.
EFS - Europejski Fundusz Społeczny = SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Rozwój Zasobów Ludzkich
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego = SPO WKP - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Na lata 2007-2013 Polska otrzymała 67 mld euro z funduszy strukturalnych oraz ok. 20 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Podział 67 mld euro na programy:
28 mld euro - Infrastruktura i Środowisko
10 mld euro - Kapitał Ludzki
16 mld euro - 16 regionalnych programów operacyjnych
8 mld euro - Innowacyjna Gospodarka
2 mld euro - Rozwój Polski Wschodniej
Zasada n+2: rozliczenie finansowe projektów musi nastipid do dwóch lat po zakooczeniu perspektywy finansowania.
P#atnik netto: kraj członkowski, który wpłaca do budietu ogólnego UE więcej, nii z niego otrzymuje (m.in. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia).
Beneficjent netto: kraj otrzymujicy więcej środków z UE, nii sam do niej odprowadza.
Polska jest beneficjentem netto, jednak budiet paostwa w relacji z Unii Europejski wykazuje deficyt. Wynika to z faktu, ie środki unijne si kierowane do samorzidów, przedsiębiorstw i instytucji pozarzidowych,
natomiast główne koszty członkostwa (3 mld euro rocznie składki członkowskiej) wiiii się z budietem paostwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz