Zarządzanie procesowe - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 10339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie procesowe - wykłady - strona 1 Zarządzanie procesowe - wykłady - strona 2 Zarządzanie procesowe - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

W dokumencie znaleźć można opracowane zagadnienia do egzaminu z przedmiotu realizowanego na I roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka ma objętość 18 stron w formacie docx.

W treści pracy wyróżnić można 10 głównych rozdziałów. Pierwszy dotyczy zagadnień z przedmiotu, takich jak: przedsiębiorstwo, kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa, podejście badawcze, retrospekcja, retrodykcja, teoria kosztów transakcyjnych, ekonomiczna teoria organizacji. Drugi rozdział dotyczy ewolucji struktur organizacyjnych, zawiera takie pojęcia jak: struktury organizacyjne, struktury sieciowe, cechy organizacji-sieci, struktury fraktalne, organizacja wirtualna, organizacja hipertekstowa. Trzeci rozdział porusza tematykę zmian organizacji, a konkretnie tematy: rodzaje zmian organizacji, model Kurta-Lewina, restrukturyzacja, cykl Greinera oraz opór wobec zmian. Kolejny rozdział zawiera zagadnienia dotyczące zarządzania procesowego, w tym tematy: jaka jest istota podejścia procesowego, co oznacza pojęcie zarządzanie procesowe, czym charakteryzuje się podejście funkcjonalne a czym procesowe. W dalszej części tekstu mowa jest również o takich pojęciach jak: reengineering i modelowanie procesów. 5 Rozdział zawiera tematykę metodologii projektowania, w tym także porusza takie zagadnienia jak: projekt, cechy projektu, zasady projektowania. Następny rozdział porusza zagadnienia: projektowanie i metodyka projektowania systemów zarządzania procesowego, mapa procesów, model SIPOC, standaryzacja procesów organizacyjnych. W 7 dziale można spotkać takie pojęcia jak: informacja, wiadomości, hierarchia semantyczna, informacja menedżerska, systemy operacyjne, systemy informacyjne i informatyczne oraz metodyki projektowania systemów informacyjnych. W kolejnej części tej pracy omówiono zagadnienia: system referencyjny i systemy informacji menedżerskiej. Oprócz tego w kolejnym rozdziale mowa jest o produktywności i efektywności procesów. Ostatni dział w notatce poświęcony został zarządzaniu jakością.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
1. Interpretacje przedsiębiorstwa (ekonomiczna, finansowa, produkcyjna/technologiczna, organizacyjna, prawna, mechanizm alokacji zasobów, psycho-społeczna /behawioralna,etyczno-kulturowa 2. Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo to wiązka kontraktów między interesariuszami (wewn i zewn), sieć kontraktów.
Kontrakt - każde wzajemne zobowiązanie. Z punktu widzenia ekonomii i zarządzania istotną cechą kontraktu jest nie tylko to, że gwarantuje on dotrzymanie zobowiązań, ale przede wszystkim to, że zapewnia stronom przewidywalność działań ich partnerów, przez co przyczynia się do zmniejszenia niepewności i ryzyka.
Interpretacje kontraktu: prawna, ekonomiczna, socjologiczna.
Kontrakt jawny jest to taki, w ramach którego strony jednoznacznie deklarują wolę współdziałania. Może on mieć charakter formalny, jak i nieformalny. Odpowiednikiem tego pojęcia w języku polskim może być termin „umowa pisana”.
Kontrakt niejawny polega na tym, że strony otwarcie nie deklarują współpracy. Ze względu na chęć realizacji własnych celów oraz tego, że są one racjonalne w sensie ekonomicznym mogą one przestrzegać pewnych reguł zachowania - nawet bez wcześniejszego otwartego uzgodnienia. Odpowiednikiem tego pojęcia w języku polskim jest termin „umowa niepisana”.
3. Cele przedsiębiorstwa
Główny: maksymalizacja wartości właścicieli  rozwój  przetrwanie/wzrost  zysk (środek do celu)
Dodatkowe:
Tworzenie wartości dla klienta
Mierniki wartości dla klie

(…)


Opracowanie wariantu ostatecznego (szczegółowego)
Wdrożenie, wzajemne dostosowanie systemu i projektu oraz kontrola
Podejście systemowe wiąże się z cybernetyką. Autorem koncepcji cybernetyki jako nauki jest amerykański matematyk Norbert Wiemer - „cybernetyka jest to nauka o komunikowaniu się i sterowaniu w systemach technicznych, przyrodniczych i społecznych”. Podejście systemowe nie kieruje nacisku…
… Zasobów Przedsiębiorstwa). Definiuje się je, jako systemy optymalizujące procesy biznesowe zarówno wewnętrzne w organizacji jak i zachodzące w najbliższym jej otoczeniu, dzięki zastosowaniu narzędzi pozwalających automatyzować wymianę danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym.
- SIK - systemy informowania kierownictwa
Są to systemy pozwalające skupić uwagę raczej na ogólnym, sprawnym działaniu…
… swoje decyzje w oparciu o bazy wiedzy i mechanizmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogą tworzyć różnorodne modele sytuacji decyzyjnej, uwidaczniać otrzymane rozwiązania Do rozstrzygania problemu posługują się programami zawierającymi tzw. reguły heurystyczne, które odzwierciedlają wiedzę ekspertów dziedzinowych - SSI - systemy sztucznej inteligencji
Są to systemy uczące się na podstawie własnego…
… (identyfikacja, diagnoza, rozwiązywanie zadań decyzyjnych, wspomaganie procesów biznesowych) komunikacji organizacyjnej (systematyzacja zasobów i przekazów inf, struktura dynamiczna procesów biznesowych) pragmatyki lingwistycznej (komunikacja międzyludzka reprezentowana przez znaczenie języka i wypowiedzi)
- znaczenie rezultatowe: to model konceptualny lub przedstawiony w formie operacyjnej przekaz informacyjny…
… obraz świata.
Świat przedstawiony (wtórne konstrukcje poznawcze):
sztuczna inteligencja,
sztuczna rzeczywistość,
metajęzyki, meta programowanie,
reifikacje, systemy refleksyjne,
reinterpretacje językowe
3. Typy i rodzaje systemów referencyjnych zarządzania
I. procesy informacyjne (monitorowania, wyszukiwawcze, analityczno-diagnostyczne, modelowania, inf-decyzyjne, kontrolne, komunikacyjne.
II. przekazy…
… i psychologiczne aspekty rozwoju produktu, optymalizacja jakości z zastosowaniem kryteriów ekon. i org., analiza kosztów jakości)
3. Standardy jakości
4. Zarządzanie jakością a zarządzanie procesowe Zarz.jakością:
- postępowanie normujące i dyspozycyjne
- determinowane przez funkcję: decydowania, identyfikacji, planowania, organizowania, motywowania i kontroli
- funkcje zarządzania są ujęte w różnych formach organizacyjnych
- sferę realizacyjną tworzą obszary: technika wytwarzania, rynek i marketing, koszty jakości
- instrumenty: metoda zero defektów, analiza wartości, techniki koordynacyjne, zarządzanie przez cele, wyjątki, motywację
- zawiera termin zapewnienie jakości
Zarz.procesowe:
- badanie struktur dynamicznych
- porządkowanie funkcji w przebiegi, a przebiegi w kompleksowy proces
Związek podejścia procesowego…
…, jak również i zużytych zasobów. - Porównywalność wskaźników obliczonych dla analizowania danego systemu z odpowiednimi wskaźnikami produktywności uzyskanymi przez inne organizacje. - Trendy określające zmiany wskaźników produktywności, oraz ich tendencje w czasie. 2. Definicje efektywności wydajność, skuteczność
dobre wyniki, istotny, rzeczywisty
sprawność (efficiency)
spełnienie, osiąganie (performance)
prakseologia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz