Zarządzanie procesowe - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie procesowe - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

in zagadnienia takie jak: proces, rodzaje procesu, poziomy efektywności, benchmarking, wady reengineringu, cele procesów, pomiar procesów, procesy rutynowe, aspekt strukturalny i podmiotowy charakteryzujący procesy zarządzania, rola diagnozy w doskonaleniu procesów, wykres Ishikawy, mapa powiązań przyczynowo-skutkowych.

1. Proces - definicja, rodzaje
Procesy - są to grupy następujących po sobie działań o następujących cechach: istnieje pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy; celem ich realizacji jest zaspokojenie potrzeb wewnętrznych lub zewnętrznych realizowane są przez wielu wykonawców na różnych stanowiskach pracy i w różnych komórkach organizacyjnych
Rodzaje:
Ogólne procesy podstawowe (zakładanie przedsiębiorstwa, przygotowanie I wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług, produkcja, dystrybucja, fakturowanie, realizacja zamówienia, obsługa klienta, obsługa gwarancyjna, I in.)
Procesy podstawowe specyficzne dla branży (załatwianie wniosku kredytowego, rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie, przygotowanie posiłków, testowanie oprogramowania, przyjmowanie rezerwacji na pobyt, transport bagażu, pasteryzacja produktów mleczarskich, I in.)
Ogólne procesy wspierające (budżetowanie, rekrutacja, szkolenia, wynagradzanie, obsługa administracyjno-sekretarska, zaopatrzenie w materiały biurowe, zarządzanie systemami informatycznymi, I in.)
Ogólne procesy zarządzania (planowanie strategiczne I taktyczne, ustalanie celów organizacji, procesów I stanowisk, alokacja zasobów, ocenianie pracowników, monitorowanie I ocena działalności operacyjnej, I in.)
2. Proces kluczowy - zasady wyodrębniania
Proces kluczowy to zbiór tych działań wykonywanych w organizacji, które mają istotne znaczenie w ocenie funkcjonowania organizacji przez klientów. Proces kluczowy - działania ważne z punktu widzenia właściciela przedsiębiorstwa - tak w przypadku, gdy jest nim niewielka grupa udziałowców, jak i wtedy gdy mamy do czynienia z dużą liczbą udziałowców.
Dla określenia kluczowych procesów w ramach realizowanego projektu można wykorzystać wyniki poszukiwania kluczowych czynników sukcesu, jakie zostały wcześniej zidentyfikowane dla analizowanej organizacji. Kluczowe procesy - w takim ujęciu - są działaniami związanymi z kluczowymi czynnikami sukcesu.
3. Efektywność procesu
Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Aspekty:
* sprawność - oznacza "robienie rzeczy we właściwy sposób". Umiejętność właściwego działania, która związana jest z nakładami i efektami. Osiągnięcie wyników współmiernie do nakładów(np. pracy, czasu, materiału) zużytych na ich realizację. Sprawne działanie to minimalizowanie kosztów nakładów zużytych do osiągniętych celów.
* skuteczność - oznacza "robienie właściwych rzeczy". Umiejętność wyboru właściwych celów. Na efektywność procesu składa się:
1. Efektywność pracowników wpływa na wszystkie fazy realizowanych procesów 2. Efektywność wszystkich realizowanych procesów wpływa na efektywność organizacji 3. Organizacja zachowuje się jak system wzajemnie ze sobą powiązanych elementów nawet jeżeli kierownictwo nie stosuje podejścia systemowego

(…)

… i przełożonym, drobne naprawy wyposażenia, wykonywanie prostych zadań operacyjnych.
24. Scharakteryzuj procesy improwizowane
Charakterystyka: mały zakres, proste wymagania, wymagające sprecyzowania, niepowtarzalne działania, krótki czas realizacji, niskie koszty realizacji
Podstawa realizacji: niesformalizowane, opracowane sytuacyjnie (ad hoc), specjalne, niepowtarzalne schematy działania (improwizacja…
… systemu (procesu) pracy I systemu zarządzania powiązane są ze sobą - występują różnorodne zależności, z których najważniejszymi są zależności operacyjne, informacyjne I hierarchiczne - odzwierciedleniem ww. powiązań jest graficzna prezentacja struktury organizacyjnej tj. schemat organizacyjny - pozostałe elementy dokumentacji organizacyjnej to: opisy stanowisk, zakresy obowiązków, procedury I zasady…
…, wynagrodzenie, harmonogram zajęć, poczta elektroniczna, ekspres do kawy, nóż, ...
33. Rola diagnozy w doskonaleniu procesów
Pytanie “Dlaczego?” jest najważniejszym pytaniem dotyczącym zasadności, sensu I przyczynowości wszelkich badanych zjawisk. 1. cel: Głównym celem badań diagnostycznych w obszarze zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- jakie odchylenia od stanu…
…, Konfiguracja stanowiska pracy, Zarządzanie personelem 8. Wymień znane Ci metody doskonalenia procesów - opisz jedną z nich
Keizm, Reengineering, Strategiczna Karta Wyników, Benchmarking
9. Kaizen jako metoda doskonalenia procesów
Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania. Polega ona na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz