Zarządzanie - podstawowe pojęcia i definicje

Nasza ocena:

4
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - podstawowe pojęcia i definicje  - strona 1

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE: 1. Definicja zarządzania wg .:
W.F.Taylor - Dokładne poznanie tego czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób.
R.Manteuffel - Zadaniem zarządzania jest zrobienie wszystkiego co jest możliwe, aby dopilnować do maksimum spełnienia celu jaki stoi przed przedsiębiorstwem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieje harmonia w posługiwaniu się środkami produkcji, technologią i czynnikiem pracy.
E.Lipiński - Decydujący kluczowy czynnik (produkcja, siła wytwórcza), który wyznacza sukces lub porażkę przedsiębiorstwa. P.F.Drucker -„ Podejmowanie działań dla osiągnięcia celów.”
„Ostateczny test zarządzania to wydajność w biznesie.”
„Największa inowacja XX w.” L.Gościński - Całość procesu zarządzania to wieloetapowy proces podejmowania decyzji.
J.Zieleniewski - Formułowanie celu działania, planowanie, organizowanie, pozyskiwanie i rozmieszczenie zasobów. Istotą zarządzania jest podejmowanie decyzji o wyborze celów i ich realizacja.
K.Koźmiński - Zarządzanie to swego rodzaju wędrówka przez chaos, której istotą jest panowanie nad różnorodnością i przekształcenia potencjalnego konfliktu we współpracę.” lub
„Konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów” 2. Pojęcia : Zarządzanie jest to celowe podejmowanie, przez odpowiednie osoby (kadrę), decyzji i działań prowadzących - dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów - do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjonalny), lub celowe dysponowanie zasobami (np. Fundacje - nie mają jako takiego dochodu z produkcji czy sprzedaży).
Fundacje - nie mają jako takiego dochodu z produkcji czy sprzedaży).
3. Istota zarządzania : Głównym aktorem procesu zarządzania jest Manager. Zarządza się zasobami: rzeczowymi;
ludzkimi (pracownicy i ich wiedza);
finansowymi;
technologią;
informacjami.
Zarządzanie jest działalnością kompleksową, którą rozłożyć można na elementy składowe w trzech w ymiarach: szczebla zarządzania;
obszar zarządzania;
funkcji.
Szczebel zarządzania: I Poziom - kierownictwo naczelne (dyrektor, prezes);
II Poziom - kierownik wydziału, zakładu, filii itp.
III Poziom - kierownik sekcji, zmiany, mistrz. Obszar zarządzania - określony obszar za który odpowiada manager np. dyrektor zakładu, szef kadr, kierownik sekcji, mistrz, itp.


(…)

…)
zagrożenia (threats) Silne strony i szanse mają charakter pozytywny.
Słabe strony i zagrożenia mają charakter negatywny.
Zrównoważona karta wyników umożliwia spojrzenie na organizację z 4 perspektyw.
Klienta (odbiorcy, konsumenta)
Wewnętrznych procesów
Rozwoju (innowacji)
Finansowej
Zasoby zarządzania strategicznego są ogólnymi wytycznymi, które kształtują zarówno myślenie strategiczne jak i sposób zarządzania organizacją w istniejących warunkach.
Podstawowe zasady zarządzania strategicznego:
zasada celowości - formułowanie wizji i misji organizacji oraz systemu drzewa celów, zadań i wyników
zasada myślenia strategicznego - rozwiązywania dzisiejszych problemów z punktu widzenia przyszłości (wizji)
zasada podejście systemowego i kompleksowego, tj. traktowania organizacji jako układu wielowymiarowego…
… organizacyjne) - rozpatruje zachowania organizacyjne, tj. zadowolenie z pracy, stres, motywację, przywództwo, dynamikę grupową, politykę organizacyjną, konflikty między ludzkie itp. W kontekście dostosowania struktur organizacyjnych do potrzeb ludzkich w celu samorealizacji w pracy.
Przedstawiciele: D. McGregor, R. Likert, C. Argyris
Szkoła ilościowa (matematyczna) - koncentruje się na opracowaniu modeli…
…, w której niepowodzenie nie oznacza przegranej, lecz jest kolejnym krokiem do sukcesu
Własną motywację utrzymuj na wysokim poziomie PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1.Jakość- jej istota i znaczenie
JAKOŚĆ- pojęcie złożone w zależności od sposobu podejścia:
Ujęcie transcendentalne- widzi jakość filozoficznie jako stan absolutnej nieskazitelności i doskonałości
Ujęcie ukierunkowane na produkt- jako obecność określonych…
… przepisów
( norm) w zakresie przebiegu procesu wytwórczego i jego optymalnego uporządkowanie.
Normy obejmują ustalenia dotyczące postulowanej jakości i mogą one występować jako:
Obligatoryjne- obowiązujące z mocy prawa
Fakultatywne- obowiązujące w następstwie zawartej umowy
Certyfikacja procesów gospodarczych i ich produktów jest podstawą zarządzania jakością, ujmującą:
Zgodność ze specyfikacją…
… składające się z wykonywanych zadań, uprawnień niezbędnych do wykonania zadań oraz motywatorów ukierunkowujących działania
Więź organizacyjna - służbowa, funkcjonalna, technologiczna, handlowa, informacyjna itp.
Typy struktur organizacyjnych:
struktura liniowa, to taka w której każdy podwładny ma jednego przełożonego, pcz czym może mieć charakter
struktury płaskiej
struktury smukłe
*struktury sztabowo…
… organizacji określone są mianem grupy interesów (strategicznych kibiców). Rodzaje otoczenia a) z punktu widzenia grup interesu zewnętrznego: makrootoczenie (otoczenie ogólne) - tworzące warunku działania i funkcjonowania organizacji, głównie polityczne, ekonomiczne, społeczne, techniczne itp.
mikrootoczenie (otoczenie konkurencyjne, operacyjne), które tworzą konkretne organizacje lub grupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz