Zarządzanie płynnością firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie płynnością firmy - strona 1 Zarządzanie płynnością firmy - strona 2 Zarządzanie płynnością firmy - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie płynnością firmy
W gospodarce rynkowej kadra zarządzająca każdego podmiotu gospodarczego ma dwa podstawowe cele: kierować firmą tak, aby osiągnęła zyski oraz zachowała wypłacalność w dłuższym okresie. Zadaniem kadry zarządzającej jest więc minimalizowanie ryzyka upadłości poprzez sterowanie płynnością finansową firmy, z zastosowaniem określonych procedur kontrolnych.
Cash flow Pierwszym istotnym elementem kontroli kondycji finansowej firmy jest sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych - cash flow. Jest ono integralną częścią rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek sporządzania cash flow mają jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obligatoryjnemu badaniu i ogłaszaniu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Znaczenie cash flow można rozpatrywać w ujęciu: ex post, czyli w aspekcie sprawozdawczym (historycznym) i w ujęciu ex ante, czyli w aspekcie decyzyjnym (wykorzystywanym do planowania i prognozowania). Formułowanie i wprowadzanie w życie dynamicznych i kreatywnych strategii zarządzania biznesem jest obecnie uzależnione od właściwej i pełnej informacji nie tylko o sytuacji ekonomicznej podmiotu, ale też o istotnych zmianach w tej sytuacji. Cash flow jest sprawozdaniem z wpływów i wypływów gotówki do firmy. Takie monitorowanie sytuacji finansowej pozwala kadrze zarządzającej reagować na pierwsze symptomy braku środków pieniężnych. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje wynik kasowy działalności gospodarczej firmy, natomiast rachunek zysków i strat - wynik memoriałowy.
Podmioty gospodarcze traktując często cash flow jako dodatkowy, narzucony im przepisami prawa obowiązek, nie podejmują nawet próby analizy wyników tego sprawozdania. Jednak dane z bilansu i rachunku zysków i strat nie dają pełnego obrazu kondycji firmy. W praktyce może się zdarzyć, że jednostka wykazująca zysk bilansowy nie ma jednocześnie zdolności płatniczej i odwrotnie - podmiot wykazujący stratę może nie mieć takich kłopotów, ponieważ korzysta np. z kredytu bankowego czy kupieckiego. Można tu zasygnalizować jeszcze inne tzw. koszty niepieniężne, które wpływają na wynik finansowy, a nie powodują zmian w poziomie środków pieniężnych. Takimi kosztami są rezerwy na należności i amortyzacja. Dlatego dokładnej informacji o rzeczywistych wpływach i wydatkach środków pieniężnych dostarczy nam tylko cash flow. Sprawozdanie to uwzględnia działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, pokazując jednocześnie, która z nich pochłonęła najwięcej pieniędzy w danym okresie, a która zasiliła środki pieniężne firmy.
Cash flow jest więc ważnym instrumentem w zarządzaniu finansami jednostki gospodarczej.


(…)

… jakie środki zostały wygenerowane oraz które obszary są największymi ?konsumentami? gotówki. Takie rozeznanie pozwala ocenić racjonalność gospodarowania środkami pieniężnymi w świetle realizowanych przez przedsiębiorstwo zadań.
PODSTAWA SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Podstawą sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych są: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa do bilansu…
… zmiany stanu środków pieniężnych, wartości majątku trwałego i kapitałów własnych). Wymienione w nawiasie pozycje wymagają odrębnego potraktowania.
ZMIANA STANU ŚRODKÓW
W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych chodzi zasadniczo o odpowiedź na pytanie, dlaczego i o ile zmienił się stan środków pieniężnych na koniec badanego okresu. Zmiana stanu środków pieniężnych jest różnicą między wpływami a wydatkami…
… operacyjnej. Części dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej są w obu metodach takie same. Dlatego w tabeli 3 zaprezentowano tylko wzór (jeden z możliwych) z przepływów pieniężnych działalności operacyjnej według metody pośredniej Sprawozdanie z przepływów pieniężnych bardziej szczegółowo charakteryzuje sytuację płatniczą przedsiębiorstwa. Pozwala lepiej ocenić:
1) możliwości płatnicze…
…, czyli działaniami QCD (Quality, Cost, Delivery - Jakość, Koszt, Dostawa). Redukcja kosztów magazynowania - tzw. dostawy just in time, czyli dostawy na czas, są jednym z elementów tego systemu.
Dół formularza

… na kontrolę efektywności gospodarowania w różnych obszarach działalności firmy, np. administracji, marketingu, logistyce, gdzie powstają koszty pośrednie. Kadry zarządzające nowoczesnych przedsiębiorstw właśnie w kosztach pośrednich szukają możliwości ich redukcji, gdyż to zwykle te koszty wpływają na wysokość jednostkowego kosztu produkcji.
Rachunek kosztów działań
Koncepcja ta rozwinęła się na rynku…
… w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem. Od rachunku kosztów oczekuje się wielu dokładnych i niezwłocznych informacji ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji oraz umożliwiających prowadzenie racjonalnej działalności. Staje się on niezbędnym fundamentem rachunkowości zarządczej. Informacje wynikające z rachunku kosztów są istotne nie tylko dla prowadzenia wewnętrznego rozrachunku i rozwiązywania…
… rachunek kosztów.
Rachunek kosztów procesów
Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej należy rozpatrywać w dwóch obszarach: rachunkowości zarządczej strategicznej i rachunkowości zarządczej operacyjnej. Jedną z nowoczesnych koncepcji, wywodzących się z gospodarki niemieckiej, jest "rachunek kosztów procesów". Głównym jego celem jest umożliwienie kontroli prawidłowości zużycia…
… zastosowanie w branżach charakteryzujących się krótkim cyklem życia produktów, w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby w średnich lub małych seriach. Mniej przydatny jest w zakładach o produkcji masowej. Rachunek kosztów Kaizen
W teorii japońskiego zarządzania najważniejszymi metodami są "zarządzanie przez jakość" (Total Quality Management) i ciągłe ulepszanie - czyli po japońsku "kaizen…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz