zarządzanie należnościami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie należnościami - strona 1 zarządzanie należnościami - strona 2

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI (polityka kredytowa wobec odbiorców)
Polityka kredytowa to zarządzanie należnościami z tytułu dostaw i usług. Jest skupiona przede wszystkim na należnościach i ich związkach z otoczeniem. Strategie polityki kredytowej: Konserwatywna - wymaga się ścisłego przestrzegania terminów płatności, które są raczej krótkie, klienci o ustalonej pozycji rynkowej, o małym ryzyku kredytowym. Po terminie uruchamia się zastawy, blokady rachunków pieniężnych. Występuje niższa niż możliwa sprzedaż.
Agresywna - maksymalizacja wielkości sprzedaży, długie terminy płatności, łagodna polityka ściągania należności. Wzrost należności przeterminowanych i nieściągalnych. Wzrost ryzyka niewypłacalności firmy. Stosuje się ją, gdy wprowadza się nowy produkt, dysponuje nadwyżką mocy produkcyjnych lub wymaga tego sytuacja konkurencyjna
Elastyczna - pośrednia między konserwatywną a agresywną. Jedna z nich przeważa w zależności od otoczenia, rynku.
Formy polityki kredytowej:
Pozycja „dostawcy” kredytu - wydłużone terminy płatności, szybkie regulowanie zobowiązań. Firmy o dobrej pozycji finansowej
Pozycja „odbiorcy” kredytu - cykl zobowiązań dłuższy od cyklu należności
Fazy cyklu koniunkturalnego branży
Instrumenty polityki kredytowej przedsiębiorstwa - pozwalają maksymalizować sprzedaż i jednocześnie minimalizować wielkość należności nieściągalnych i w pewnym stopniu także przeterminowane.
Warunki płatności
Zaliczka - gdy firma musi ponosić duże nakłady finansowe przy produkcji wyrobów na zamówienie. W innych sytuacjach ma formę przedpłaty i charakter represyjny. Stosuje się ją w stosunku do kontrahentów o dużym ryzyku kredytowym lub gdy przedsiębiorstwo ma problemy z utrzymaniem płynności.
Termin zerowy - płatność w dniu wystawienia faktury, przed odbiorem towarów
Płatność kasowa - do 7 dni, ma represyjny charakter. Krótki termin płatności - związany ze skontem kasowymi limitem kredytu. 14 dni. Gdy wartość zamówienia jest niewielka, przedmiotem obrotu są dobra łatwo psujące się lub łatwe do sprzedania, pojawia się nowy klient o umiarkowanym ryzyku, zyskowność sprzedaży w danym segmencie jest niewielka.
Średni termin płatności - do 21 dni
Standardowy termin płatności - dla klientów o umiarkowanym i małym ryzyku jako element skonta kasowego limitu kredytowego. Gdy praktykuje się go w branży, gdy kontrahent składa zamówienie optymalnej wielkości. Do 30 dni, w całej UE
Długi termin płatności - klienci o umiarkowanym i małym ryzyku, składający duże zamówienia. Także gdy silna konkurencja w segmencie, wyroby są substytutami, wprowadzanie nowego produktu na rynek lub rozszerzanie ekspansji na nowe rynki, gdy nadwyżka mocy produkcyjnych, gdy cykl sprzedaży jest w fazie depresyjnej i chcemy pobudzić popyt, gdy sytuacja finansowa firmy jest trudna i musi ono zwiększyć sprzedaż. Powyżej 30 dni.


(…)

… z wykonywania czynności dodatkowych, sprawuje jednak nadzór nad prawidłowym wykonywaniem tych czynności przez przedsiębiorcę. Nie otrzymuje prowizji dodatkowej.
Niepełny - ryzyko wypłacalności dłużnika nie przechodzi na instytucję factoringową, niema charakteru umowy pożyczki, przelew wierzytelności na instytucję factoringową, a instytucja wypłaca mu kwotę pieniężną odpowiadającą tej wierzytelności. Faktor

Opust sezonowy - przed. dostarcza klientowi zakupione wyroby w fazie poprzedzającej sprzedaży w branży. Zobowiązania reguluje on stopniowo wraz z uzyskiwaniem wpływów ze sprzedaży. Dla klientów o niskim i umiarkowanym ryzyku i gdy firma ma odpowiednie możliwości finansowe.
Opust funkcjonalny - bardziej jest to narzędzie marketingu, obniżka cen za realizację wybranych funkcji sieci dystrybucji, (reklama…
…, połączenie limitu kredytu z prawnym zabezpieczeniem płatności.
Zabezpieczenia wierzytelności
Windykowanie wierzytelności
Faktoring - krótkoterminowe finansowanie dostaw towarów i usług przed podmiot pośredniczący w rozliczeniach finansowych między dostawcą a odbiorcą. Wyspecjalizowana instytucja odkupuje należności od podmiotów gosp. do czasu upływu terminu ich płatności i zajmuje się ich wyegzekwowaniem od dłużnika. Pobiera za te usługi wynagrodzenie. Faktor nabywa należności i wszelkie prawa do nich, w tym prawo do odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach. Ponosi ryzyko związane z ewentualnym brakiem zapłaty ze strony odbiorcy. Często prowadzi księgowość i rozliczenia sum będących przedmiotem kontraktu. 3 funkcje:
→ finansowa - zapłata za nabyte dokumenty
→ gwarancyjna - przejęcie ryzyka
→ usługowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz