Zarządzanie logistyką- wykład+ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie logistyką- wykład+ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

W środku znajdziecie: logistyka, składniki procesów logistycznych, zadania logistyki, koszty logistyczne, zaopatrzenie, pozyskiwanie dóbr i usług, metoda abc, kryteria wyodrębniania, podział, metoda xyz, metoda abc/xyz- macierz, kryteria wyboru dostawcy, metoda ahp, koszty logistyczne, koszt uzupełnienia zapasu, koszt utrzymania zapasu, koszt braku zapasu, optymalna partia dostawy, metody kontroli zapasów o popycie niezależnym, metoda kontroli okresowej, metoda kontroli ciągłej, metoda zapasu jednookresowego.

Logistyka- zarządzanie procesem przemieszczenia przestrzeni i czasie, składowania produktów oraz informacji ułatwiająca przepływ produktów z miejsca pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapewniających odpowiedni poziom usługi oferowanej klientom po rozsądnych kosztach.
Składniki procesów logistycznych: - fizyczny przepływ dóbr rzeczowych, - procesy inf. decyzyjne, - gromadzenie zapasów rzeczowych, - infrastruktura procesów logistycznych, - koszty logistyczne.
Zadania logistyki: - usprawnianie zarządzania procesami przepływu dóbr rzeczowych zmierzające do pełnego zaspokojenia potrzeb materialnych uczestników łańcucha dostaw, - podporządkowanie czynności logistycznych wymogom obsługi klienta, - zwiększanie efektywności przepływu poprzez obniżenie kosztów logistycznych.
Koszty logistyczne- wszystkie koszty związane z realizacją procesów logistycznych, zgodnie z zasada 7R, tj. zakładającą dostarczenie odpowiedniego towaru w odpowiedniej ilości, w odpowiednim stanie i czasie, po odpowiedniej cenie, w odpowiednie miejsce, do odpowiedniego klienta.
Zaopatrzenie- ogół czynności związanych z: - identyfikowaniem potrzeb, - lokalizowaniem i wybieraniem dostawców, - negocjowaniem warunków dostaw, - obserwowaniem działalności kontrahentów w celu upewnienia się, że spełniają oni wymogi dotyczące wydajności.
Pozyskiwanie dóbr i usług- podejmowanie decyzji odnośnie tego, które z nich należy wytwarzać i świadczyć we własnym zakresie, a które otrzymywać od zewnętrznych partnerów z łańcucha dostaw.
METODA ABC- jest stosowana w analizie procesu zaopatrzenia przeds. Pod kątem rangi i znaczenia nabywanych przez nie towarów, a również w normowaniu i kontroli zapasów materiałowych oraz sprzedaży i dystrybucji.
Kryteria wyodrębniania: - suma generowanych kosztów logistycznych, wolumen dóbr, przychody z realizacji marża, - udział w wielkości zapasów. Najczęstszym kryterium wyodrębniania jest reguła Pareto (80/20)
Podział analizowanych produktów na klasy: A- pozycje najważniejsze z pkt widzenia przyjętego kryterium (wymagające szczególnej uwagi), B- pozycje o mniejszym znaczeniu, C- pozycje pozostałe. METODA XYZ- stosowana w analizie procesu zaopatrzenia pod kątem dokładności prognozowania poziomu zapotrzebowania (zużycia) nabywanych towarów.
Podział analizowanych produktów na 3 klasy: X- wysoka dokładność prognozowania zapotrzebowania (zużycia), możliwość odchyleń od stałego zużycia<20%, Y- zapotrzebowanie wykazujące sezonowe wahania, możliwość odchyleń od stałego zużycia20-50%, Z- nieregularne zapotrzebowanie i niska dokładności prognoz, wahania względem stałego zużycia> 50%.
METODA ABC/XYZ- macierz dziewięciopolowa: 1- obszar najbardziej strategiczny, 2- obszar o umiarkowanej wadze strategicznej, 3- obszar o najmniejszej wadze strategicznej.


(…)

…, - koszt kradzieży i innych strat, - koszt ubezpieczenia zapasu.
KOSZT braku zapasu: 1- niezależne od wielkości braku: - koszt dodatkowego zakupu, koszt przestoju instalacji lub linii prod., - strata marży od utraconego klienta, - kary umowne nakładane przez odbiorcę, 2- zależne od wielkości braku: - koszt awaryjnego zakupu, - koszt niewykonanej produkcji, - utracona marża od niesprzedanej ilości towaru, - kara umowna za niezrealizowane zamówienie.
OPTYMALNA PARTIA DOSTAWY- min. Łącznych kosztów zakupu i utrzymania zapasu. 1.Ekonomiczna wielkość zamówienia, gdy koszt zakupu dóbr ponosi nabywca:
Q- wielkość pojedynczej partii dostawy wyrażona ilościowo( wielkość zamówienia)
H- jednostkowy koszt utrzymania zapasów
D- wielkość rocznego zapotrzebowania
S- stały koszt dostawy (złożenia zamówienia)
D/Q…

, gdzie Łączna liczba zamówień: Q=D/N
Zapas-zasób towarów wykorzystywany w: produkcji (surowce, półprodukty), działalności pomocniczej (materiały konserwacyjne, naprawcze i operacyjne), oraz obsłudze klienta (produkty gotowe, części zamienne)
Zapas bieżący- zapas towarów nabywanych w dużych ilościach, stopniowo zużywanych i po jakimś czasie kupowanych ponownie (np. sieci detaliczne).
Zapas bezpieczeństwa- zapas…
… odstępach czasu i uzupełniany do z góry określonego poziomu R
--- Q= R-I , Q- wielkość zamówienia, R- granica uzupełnienia zapasu, I-stan zapasu w chwili kontrolnej (sieć handlowa, handel detaliczny)
--- % populacji wpadający do poszczególnych przedziałów o szerokości jednego odchylenia standardowego przy założeniu rozkładu normalnego zmiennej: 1φ=0,68; 2φ=0,95; 3φ=0,997; 4φ=0,999
--- Granica uzupełnienia…
… posiadać informacje na temat rozkładu popytu. W zależności od sytuacji możemy oszacować rozkład popytu na podstawie danych historycznych albo przyjąć rozkład teoretyczny, na przykład rozkład normalny lub rozkład Poissona. Oblicza się to wykorzystując tablicę skumulowanych powierzchni pod krzywą normalną. Można ustalić, iż przy poziomie obsługi=75 %, docelowy poziom uzupełnienia zapasów powinien wynosić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz