Zarządzanie kapitałem obrotowym netto - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie kapitałem obrotowym netto - omówienie zagadnienia - strona 1 Zarządzanie kapitałem obrotowym netto - omówienie zagadnienia - strona 2 Zarządzanie kapitałem obrotowym netto - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

zarządzanie kapitałem obrotowym netto
Majątek obrotowy – to składniki majątkowe o krótkotrwałym użytkowaniu (mniej niż 1 rok)
podlegające zmianą w trakcie procesu produkcyjnego.
Składniki majątku obrotowego:
-zapasy (materiały, towary, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku.
-należności i roszczenia.
-środki pieniężne
-papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.
KON (kapitał obrotowy netto)
1.Majątek obrotowy pomniejszony o zobowiązania krótkoterminowe
2.Część majątku obrotowego, która jest finansowana kapitałem stałym
Obliczanie KON
KON = Majątek obrotowy – zobowiązania krótkoterminowe
KON = Kapitał stały (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) – majątek trwały
Zakres zarządzania KON
1.Wielkość i struktura majątku obrotowego
2.Sposób finansowania majątku obrotowego
Cele zarządzania jako całości
1.utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
2.optymalizacja wielkości i struktury majątku obrotowego z punktu widzenia minimalizacji
kosztów ich uzyskania
3.kształtowanie struktury źródeł finansowania sprzyjających minimalizacji kosztów
finansowania majątku obrotowego.
Cykl netto i cykl brutto są to pojęcia związane z krążeniem kapitału obrotowego, służą do
oceny zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.
CYKL BRUTTO – czyli od gotówki do gotówki to pełny okres od momentu wydatkowania
środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do uzyskania środków pieniężnych ze
sprzedaży wyrobów gotowych i usług.
CYKL BRUTTO KAPITAŁU OBROTOWEGO = OUZ + OSN
CYKL NETTO – to okres na który muszą być zaangażowane środki pieniężne (własne i
obce) poza zobowiązaniami na finansowanie majątku obrotowego.
CYKL NETTO KAPITAŁU OBROTOWEGO = OUZ + OSN – ORZ
Zależność:
Cykl brutto jest dłuższy od cyklu netto ponieważ składnikiem cyklu netto są zobowiązania.
Wysokość różnicy zależy w głównej mierze od średniego stanu zobowiązań , regulacja
których powoduje odpływ gotówki. Obrazuje on ile czasu upływa od momentu wypływu
gotówki przeznaczonej na regulowanie zobowiązań do momentu przepływu gotówki z
należności. Im średni czas regulowania jest dłuższy tym mniejsze jest zapotrzebowanie na
dodatkowe środki pieniężne.
Im krótszy jest cykl środków pieniężnych (netto) tym korzystniej dla firmy, oznacza, że
pieniądze zainwestowane w aktywa bieżące szybko wracają do firmy i mogą być ponownie
wykorzystane.
Kapitał obrotowy netto – jest to różnica między aktywami bieżącymi, a zobowiązaniami
krótkoterminowymi.
KON = Z + N + G – Zo
Gdzie:
KON – kapitał obrotowy netto
Z – zapasy
N – należności
G – gotówka
Zo – zobowiązania
Stopa dochodu – jest to oczekiwana stopa zwrotu przewidywana przez inwestora, możliwa
do osiągnięcia dzięki inwestycji.
Ryzyko – prawdopodobieństwo, że nastąpi jakieś zdarzenie powodujące, że nie osiągniemy
oczekiwanej stopy dochodu.
Zwiększenie stopy dochodu uzależnione jest od zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie finansowe składa się z:
1.Analizy i planowania (określenie zapotrzebowania)
2.Decyzji inwestycyjnych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz