Zarządzanie kapitałem - analiza finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie kapitałem - analiza finansowa - strona 1 Zarządzanie kapitałem - analiza finansowa - strona 2 Zarządzanie kapitałem - analiza finansowa - strona 3

Fragment notatki:


W finansach można wyodrębnić 3 wzajemnie powiązane ze sobą obszary:
Rynek finansowy , który koncentruje się na sposobach wypożyczania pieniędzy i dotyczy podmiotów, które dzielą i tworzą pieniądz.
Inwestowanie, czyli decyzje poszczególnych osób i instytucji finansowych podejmowanych przy wybieraniu papierów wartościowych mogących się składać na ich portfele inwestycyjne.
Zarządzanie finansami (lub finanse przedsiębiorstw) - proces podejmowania decyzji związanych z planowaniem, pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy w sposób pozwalający na osiągnięcie zamierzonych przez firmę celów.
Finanse określane są mianem ekonomiki czasu i ryzyka, ponieważ czas oraz ryzyko są podstawowymi kategoriami na których opiera się współczesna teoria zarządzania finansowego. Trzecim elementem tej teorii jest kryterium Finanse określane są mianem ekonomiki czasu i ryzyka, ponieważ czas oraz ryzyko są podstawowymi kategoriami na których opiera się współczesna teoria zarządzania finansowego. Trzecim elementem tej teorii jest kryt erium decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach.
Podstawowe założenia tej teorii :
Przyjmujemy, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w firmach jest maksymalizacja korzyści osiąganych przez ich właścicieli. Cel ten jest realizowany w sposób optymalny jeżeli wartość firmy osiąga maksymalny w danych warunkach poziom.
Proces gospodarowania w firmie jest traktowany jako proces polegający na angażowaniu zasobów rzeczowych i finansowych na różne okresy.
Wszelkie decyzje podejmowane są w warunkach ryzyka i niepewności (jako prawdopodobieństwo uzyskania rezultatów odmiennych od oczekiwanych)
FUNKCJE I ELEMENTY ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO Podstawowe elementy zarządzania finansowego to:
Zarządzanie majątkiem długoterminowym (funkcja związana z inwestowaniem środków).
Zarządzanie źródłami finansowania (funkcja związana z pozyskiwaniem środków na finansowanie działalności inwestycyjnej).
Zarządzanie bieżącą działalnością finansową (kapitałem pracującym) jest to funkcja związana z bieżącymi funkcjami finansowymi. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Związek między kosztami utraconych możliwości a rozkładem dochodów w czasie określony jest problemem wartości pieniądza w czasie. Rozwiązanie tego problemu polega na analizowaniu związku między 4 zmiennymi: PV - Present Value,
FV - Future Value,
r - stopa procentowa,
k - stopa dyskontowa,
t - analizowany czas.
PV - Present Value FV - Future Valu r - stopa procentowa k - stopa dyskonto t - analizowany c Odsetki proste - jeżeli odsetki liczone w okresie krótszym niż 1 rok wartość przyszłą obliczamy według wzoru:


(…)

… W WARUNKACH INFLACJI
Realna stopa procentowa uwzględnia stopę inflacji (Rr)
i - stopa inflacji
Rn - nominalna stopa procentowa.
ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STOPĄ PROCENTOWĄ A STOPĄ DYSKONTOWĄ
Od pożyczek dyskontowych (np. przy wekslach) pożyczkobiorca płaci odsetki z góry, chcąc więc porównać opłacalność kredytów na ogólnych zasadach z kredytami dyskontowymi należy stopę procentową sprowadzić do warunków porównywalnych…
… finansowymi? Stopa dyskontowa równa się 15%.
(traktujemy alimenty jako rentę wieczystą)
płatności z dołu
płatności z góry EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA
Efektywna stopa procentowa to stopa która uwzględnia sposób naliczania odsetek, jest równa stopie nominalnej, a ona jest równa stopie efektywnej jeżeli odsetki naliczane są raz w roku.
R -stopa efektywna Rn - stopa nominalna
Przykład Roczna nominalna stopa

(finansowanie kredytowe)
FINANSOWANIE OBCE
KOSZT KAPITAŁU
średnioważony koszt kapitału jeżeli przedsiębiorstwo korzysta z wielu form finansowania:
KE - wartość rynkowa kapitału własnego,
KD - wartość rynkowa kapitału obcego,
ke - koszt kapitału własnego,
kD - koszt długu (wartość nominalna korygowana tarczą dochodową T - stopa opodatkowania podatkiem dochodowym)
Metody ustalania kosztu kapitału własnego…
… zatrzymanego jest równy:
kosztowi kapitału z akcji zwykłych,
przeciętnej stopie zwrotu występującej w gospodarce.
KOSZT KAPITAŁÓW OBCYCH
Koszt długu wyznacza się 2 metodami zależnie czy:
Znamy cenę rynkową długu:
I -kwota odsetek,
kD - koszt długu⇒ k­D(n) koszt długu (nominalny)
PD - cena rynkowa długu.
Nie znamy wartości rynkowej długu:
kD(e) - rzeczywisty koszt (korygowany o tarczę podatkową)
USTALANIE…

Przedsiębiorstwo X udzieliło nabywcy kredytu kupieckiego w wysokości 20.000zł na warunkach 2 /10 zapłata 30.
Nabywca musi zapłacić z opustem 19.600 (20,000⋅0,98)
Odraczając zapłatę o 30 dni nabywca zaciąga pożyczkę na 20 dni płacą za to 400zł odsetek.
ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI
(Ustalanie stopnia oddziaływania dźwigni operacyjnej)
Analiza progu rentowności określić punkt w którym przychody ze sprzedaży dokładnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz