Metody oceny finansowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody oceny finansowej  - strona 1 Metody oceny finansowej  - strona 2 Metody oceny finansowej  - strona 3

Fragment notatki:


Metody oceny finansowej efektywności inwestowania w nieruchomości        I. Proste wskaźniki i metody oceny efektywności inwestycji w nieruchomości      1. Prosta stopa zwrotu netto z inwestycji  ( net income return on investment ) informuje o finansowej  rentowności zaangażowanego przez inwestora kapitału (kapitału własnego)    SZkw = DN/KW    SZkw – prosta stopa zwrotu netto z inwestycji  DN – roczny dochód netto (np. operacyjny dochód netto-odsetki-amortyzacja)  KW – kapitał zainwestowany przez inwestora (kapitał własny)    W literaturze przedmiotu oraz w praktyce gospodarczej występują różne modyfikacje tej formuły –  zarówno w liczniku, jak i mianowniku, np.:  -  stopę zwrotu całkowitego kapitału  – w liczniku uwzględnia się całkowity dochód operacyjny, a w  mianowniku całkowite nakłady inwestycyjne  -  stopę zwrotu kapitału własnego  – w liczniku uwzględnia się wydatki związane z długiem, natomiast  mianownik nie zawiera składnika długu, a jedynie kapitał własny)      2. Całkowita stopa zwrotu z inwestycji  (total return on investment) – relacja sumy środków pieniężnych  pozostających po obsłudze zadłużenia oraz rocznej spłaty kapitału do zaangażowanego przez inwestora  kapitału (KW)    SZc = (DON-OZD+RK)/KW    SZc - całkowita stopa zwrotu z inwestycji   DON – dochód operacyjny netto  OZD – koszty obsługi zadłużenia  RK – rata kapitałowa  KW – kapitał własny      3. Stopa kapitalizacji  (capitalization ratio) – relacja DON do ceny     R = DON/C    R – stopa kapitalizacji  DON – dochód operacyjny netto   C – cena transakcyjna      4. Współczynnik kapitalizacji   - (odwrotność stopy kapitalizacji) - odzwierciedla on okres zwrotu  kapitału wydatkowanego na zakup nieruchomości z dochodów uzyskiwanych z danej nieruchomości.    Wk = C/DON    Wk – współczynnik kapitalizacji  C – cena transakcyjna  DON – dochód operacyjny netto       4.  Wartość  nieruchomości   (w  podejściu  dochodowym,  metodzie  inwestycyjnej,  technice  kapitalizacji  prostej)  określa  się  jako  iloczyn  dochodu  rocznego  generowanego  przez  nieruchomość  i  współczynnika  kapitalizacji:  Wx = Dx · wk  lub jako iloraz dochodu i stopy kapitalizacji:  D W x    x R     5. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia  (debt service coverage ratio) – relacja DON z danego okresu  do przypadającej na ten okres wartości obsługi zadłużenia (tj. raty kapitałowej i odsetek)    WPOZ = DON/(RK+OD)    WPOZ - wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia  DON - dochód operacyjny netto  

(…)

… od
minimalnej stopy zakładanej przez inwestora)
NPV  max
2. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return – IRR)
Wewnętrzna stopa zwrotu – miara rzeczywistej efektywności przedsięwzięcia.
Jest to stopa, przy której wartość zaktualizowana wydatków pieniężnych równa się zaktualizowanej
wartości wpływów pieniężnych.
IRR – wartość stopy procentowej, dla której NPV=0.
Przy podejmowaniu decyzji na podstawie IRR…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz