Zarządzanie jakością w laboratorium według ISO 17025- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością w laboratorium według ISO 17025- opracowanie - strona 1 Zarządzanie jakością w laboratorium według ISO 17025- opracowanie - strona 2 Zarządzanie jakością w laboratorium według ISO 17025- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PN-EN ISO/IEC 17025:2000 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących • Norma ta została opracowana na podstawie wcześniejszej EN 45001 oraz ISO/IEC Guide 25. Zawiera ona wszystkie wymagania jakie powinny spełniać laboratoria badawcze i wzorcujące i stanowi podstawę do ich akredytacji. Zawiera wszystkie wymagania normy ISO 9001. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 nie jest równoznaczne z uzyskaniem akredytacji przez laboratorium. Zakres normy W rozdziale tym w punktach od 1 do 6 omówiono zakres normy oraz układ i powiązania z Systemem Zarządzania Jakością. • Normy powołane Do norm powołanych aktualnie obowiązujących należy norma ISO 9001 oraz aktualne normy związane i przewodniki zawarte w bibliografii • Terminy i definicje Do celów tej normy stosuje się terminy i definicje zawarte w normie ISO 9000 i ISO/IEC guide 2 oraz VIM • Wymagania dotyczące zarządzania Organizacja Laboratorium lub organizacja w ramach której działa powinno mieć odpowiedzialność prawną. Badania wykonywane przez laboratorium powinny spełniać wymagania zawarte w normie i satysfakcję klienta.
System Zarządzania Laboratorium obowiązuje wszystkie prace wykonywane zarówno w laboratorium jak i poza stałą siedzibą. W celu wykluczenia konfliktu interesów, w przypadku laboratoriów, które są częścią organizacji, należy ściśle sprecyzować zakres odpowiedzialności personelu. Laboratorium powinno: a. Zatrudniać personel kierowniczy i techniczny posiadający odpowiednie uprawnienia i środki do realizacji zadań b. Mieć ustalenia zapewniające niezależność c. Posiadać procedury i politykę zapewniające poufność d. Mieć politykę i procedury umożliwiające angażowania się w działania zmniejszające zaufanie klientów e. Określić strukturę organizacyjną i zarządzania laboratorium f. Zapewnić przez kompetentne osoby nadzór nad personelem wykonującym badania g. Zatrudniać kierownictwo techniczne, które ponosi odpowiedzialność za wyposażenie i działalność techniczną laboratorium h. Wyznaczyć kierownika ds. jakości i ustalić dla niego adekwatny zakres obowiązków i praw. i. Wyznaczyć zastępców dla ważnego personelu System jakości -„Laboratorium powinno ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system jakości właściwy dla zakresu jego obowiązków". - Laboratorium powinno udokumentować swoją politykę, systemy, programy, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badań - Dokumentacja systemu powinna być podana do wiadomości całego personelu, zrozumiana, dostępna i wdrażana

(…)

… powinna być podana do wiadomości całego personelu, zrozumiana, dostępna i wdrażana - Polityka i cele jakości powinny być określone w księdze jakości - Księga jakości powinna przedstawiać strukturę, dokumentację, przywoływać lub zawierać procedury - Księga jakości powinna zawierać dane odnośnie roli i odpowiedzialności kierownictwa technicznego i kierownika jakości łącznie z odpowiedzialnością dotyczącą zapewnienia…
… Laboratorium powinno monitorować, nadzorować i rejestrować warunki środowiskowe zgodnie z wymaganiami określonych specyfikacji, metod i procedur oraz tam, gdzie warunki środowiskowe mogą wpłynąć na wyniki badań. Należy podjąć środki zabezpieczające przed wzajemnym zanieczyszczeniem próbek np. przez skuteczne rozgraniczenie poszczególnych obszarów. Dostęp do i wykorzystanie obszarów powinno być nadzorowane…
… dokładność oraz spełniać odpowiednie specyfikacje dotyczące badań. Wyposażenie powinien obsługiwać upoważniony personel. Instrukcje obsługi, konserwacji, przechowywania powinny być aktualne i łatwo dostępne. Wyposażenie powinno być jednoznacznie zidentyfikowane. Zapisy dotyczące wyposażenia powinny zawierać: identyfikację wyposażenia i oprogramowania, nazwę producenta, typ, numer seryjny, sprawdzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz