Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-odpowiedzi do kolokwium z laboratorium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4515
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-odpowiedzi do kolokwium z laboratorium - strona 1 Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-odpowiedzi do kolokwium z laboratorium - strona 2 Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-odpowiedzi do kolokwium z laboratorium - strona 3

Fragment notatki:

Instrukcja wzorcowania suwmiarek I. Badania wstępne
Sprawdzanie suwmiarki obejmuje:
1) oględziny zewnętrzne,
2) sprawdzenie konstrukcji i wykoiiania, Podczas oględzin zewnętrznych należy sprawdzić:
1) poprawność oznaczeń,
2) czy pod względem materiału, konstrukcji i wykonania suwmiarka odpowiada wymaganiom przepisów o przyrządach suwmiarkowych,
3) czy części suwmiarki nie wykazuj ą właściwości magnetycznych; części namagnesowane należy odmagnesować. Sprawdzenie wykonania to sprawdzenie czy ruch uwaka i suwaka pomocniczego wzdłuż prowadnicy odbywa się w sposób płynny, bez nadmiernych oporów, luzów i zacięć, a zacisk powinien go unieruchomić w dowolnym miejscu na prowadnicy.
Badania wzorujące - wyznaczanie błędów wskazań
1. Zakres pomiarów
Błędy wskazań suwmiarki należy wyznaczyć przy pomiarach zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości w całym zakresie pomiarowy. Położenie punktów pomiarowych należy dobrać tak aby obejmowały cały zakres wskazań układu odczytowego. Liczba punktów pomiarowych powinna wynosić od 5 do 20.
2. Metoda pomiarowa
Błędy wskazań należy wyznaczyć dokonując pomiaru płytek wzorcowych za pomocą wzorców anej suwmiarki jak pokazuj ą rysunki:
3. Stosowane wzorce
Podczas wzorcowań suwmiarek zastosować płytki wzorcowe o klasie dokładności l lub 2, posiadające ważne świadectwo wzorcowania.
4. Przebieg i warunki pomiaru
Pomieszczenie w którym będą dokonywane pomiary musi mieć temp. 20 ± 5 °C. Należy wykonać od 5 do 20 pomiarów z zakresu pomiarowego.
W celu zminimalizowania przypadkowego błędu pomiarowego zaleca się powtórzenie pomiarów minimum 6 razy.
5. Dokumentowanie pomiarów
5.1. Karta pomiarowa
Według zamieszczonego poniżej wzoru.
5.2. Obliczenia błędów pomiarowych przy wzorcowaniu Należy dokonać wyliczeń błędów pomiaru t • s gdzie: t - zmienna rozkładu studenta dla k stopni swobody i poziomie ufności P
5 - odchylenie standardowe. Wyniki zamieścić w karcie pomiarowej.
5.3. Świadectwo i krzywe wzorcowania Świadectwo wzorcowania powinno zawierać podstawę przeprowadzenia wzorcowań nazwę i numer identyfikacyjny przyrządu stosowany wzorzec
Prawna kontrola metrologiczna - działanie zmierzające do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach Prawnej kontroli metrologicznej podlegaj ą przyrządy pomiarowe stosowane:
1) w ochronie zdrowia, życia i środ. bezpieczeństwa i porządku publicznego w ochronie praw konsumenta
przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych przy dokonywaniu kontroli celnej
w obrocie
Badanie typu przyrządu pomiarowego:
1) obejmuje analizę dokumentów i badanie charakterystyk technicznych oraz metrologicznych określonej liczby egzemplarzy reprezentujących typ przyrządu pomiarowego albo

(…)

….
Niepewność zgodnie z Międzynarodowym Słownikiem Podstawowych Ogólnych Terminów Metrologii: „Niepewność pomiaru to parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej".
Źródłem niepewności składowych są stosowane wzorce, metody pomiarowe, wielkości wpływające, stan kalibrowanego obiektu oraz osoba przeprowadzająca pomiary…
… z Międzynarodowym Słownikiem Podstawowych Ogólnych Terminów Metrologii: „Niepewność pomiaru to parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej".
Niepewność wynika na ogół z wielu wpływających czynników składowych. Źródłem niepewności składowych są stosowane wzorce, metody pomiarowe, wielkości wpływające, stan kalibrowanego…
… przemiennego.
Dokładność pomiaru: Stopień zgodności wyniku pomiaru z wartością (umownie) prawdziwą wielkości mierzonej.
Niepewność pomiaru: Wynik postępowania mającego na celu oszacowanie przedziału, wewnątrz którego znajduje się wartość prawdziwa wielkości mierzonej, zwykle z daną wiarygodnością.
UWAGA Zwykle niepewność pomiaru zawiera w sobie wiele składowych. Niektóre z nich mogą być oszacowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz