Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4179
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia  - strona 1 Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia  - strona 2 Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia  - strona 3

Fragment notatki:1. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych UE
Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego określa prawo bankowe. Tworzy ono ramy prawne dla świadczenia na rynkowych zasadach usług typu bankowego. Podstawowymi źródłami prawa bankowego są:
-konstytucja RP
-ustawy
Szczegółowe postanowienia w kompetencjach poszczególnych banków.
W rozdz. X konstytucji RP z dnia 02.04.1997r. zatytułowanym „finanse publiczne” mieści się regulacja dotycząca NBP jako centralnego banku państwa. Do rangi normy konstytucyjnej podniesiono wyłączne prawo tego banku do emitowania pieniądza oraz ustalania i realizacji polityki pieniężnej.
Konstytucja ponadto ustala, iż organami NBP są –prezes, -Rada polityki Pieniężnej, -Zarząd.
Nie są, zatem problemem konstytucyjnym ani organizacja ani zasady działania systemu bankowego jako całość. Te regulacje znajdują się w ustawach. Podstawowe znaczenie mają dwie ustawy zawierające fundamentalne normy dla systemu bankowego. Są to ust. prawo bankowe oraz ust o Narodowym Banku polskim. Obydwie te regulacje z reguły przyjmowane są łącznie gdyż uzupełniają się wzajemnie.

1. Struktura podmiotowa.
Na koniec 2010 roku w sektorze bankowym w Polsce czynnych było 645 banków
i oddziałów instytucji kredytowych, w tej liczbie ponad 89% to podmioty sektora spółdzielczego, czyli banki spółdzielcze (576 jest ich czynnych), 49 banków komercyjnych, 20 oddziałów instytucji kredytowych.
W dłuższym horyzoncie czasu, lata 1993-2010, występuje tendencja spadku liczby podmiotów w sektorze bankowym. Zasadnicze zmiany w tym zakresie miały miejsce w latach 90 - tych XX wieku. O ile liczba banków w całym okresie 1993-2010 zmniejszyła się o 1115 podmiotów, to prawie 1000 ubyło właśnie w latach 90 – tych XX wieku.

Struktura podmiotowa.
Na koniec 2010 roku w sektorze bankowym w Polsce czynnych było 645 banków i oddziałów instytucji kredytowych, w tej liczbie ponad 89% to podmioty sektora spółdzielczego, czyli banki spółdzielcze (576 jest ich czynnych), 49 banków komercyjnych, 20 oddziałów instytucji kredytowych. W dłuższym horyzoncie czasu, lata 1993-2010, występuje tendencja spadku liczby podmiotów w sektorze bankowym. Zasadnicze zmiany w tym zakresie miały miejsce w latach 90 - tych XX wieku. O ile liczba banków w całym okresie 1993-2010 zmniejszyła się o 1115 podmiotów, to prawie 1000 ubyło właśnie w latach 90 - tych XX wieku. Liderami rynku bankowego w Polsce są Pekao BP SA, którego aktywa przekraczają sumę 150 mld złotych oraz bank PEKAO SA o aktywach powyżej 100 mld zł. Te dwa banki mają długą historię, pierwszy z nich został założony w 1919 r., a drugi w 1929 r. Kolejnymi bankami o średniej wielkości, których aktywa przekraczają kwotę 50 mld zł są: BRE BANK SA, ING SA, Bank Zachodni WBK SA, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Banki Spółdzielcze są zrzeszone obecnie w trzech strukturach tj. Bank Polskiej Spółdzielczości - struktura najliczniejsza, Gospodarczy Bank Wielkopolski i Mazowiecki Bank Regionalny. Wyjątek stanowi największy z banków spółdzielczych - Krakowski Bank Spółdzielczy, który funkcjonuje samodzielnie. Aktywa zaś banków spółdzielczych z reguły nie przekraczają kwoty 100 mln zł., a tylko 9 posiada aktywa przekraczające 500 mln zł. Bank Krakowski Spółdzielczy oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy mają aktywa na poziomie ponad 1 mln zł. Można zatem stwierdzić, iż banki spółdzielcze w Polsce mają charakter lokalny o mniejszym zasięgu sieci, jak banki komercyjne w formie spółek akcyjnych. Polski sektor bankowy je

(…)

… Handlowy w Warszawie obsługujący całość obrotów handlowych Polski z zagranicą, - a Polska Kasa Opieki s. a. realizujący głownie operacje dewizowe ludności
- Bank Gospodarki Żywnościowej obsługujący rolnictwo i przemysł spożywczy
- P.K.O. dla obsługi klientów detalicznych - oraz bank Gospodarstwa Krajowego który prowadził działalność w ograniczonym zakresie.
W 1988 r. Sektor bankowy liczył kilka banków…
… kredytu jest czynnością bankową ale w pewnym stopniu może być ona wykonywana przez inny podmiot nadzorowany i kontrolowany prze bank 5. Przedmioty niebankowe w systemie
Te podmioty są powołane do działania na rzecz banków ale także ich klientów, np. Krajowa Izba Rozliczeniowa, Komisja Nadzoru Finansowego .
W 2006 r. w Polsce weszła w życie ustawa o nadzorze zintegrowanym nad rynkiem finansowym, w miejsce…
… bankowym, nie zmienił się cel czynności nadzorczych którym jest zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zgodność działalności z istenijacymi regulacjami.
Banki zobowiązane są do wnoszenia opłat z tytułu nadzoru bankowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny - do 1989 r. w Polsce nie istniał powszechny system gwarantowania depozytów, pełną odpowiedzialność za wkłady…
… franczyzowe. Notuje się także pewną specjalizację oddziałów, czego wyrazem są oddziały hipoteczne lub specjalizujące się w sprzedaży samochodów. Wydaje się, iż dobrze rozwinięta jest sieć punktów obsługi klienta zwłaszcza w dużych centrach handlowych, podejmująca sprzedaż ratalną. Placówki stacjonarne banku rozwijają sieć urządzeń umożliwiających obsługę bezpośrednio przez klienta. Bankowość elektroniczna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz