Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wykład - strona 1 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wykład - strona 2 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
WYKŁAD I LITERATURA:
A.Rutkowski „Zarządzanie finansami".
J.Ostaszewski „Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną".
Lech Bednarski „Analiza finansowa przedsiębiorstw".
Tadeusz Waśniewski „ Analiza finansowa".
1.Krótkoterminowe decyzje finansowe:
-Analiza progu rentowności
-Analiza finansowa
-Dźwignia operacyjna
-Dźwignia finansowa
-Dźwignia połączona
-Planowanie , zapotrzebowanie na środki finansowe
-Zarządzanie zapasami
-Zarządzanie należnościami
-Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi
2.Dlugoterminowe decyzje finansowe.
-Źródła finansowania długoterminowego przedsiębiorstw
-Koszt kapitału
-Analiza opłacalności wybranych form finansowania /kredyt, leasing/
-Opłacalność inwestycji /badanie/
PRÓG RENTOWNOŚCI
Wykorzystywany do zarządzania krótkookresowego. Analiza progu rentowności jest techniką, która pozwala określić wpływ zmian wielkości sprzedaży i produkcji cen oraz kosztów na zyski przedsiębiorstwa.
Próg rentowności określamy najczęściej jako BEP to punkt graniczny, w którym badane przedsięwzięcia ewentualne przedsiębiorstwa nie przynosi zysków ani nie powoduje strat. W punkcie tym następuje więc zrównanie przychodów ze sprzedaży z kosztami całkowitymi poniesionymi przez przedsiębiorstwo.
P=Kc
P- przychody
Kc- koszty całkowite poniesione przez przedsiębiorstwo
W analizie progu rentowności przyjmuje się, że wszystkie koszty przedsiębiorstwa dzielą się na koszty stałe bądź koszty zmienne.
Kc=Ks+Kz
Ks- koszty stale
Kz- koszty zmienne
Koszty stałe są to koszty, których wielkość nie zmienia się wraz ze zmianą wielkości produkcji.
Koszty stałe to amortyzacja, podatki, opłaty lokalne, koszty promocji, koszty ogólnozakładowe, koszty wydziałowe.
Koszty zmienne zależą od wielkości produkcji dlatego można je zapisać jako iloczyn wielkości produkcji sprzedaży V i kosztów jednostkowych zmiennych Kjz przypadających na jeden wyrób.
Kz = V x kjz
Koszty zmienne to np. energia zużywana do produkcji w skali całej firmy, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych.
P = V xcj
Cj- -cena jednostkowa
Vxcj = Ks+Vxkjz
Ks
V = ——— = BEP - PRÓG RENTOWNOŚCI PIERWSZEGO RODZAJU WYRAŻONY WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI SPRZEDAŻY


(…)

… ze sprzedaży
2.Koszty sprzedanych towarów, produktów, usług
3. Wynik na sprzedaży
4.Koszty ogólnego zarządu
5.Pozostałe przychody operacyjne
6.Pozostałe koszty operacyjne
7.Zysk bądź strata brutto
8. Podatek
9.Zysk strata netto Struktura bilansu
Dynamika
Skorygowana wartość aktywów
Dynamika skorygowana
1999
2000
1999 2000
Rok 2000: 1999
2000
1999
Aktywa trwałe
2000
2500
2000: 5000 2500:6100 * 100% *100%
40…
…:30500
*100% *100%
23,8% 16,39%
4. koszty ogólnego zarządu
2000
4000
2000:19000 4000:29800
*100% *100%
10,53% 13,42%
5.pozostałe przychody operacyjne
1000
500
1000:21000 500:30500
*100% *100%
4,46% 1,64%
6.pozostałe koszty operacyjne
1000
500
1000:19000
*100%
5,26%
7.zysk bądź strata brutto
3000
1000
3000:21000
*100%
14,29%
8. podatek
1000
300
1000:1900
*100%
5,26%
9.zysk strata netto
2000
700
2000…
… / odsetki * 100% > i to dobrze
Wskaźniki rynku kapitałowego - cena rynkowa akcji
I C/Z=R/E
C - cena rynkowa l akcji
Z - zysk netto przypadający na jedną akcję = zysk netto / ilość akcji w obrocie
II C/Wk
Wk - wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
Wk = wartość księgowa całej jednostki / liczba akcji
Np. Wk = 0,25 to znaczy wydając 0,25 zł kupujemy wartość l zł
Wady i zalety analizy wskaźnikowej…
finansowej. Efekt ten nie zawsze jednak jest korzystny dla przedsiębiorstwa.
Wzrost stopy oprocentowania kredytu sprawił, że zadłużenie stało się przyczyną spadku zyskowności, ocenianego przedsiębiorstwa, korzystniejszy w tym przypadku jest wariant finansowania w całości oparty na kapitale własnym. Z zaprezentowanego przykładu wynika, że osiągnięcie dodatniego efektu dźwigni
finansowej uwarunkowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz