Ogólna charakterystyka rentowności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka rentowności - wykład - strona 1 Ogólna charakterystyka rentowności - wykład - strona 2 Ogólna charakterystyka rentowności - wykład - strona 3

Fragment notatki:

3. ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 3.1. Ogólna charakterystyka mierników rentowności 3.1.1. Zysk operacyjny a Wynik Finansowy i ich miejsce w Analizie Rentowności W literaturze zachodniej poświęconej ocenie rentowności firm o orientacji rynkowej, czołowe miejsce zajmuje koncentracja zysku operacyjnego. Termin ten nie jest również obcy literaturze polskiej. Zysk operacyjny nie uwzględnia kosztów i dochodów związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nie jest korygowany o saldo strat i zysków nadzwyczajnych. Ponadto miernik ten jest zyskiem przed opodatkowaniem. Gdyby w tym miejscu zastanowić się nad przyczynami, które spowodowały wyłączenie z zysku operacyjnego kosztów będących wynikiem powiązań z rynkiem finansowym oraz nieuwzględnienie strat i zysków nadzwyczajnych, to może słuszne byłoby stwierdzenie, że przede wszystkim koncepcja zysku operacyjnego oparta jest na założeniu pomiaru przez ten miernik efektywności działalności firm, niezależnie od ich sytuacji finansowej.
Inaczej można by powiedzieć, że analiza zysku operacyjnego ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie jaki jest zysk z działalności typowej firmy, niezależnie od jej wyposażenia w fundusze własne (netto).
Analiza zysku operacyjnego dość często w analizach finansowych zajmuje czołowe miejsce, jest użyteczna dla kadry zarządzającej z kilku choćby powodów. Po pierwsze informuje ona, że w przypadku uzyskiwania straty operacyjnej firma może mieć pewność, że działalność, do prowadzenia której została powołana jest nierentowna. Wówczas należy podjąć decyzję albo zmiany asortymentu produkcji, wielkości produkcji albo też jej technologii. Po drugie pozwala stwierdzić czy zaistniałe w firmie problemy są związane z jego działalnością charakterystyczną, czy też dotyczą finansowych zagadnień nadzwyczajnych. Po trzecie - analiza zysku operacyjnego - pozwala korygować mierniki rentowności, które umożliwiają porównanie firm należących do tej samej branży, tego samego sektora, niezależnie od ich struktury finansowej.
Rentowność możemy określić odpowiednio obliczonym wynikiem finansowym działalności przedsiębiorstwa i może on wystąpić jako zyskowność lub deficytowość. Zyskowność wiąże się z osiąganiem przez przedsiębiorstwo dodatniego wyniku finansowego, odwrotnością zyskowności zaś jest deficytowość odnotowywana w przypadku wystąpienia straty (ujemnego wyniku finansowego). Zarówno zyskowność jak i deficytowość przedsiębiorstwa mogą być analizowane w wielkościach bezwzględnych lub względnych. Wynik finansowy ujęty w wielkościach bezwzględnych inaczej jak zysk operacyjny, jest sumą algebraiczną wyników zwyczajnych i wyników nadzwyczajnych, czyli liczony jest z całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Wyniki zwyczajne pochodzą z celowo podejmowanych przez jednostkę gospodarcza operacji, są one różnicą między przychodami a kosztami, wyniki nadzwyczajne natomiast powstają na skutek zdarzeń, których wystąpienia nie można było przewidzieć. (Dokładnie przedstawiłam to w rozdziale 2.1.).


(…)

… najczęściej nazwę analizy wskaźnikowej, która traktowana jest jako rozwinięcie ogólnej (wstępnej) analizy danych bilansu oraz rachunku wyników zaprezentowanych w poprzednim rozdziale.
Wachlarz wskaźników ekonomicznych , jakie mogą być konstruowane na podstawie sprawozdań finansowych jest szeroki. Można za ich pomocą syntetycznie charakteryzować rożne aspekty sytuacji finansowej i majątkowej działalności…
… jednostki. Dlatego konieczna jest selekcja przyjmowanych za podstawę analizy wskaźników i ograniczenie się do kalkulacji i oceny tych podstawowych relacji, które są wystarczające dla syntetycznych ocen (ja w tej pracy skupiłam się głównie na omówieniu wskaźników rentowności)
Podsumowując, analiza wskaźnikowa jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy…
…, jaki generuje ono przez określoną wielkość sprzedaży. Jest jednak determinowany strukturą zysku generowanego na poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstwa, zależy on więc od zysku osiąganego na działalności:
podstawowej,
pozostałej sprzedaży, finansowej,
od salda strat i zysków nadzwyczajnych.
Wskaźnik rentowności netto obliczany jest według poniższego wzoru:
wskaźnik rentowności sprzedaży netto
… korzystniejszą kondycję finansową firmy. Podniesienie rentowności netto oznacza bowiem wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda złotówka sprzedaży generuje dodatkowy zysk. Wielkość wskaźnika rentowności sprzedaży netto jest uzależniona od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Obserwacja polityki gospodarczej pozwala na sformułowanie zależności iż zyskowność jest niższa przy wytwarzaniu wyrobów…
… dwóch wskaźników dynamicznych w liczniku i mianowniku nie wymagają one w toku praktycznej analizy korekty inflacyjnej. W zespole wskaźników rentowności obrotu, nazywanych także wskaźnikami rentowności sprzedaży, można wyodrębnić następujące ich rodzaje:
Wskaźniki będące relacją wyniku finansowego do przychodów ze sprzedaży,
Wskaźniki będące relacją wyniku finansowego do kosztów działalności…
…, jaki generuje ono przez określoną wielkość sprzedaży. Jest jednak determinowany strukturą zysku generowanego na poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstwa, zależy on więc od zysku osiąganego na działalności:
podstawowej,
pozostałej sprzedaży, finansowej,
od salda strat i zysków nadzwyczajnych.
Wskaźnik rentowności netto obliczany jest według poniższego wzoru:
wskaźnik rentowności sprzedaży netto
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz