Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - strona 1 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - strona 2 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ogólne pojęcia zarządzania finansami przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo, finanse przedsiębiorstw, trzy obszary decydujące o finansach przedsiębiorstw, założenia dotyczące celu działania przedsiębiorstwa, obszary odpowiedzialności zarządzającego finansami, aktywa, pasywa, cele zarządzania kapitałem obowiązkowym netto, etapy cyklu kapitału obrotowego, cykl konwersji gotówki, okres regulowania zobowiązań, okres utrzymywania zapasu, okres spływu należności, strategie zarządzania kapitałem obrotowym, strategia konserwatywna, zarządzanie należnościami, polityka kredytowa, strategia agresywna, strategia umiarkowana, kryteria, cechy i rodzaje strategii finansowania przedsiębiorstwa, standardy kredytowe, limity przyznanych kredytów, warunki kredytu, inwestycje, wartość pieniądza w czasie, obligacja kuponowa, wycena papierów wartościowych, wycena obligacji, zarządzanie należnościami, faktoring, analiza korzyści, analiza korzyści kredytu kupieckiego w klasycznej postaci, wycena akcji, koszty kapitału przedsiębiorstwa, wacc, średnioważony koszt kapitału.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
TEMAT : Ogólne pojęcia zarządzania finansami przedsiębiorstw.
PRZEDSIĘBIORSTWO
Przedsiębiorstwo - system ekonomiczny produkujący wyroby na sprzedaż, świadczący odpłatnie usługi, prowadzący handel.
Dotyczą sfer pieniężnych. Patrzymy na przedsiębiorstwo przez pryzmat finansów (przepływy pieniężne).
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy określa się mianem finansów przedsiębiorstw. TRZY OBSZARY DECYDUJĄCE O FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTW Na czym polega gospodarowanie finansami w przedsiębiorstwie :
a) określenie spodziewanych korzyści i kosztów wynikających z form zaangażowania środków finansowych przedsiębiorstwa (stwierdzenie jakie możemy ponieść koszty a jakie korzyści),
b) alokacja środków (w co lokować, w jakie formy majątku trwałego),
c) wybór źródeł finansowania (jak dobrać źródła finansowania, czy dokonać emisji akcji czy kredyt bankowy, leasing, kredyt kupiecki),
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CELU DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
Podstawowym długookresowym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja finansowych korzyści właścicieli, czyli maksymalizacja wartości firmy w długim okresie czasu.
Maksymalizacja wartości firmy jest najważniejszym celem.
DLACZEGO NIE MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW ?
- nie bierze się pod uwagę rozłożenia w czasie.
- nie bierze się pod uwagę ryzyka (ryzyko operacyjne ; ryzyko finansowe - będzie wzrastać, firmy mają problemy ze spłaceniem tych zobowiązań), ZNACZENIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI
Praktycznie każda decyzja firmy ma implikacje finansowe i dyrektorzy nie zajmujący się finansami muszą po prostu orientować się w finansach, aby móc włączyć te implikacje w swoje własne specjalistyczne analizy.
Większość dyrektorów generalnych w tysiącu czołowych firm USA zaczynało karierę w branży finansowej.
OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDZAJĄCEGO FINANSAMI
1. Prognozowanie i planowanie
2. Inwestycje materialne i decyzje finansowe
3. Koordynacja i kontrola
4. Rynki kapitałowe
W aspekcie przedmiotowym ZJAWISKA FINANSOWE przedstawia się w różnych wyodrębnionych sferach działalności przedsiębiorstwa :
1. Działalność bieżąca (podstawowa w firmie, cała sfera produkcji - zaopatrzenie, zatrudnienie, zarządzanie gotówką, zapasami).
2. Działalność inwestycyjna (ro

(…)

… wyniesie 15 PLN i będzie rósł o 5% rocznie. Oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu wynosi 15%. Jaka jest wartość tej akcji. D1=15x0,2=3
Ve=D1/k-g=3/0,15-0,05=30
KOSZTY KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA
Koszt kapitału przedsiębiorstwa jest średnią ważoną kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego. Wagami są udziały kapitału własnego i obcego w kapitale całkowitym.
WACC=(Ve/Ve+Vd)*re+(Vd/Ve+Vd)*rd
Ve…
… CYKLU KAPITAŁU OBROTOWEGO
I - zakup materiałów, surowców do produkcji,
II - produkcja w toku (angażujemy siłę roboczą, która przetwarza surowce w produkty i półprodukty w toku) - trwa pewien czas,
III - krążenie kapitału obrotowego netto (wyroby gotowe leżą kilka dni w magazynie) - zamrożenie środków pieniężnych może trwać kilka miesięcy,
IV - powstanie należności (sprzedajemy towar kontrahentowi…

(konserwatywna)
Strategia rozwojowa
(agresywna)
1.
Ryzyko finansowe zadłużenia kredytami krótkoterminowymi
Niskie ryzyko finansowe
Wysokie ryzyko finansowe „pułapka zadłużenia”
2.
Korzystanie z dźwigni finansowej i osłony podatkowej
Niskie wykorzystanie dźwigni finansowej i osłony podatkowej
Wysokie wykorzystanie dźwigni finansowej i osłony podatkowej
3.
Koszty finansowania
Wysokie Niskie
4.
Płynność finansowa
Stosunkowo wysoka płynność (nadpłynność)
Stosunkowo niska płynność
5.
Zyskowność kapitału własnego
Niższa Wyższa 6.
Stopień finansowania majątku obrotowego kapitałem stałym
Większy - oznacza to, że kapitał obrotowy netto jest wyższy od zera KON > 0
Niższy stopień finansowania KON ma wartość ujemną (KON < 0) (zob. krótkoterminowe finansują nie tylko MO ale także część MT dźwignia finansowa - wykorzystuje się kapitał obcy do zwiększenia rentowności kapitału własnego w firmie.
ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI
Polityka kredytowa
W ramach polityki kredytowej firma musi określić :
Standardy kredytowe do oceny klientów.
Limity przyznanych kredytów.
Warunki kredytu (okres kredytu i ewentualnie stopa dyskonta).
Procedury ściągania opóźnionych należności.
STANDARDY KREDYTOWE
- to kryteria oceny wiarygodności kredytowej…
… kupieckiego w klasycznej postaci :
2 % / 7 / net 30
Analiza korzyści - koszty w polityce udzielania kredytu kupieckiego w postaci klasycznej.
Analizując opłacalność wprowadzenia nowej polityki sprzedaży przy pomocy kredytu kupieckiego w klasycznej postaci (ze skontem) należy określić i porównać następujące koszty i korzyści :
Skonto - rabat udzielony za wcześniejsze udzielenie płatności. Koszty : wartość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz