Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego - ćwiczenia mgr Barańska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4732
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego - ćwiczenia mgr Barańska - strona 1 Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego - ćwiczenia mgr Barańska - strona 2 Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego - ćwiczenia mgr Barańska - strona 3

Fragment notatki:Jakie działania bank ma obowiązek podejmować w ramach systemu zarządzania ryzykiem?
W ramach systemu zarządzania ryzykiem bank:
1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i
zasady zarządzania ryzykiem,
2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów,
4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie
poziomu ryzyka,
5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez
bank ryzyka.

Bank może rozpocząć działalność operacyjną po uzyskaniu zezwolenia KNF.
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności występuje zarząd banku.
Zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności KNF wydaje po stwierdzeniu, że bank:
• jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności,
• zgromadził w całości wymagany kapitał założycielski,
• dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej,
• spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.
Kiedy zezwolenia KNF tracą moc -jeżeli w terminie jednego roku od wydania zezwolenia na utworzenie banku nie rozpocznie on działalności.
Komisja Nadzoru Finansowego wydaje też inne zezwolenia, jak np. zezwolenie na zmianę statutu banku, zezwolenie na utworzenie za granicą banku przez bank krajowy czy zezwolenie na utworzenie oddziału banku krajowego za granicą.

Zarządzanie aktywami i pasywami banku
Ćwiczenia -Elżbieta Barańska Zarządzanie jest celowym procesem sterowania przedsiębiorstwem, na który składają się następujące fazy:
Planowania celów oraz środków ich realizacji w wymiarze strategicznym i operacyjnym,
Organizacji struktury i powiązań pomiędzy jej elementami,
Realizacji celów Kontroli stopnia realizacji wyznaczonych celów
Poziomy zarządzania bankiem:
Strategiczny- polegający na wykonywaniu działań właściwych, określonych przez ustalone cele i we właściwy sposób korzystny i ekonomiczny oraz posługiwanie się technikami zarządzania typowymi dla zarządzania strategicznego.
Operacyjny -polegający na poszukiwaniu optymalnej relacji różnych cząstkowych składników efektów i nakładów oraz na posługiwaniu się technikami menadżerskimi oraz technikami ocen efektywności.
W zarządzaniu bankiem możemy się odnieść do prakseologii w bankowości- jako teorii sprawnego działania, która ocenia wszelką celową aktywność w trzech głównych wymiarach:
Skuteczności(prymat celu)
Ekonomiczności(prymat relacji wartości uzyskanych i utraconych)
Korzyści (prymat różnicy uzyskanych i utraconych wartości)
Tadeusz Kotarbiński -jeden z czołowych polskich filozofów, logików (ur.31marca 1886 w Warszawie , zm.03.paźdz.1981 w Aninie uważał, że działanie jest skuteczne gdy prowadzi do skutku zamierzonego jako cel.
Podstawowa przesłanka efektywności procesu zarządzania:
Precyzyjne określenie celów
Zbieżność zakresu kompetencji oraz odpowiedzialności
Spójność obszaru kompetencyjnego(jednorodność zadań)
Nie zachodzenie na siebie kompetencji decyzyjnych
Efektywność systemu motywacji Dopasowany do specyfiki działalności(obszaru decyzyjnego)poziom koncentracji uprawnień decy

(…)

…, które pozwolą te wstrząsy szybko absorbować. Konwergencja realna jest zatem związana z odpowiednią synchronizacją cykli koniunkturalnych tych krajów i strefy euro, podobnym poziomem wydajności pracy czy podobnym poziomem PKB per capita.
Postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu UE dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej doprecyzowują zapisy Paktu Stabilności…
… wewnętrzny.
W bankach działających w formie spółki akcyjnej, w bankach państwowych i w
bankach spółdzielczych, w których kontrola wewnętrzna nie jest realizowana na podstawie art. 10, ( Kontrola wewnętrzna w bankach spółdzielczych zrzeszonych w bankach zrzeszających może być wykonywana przez bank zrzeszający na zasadach określonych w umowie zrzeszenia) funkcjonuje komórka organizacyjna przeprowadzająca…
…, w drodze uchwały, szczegółowe zasady
funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
Kontrola wewnętrzna w bankach spółdzielczych zrzeszonych w bankach zrzeszających
może być wykonywana przez bank zrzeszający na zasadach określonych w umowie zrzeszenia (art.10).
Na czym polega zarządzanie aktywami i pasywami banku?
Zarządzanie aktywami i pasywami banku jest procesem…
… przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody KNF.
Rola banków w systemie finansowym, jako najstarszych pośredników finansowych, których działalność związana jest z pieniądzem, opiera się na:
• wykorzystywaniu istniejącej na rynku asymetrii informacji, czyli sytuacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz