System Nadzoru Finansowego w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System Nadzoru Finansowego w Polsce - strona 1 System Nadzoru Finansowego w Polsce - strona 2 System Nadzoru Finansowego w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


System Nadzoru Finansowego w Polsce Polski System Nadzoru Finansowego ma charakter systemu instytucjonalnego a zarazem mieszanego Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy w szczególności:
- określenie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach
- nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statusu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących norm finansowych
- dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawienie RPP oraz wpływu Polityki Pieniężnej, Podatkowej i Nadzorczej na ich rozwój
- opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalenie trybu jego wykonania
Zadania Departamentu Nadzoru Bankowego w KNF (kiedyś GINB)
- udział w licencjonowaniu banków komercyjnych oraz monitorowaniu ich struktury własności (licencje wydaje Prezes Banku Centralnego na wniosek KNF)
- monitorowanie stabilności finansowej banków poprzez system sprawozdawczości nadzorczej - przygotowanie regulacji ostrożnościowych dla systemu bankowego określających dozwolone lub zalecane parametry działania banków oraz adekwatności kapitałowej i wielkości ryzyka bankowego (ryzyko wypłacalności, r. stóp procentowych, r. procentowe, r . kursowe, r. kapitału) - prowadzenie inspekcji na miejscu w bankach celem oceny sytuacji finansowej banków
- inicjowanie oraz realizowanie na wniosek NBP działań nadzorczych wobec banków będących w sytuacji kryzysowej w tym monitorowanie programów i postępowania naprawczego
- wykonywanie nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w strukturach holdingowych i ładzie korporacyjnym, w tym współpraca z zagranicznymi organami Nadzoru Bankowego
- współpraca z Komitetem Bazylejskim do spraw Nadzoru Bankowego w tym udział w działającej w ramach komitetu regionalnej grupie Nadzoru Bankowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz w grupie konsultacyjnej do spraw podstawowych zasad Nadzoru Finansowego
- współpraca z agencjami i instytucjami Nadzoru Bankowego na świecie, w tym także w zakresie nadzoru nad bankowością trans graniczną oraz nadzoru skonsolidowanego
- współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w zakresie zagadnień Nadzoru Bankowego i stabilności sektora bankowego (bank światowy i międzynarodowy fundusz walutowy)
- współpraca oraz wymiana informacji z międzynarodowymi organami regulującymi sytuację finansową np. w Polsce BHF, Związek Banków Polskich, - uaktualnianie i doskonalenie sprawozdawczości nadzorczej w ramach bankowej informacji statystycznej
- doskonalenie okresowych ocen stanu ekonomicznego systemu bankowego na potrzeby KNF, zarządu NBP i RPP
- przygotowywanie raportów tematycznych i specjalnych na zamówienie KNF, zarządu NBP, rządu polskiego i parlamentu


(…)

… przyjętych od innego banku krajowego, a także lub pozyskane z zagranicy na co najmniej 2 lata. Rezerwy obowiązkowe utrzymywane są na rachunkach w NBP. Wysokość stopy rezerw obowiązkowych ustala RPP. Od 31.10.2003r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5% dla wszystkich rodzajów depozytów. Od 30.09.2003r. wszystkie banki pomniejszają naliczoną rezerwę obowiązkową o równowartość 500.000 euro. Środki rezerw obowiązkowych od 01.05.2004r. są oprocentowane.
4 stopy procentowe
Depozytowa, referencyjna, lombardowa, redyskonta weksli
Zasady udzielania kredytu lombardowego przez NBP
NBP udziela bankom kredytu lombardowego pod zastaw skarbowych papierów wartościowych. Kredyt ten umożliwia im pokrywanie krótkookresowych niedoborów płynności. Udzielany jest na następujących zasadach:
- zastawem są skarbowe papiery…
…%
Od 1 tys. do 49 tys. euro- 90%
Ochronie w Polsce podlegają depozyty złotowe i walutowe:
- osób fizycznych
- osób prawnych
- jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnych
- szkolne kasy oszczędnościowe
- pracownicze kasy zapomogowo- pożyczkowe
Ochronie nie podlegają:
- środki skarbu państwa instytucji finansowych takich jak banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne i inwestycyjne, NFI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz