Bankowość - wykład I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 12215
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - wykład I - strona 1 Bankowość - wykład I - strona 2 Bankowość - wykład I - strona 3

Fragment notatki:
System bankowy i standardy europejskie
Bank, instytucja kredytowa - definicje
• wg ustawodawsta polskiego - bank jest to utworzona zgodnie z przepisami ustawy osoba prawna, która działa na podstawie zezwolenia uprawniajacego ją do świadczenia czynności bankowych, które obciążają ryzykiem powierzone bankowi środki i to pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
• w dyrektywach Unii przyjęto jednolity termin - instytucja kredytowa dla wszystkich podmiotów prowadzących działalnośc bankową. Zgodnie z dyrektywą 2006/48/we instytucja kredytowa oznacza: przedsiębiorstwo, którego działalnośc polega na przyjmowaniu depozytów i innych funduszy podlegających zwrotowi od ludności praz na przyznawaniu kredytów na własny rachunek oraz instytucję pieniądza elektronicznego w rozumieniu dyrekrtywy 2000/46/WE
• system instytucji kredytowych obejmuje zarówno instytucje bankowe, jak i parabankowe, które podlegają wspólnemu nadzorowi dla instytucji kredytowych
• w ustawodawstwie unijmym nie występuje więc bank, lecz instytucja kredytowa, natomiast powszechnie używa się określenia "bank". Przykładem mogą byc tu niemieckie i francuske rozwiązania prawne, któreposługują się wspólnotowym terminem "instytucje kredytowe", natomiast polskie prawo bankowe terminem "bank"
• prawo wewnętrzne poszczególnych państw członkowskich UE określa rodzaje instytucji działających na rynku usług bankowych i definiuje zakres ich czynności. Działają w różnych formach organizacyjnych ale na podobnych zasadach i poddane są nadzorowi
• konglomerat finansowy to grupa finansowa o znacznym udziale (ponad 40% sumy bilansowej konglomeratu) w dwóch sektorach: ubezpieczeniowym i bankowym lub inwestycyjnym. Udział podmiotów finansowych w sumie bilansowej konglomeratu jako całości powinien przekraczac 40%, a udział najmniejszego podmiotu finansowego w sumie bilansowej i wymogach kapitałowych jest nie niższy niż 10%.
Funkcje banku:
• monetarna
• alokacji zasobów finansowych
• transmisji polityki pieniężnej
Rola banku w gospodarce:
• pośrednik finansowy - uniwersalny
• przedsiębiorstwo bankowe
• instytucja zaufania publicznego
Zadania banków:
• zapewniają dostęp do systemu płatniczego
• gwarantują płynnośc finansową (depozyty na żądanie, otwarte linie kredytowe)
• przejmują na siebie ryzyko, które mogą później na rynku odsprzedac
• oferują informacje dotyczące stopnia ryzyka
• jako jedyni pośrednicy finansowi mają dostęp do pożyczkodawcy ostatniej instancji, czli banku centralnego
Konkurenci banków:
• Fundusze inwestycyjne
• Zakłady ubezpiczeń i fundusze emerytalne
• Domy maklerskie
• Firmy pośrednictwa finansowego
• Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK)


(…)

… o elektronicznych instrumentach płatniczych
• Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej Funkcje systemu bankowego
• kreacja pieniądza centralnego - bank centralny
• kreacja pieniądza bankowego, bezgotówkowego - banki operacyjne
• depozytowo - kredytowa, ujawnia się w bankach komercyjnych przez mechanizm tworzenia depozytów i ich transformacji w kredyty
• alokacyjna - umożliwiająca przepływ środków finansowych…
… NBP
• przewodniczy Zarządowi i RPP
• reprezentuje interesy Polski w miedzynarodowych instytucjach finansowych
Zarząd NBP:
• realizuje uchwały RPP
• współrealizuje ( z MF) politykę kursową
• ocenia funkcjonowanie systemu bankowego
• ocenia obieg pieniężny i rozliczenia oraz obrót dewizowy
• sporządza bilans NBP oraz bilans obrotów płatniczych państwa
• określa zasady gospodarowania funduszami NBP…
… ilościowe - określanie limitów najczęściej w odniesieniu do funduszy własnych
• regulacje ostrożnościowe jakościowe - określanie sposobu postępowania banków
Za wiodące regulacje należy uznac te odnoszące się do:
• poziomu wypłacalności (współczynnik wypłacalności), które w ostatnich latach uległy istotnym zmianom w związku z przejęciem przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w czerwcu 2004 ostatecznej…
… na rodzaj prowadzonej działalności:
banki uniwersalne
• inwestycyjne
• specjalistyczne (np. hipoteczne, samochodowe, komunalne, internetowe)
Ze względu na formę prawną:
• państwowe
• spółki akcyjne
• spółdzielcze
Ze względu na strukturę własności kapitału:
• państwowe
• polskie prywatne - należące do właścicieli polskich
• kapitał zagraniczny - banki należące do właścicieli zagranicznych
Typy banków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz