Zarządzania jakością obsługi - ściaga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzania jakością obsługi - ściaga - strona 1 Zarządzania jakością obsługi - ściaga - strona 2

Fragment notatki:

DOSKONALENIE JAKOŚCI: 1. Deming: (14): 2. Stosuj nową filozofię. Nie można dłużej tolerować powszechnie akceptowanych poziomów opóźnień, omyłek, usterek materiałów nie nadających się do obróbki, ludzi nie potrafiących wykonać dobrze swojej pracy a bojących się zadawać pytania, przestarzałych metod szkolenia. Zadowolenie klienta jest elementem sterującym wszystkimi działaniami. 5. Stale udoskonalaj system funkcjonowania firmy. Ujawniaj problemy i ich przyczyny. Udoskonalaj sam proces, a nie tylko jego wyniki (projektowanie, zaopatrzenie, zapewnienie sprawności urządzeń, produkcja, szkolenie itd.). 7. Wprowadź nowoczesny, właściwie rozumiany nadzór ze strony kadry kierowniczej. Kierownik powinien zawsze pomagać pracownikowi tak, aby mógł on lepiej wykonywać swoje obowiązki. CYKL DEMINGA PDCA: ZAPLANUJ: Planuj każdą zmianę z wyprzedzeniem. Przeanalizuj obecną sytuację oraz potencjalne skutki zmian zanim jakiekolwiek podejmiesz. Zaplanuj pomiar, jako jeden z elementów realizacji zmiany. Opracuj plan wdrożenia zmiany, zadbaj przy tym o pełną obsadę tego przedsięwzięcia właściwym personelem oraz zaangażuj właścicieli procesów. WYKONAJ: Przeprowadź pilotażowe wdrożenie zmiany w małej skali, w kontrolowanych warunkach ZBADAJ: Gruntownie przeanalizuj rezultaty eksperymentu. Wyprowadź wnioski - co zebrane dane mówią na temat skuteczności próbnego wdrożenia? ZASTOSUJ: Podejmij właściwe działania, aby wdrożyć standard takiego procesu, który wytworzył rezultaty najbardziej pożądane. 2. Domek jakości: Celem QFD jest przełożenie potrzeb i oczekiwań odbiorców na charakterystyki wyrobu lub usługi. Produkcja na skalę przemysłową uniemożliwia bezpośredni kontakt z docelowym odbiorcą. Stosuje się więc szereg metod kontaktu pośredniego, w tym wywiady, badania opinii, testy. Dla projektantów produktów istotnym problemem staje się brak fachowej wiedzy odbiorców, którzy zwykle nie są w stanie określić parametrów technicznych wyrobów. 3. KAIZEN - filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym etapie produkcji, jest odpowiedzią na zautomatyzowane tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania. Cele kaizen : skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości; dostosowywanie techniczne elementów systemu; tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; redukcję kosztów. Zasady: Zdefiniowanie obszaru usprawnień, Analiza i selekcja kluczowych problemów, Identyfikacja powodów usprawnień, Zaplanowanie środków usprawnień, Implementacja, Porównanie rezultatów, Standaryzacja- zachowanie trwałości i ciągłości usprawnień 4. Cykl DMAIC : Pierwszą fazą w cyklu DMAIC jest Define. W tym kroku zespół definiuje tzw. CTQ, czyli cechy naszego produktu lub usługi, istotne dla Klienta z punktu widzenia jakości. Aby do tego doszło, należy przeprowadzić badanie Głosu Klienta, wykorzystując odpowiednie narzędzia. Głównym celem fazy Measure(pomiar) jest zaplanowanie i zgromadzenie danych opisujących aktualnie funkcjonujący proces. Analyze- W tej fazie określamy aktualną wydolność procesu, doprecyzowujemy cel projektu, a także rozpoczynamy proces analizy źródeł zmienności wpływających na zmienną Y. Faza Improve prowadzi do opisania relacji między

(…)

… pozycję i zdobycie atutów podczas transakcji handlowych (zarówno odbiorcą, jak i poddostawcą), większą szansę na zdobycie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów, Celem opracowania norm ISO serii 14000 było zdefiniowanie podstawowych wymagań w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego. Normy te stanowić mają instrument wspomagający świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego z zgodności z wymaganiami tych norm pozwala: metodycznie oceniać wpływy działalności swojego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne; podejmować skuteczne działania w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko; kontrolować efekty swojej działalności w stosunku do otoczenia. Norma ISO 14001- określająca wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych; Norma ISO 14004-zawierająca informacje przydatne w procesie wdrażania systemu. Norma ISO 19011- zawierające wymagania dotyczące zasad postępowania przy auditowaniu systemu zarządzania środowiskowego. Wdrożenie: ISO 9000: 4. Kluczowe obszaru przygotowania firmy A- uświadomienie potrzeby B - decyzja wdrożenia C - określenie Polityki Jakości i zdefiniowanie celów D - szkolenia cz. 1 - szkolenia kadry kierowniczej E - powołanie pełnomocnika ds. jakości F - szkolenia cz. 2 szkolenia grup roboczych G - analiza stanu istniejącego H - wymagana dokumentacja I - wdrożenie systemu J - audyt wewnętrzny K - ewentualne korekty L - zakończenie przygotowania rozpoczęcia procedury certyfikacji ISO 14000: 2. Kluczowe obszary przygotowania firmy: A - uświadomienie potrzeby B - decyzja wdrożenia C - określenie Polityki Jakości i zdefiniowanie celów środowiskowych D - szkolenie cz. 1 - Szkolenie kadry kierowniczej E - powołanie pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego F - szkolenia cz. 2 - Szkolenia pracowników G - identyfikacja aspektów środowiskowych H - wymagana dokumentacja I - wdrożenie systemu J…
…, podejmowania decyzji dotyczących wyboru miejsc, w których należy skupić wysiłki związane z doskonaleniem procesu. 3. Karty kontrolne stosowane są w procesach, w których konieczne jest ciągłe monitorowanie — produkcja seryjna. Związane jest to również z potrzebą pobierania próbek potrzebnych do analizy podczas procesu produkcji. Karty kontrolne są graficzną metodą ukazywania nieprawidłowości zachodzących w procesie produkcji. Wykres jest wyznacznikiem zmienności parametrów statycznych względem czasu. 4. Diagram Ishikawy Jest on graficznym przedstawieniem powiązań między przyczynami wywołującymi określony problem i skutkami, które one powodują. Mówi się  o nim jako o narzędziu hierarchizującym, którego zasadniczym celem jest pomoc w identyfikacji przyczyn problemu. Może być wykorzystywany do badania…
… do diagramu Ishikawy, jednak definiuje on nie tylko powiązania "przyczyna - skutek", ale również określa powiązania na linii "przyczyna - przyczyna. Tworzenie diagramu relacji umożliwia wyjaśnienie powiązań przyczynowych w przypadku złożonych problemów, jak również określenie kolejności następujących po sobie czynników. Pozwala on zespołowi przeprowadzającemu analizę na rozpoznanie priorytetowych problemów…
…; - zapewnienie odpowiednich ciągów komunikacyjnych ;3. Maszyny i urządzenia; - zapewnienie odpowiedniej ilości niezbędnych urządzeń (szczególnie chłodniczych) i sprzętu; - stałe utrzymywanie ich w pełnej sprawności, czystości i porządku; - prowadzenie okresowych kontroli funkcjonowania urządzeń i tam, gdzie to niezbędne -wzorcowania (wagi, termometry itp.). 4.Procesy mycia i dezynfekcji; 5.Zaopatrzenie w wodę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz