zarządzanie jakością - opracowanie wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 4018
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie jakością - opracowanie wykładów - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera takie informacje, jak: normy ISO 9000:2005, konsument, producent, klasa jakości, koncepcja TQM, założenia i istota koncepcji, benchmarking, osiem zasad zarządzania ISO 9000-2005, polityka jakości -poradnik, metodyka wdrożenia, program Natura 2000, zakres normy, skuteczność systemów zarządzania bhp, co to jest krytyczny punkt kontroli?, narzędzia zarządzania jakością, metoda FMEA Analiza przyczyn i skutków wad Failure Mode and Effect Analysis, etapy projektu FMEA, metoda QFD, sterowanie procesem za pomocą kart kontrolnych, koncepcja six sigma

Dodatkowo notatka opatrzona jest rysunkami i wykresami.

Notatka z przedmiotu Zarządzanie jakością umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

Zarządzanie jokością
Normy ISO 9000:2005 „Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.” W Słowniku języka polskiego jakość określana jest jako - właściwość, rodzaj, gatunek, wartość, zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot jest tym przedmiotem, a nie innym. W Leksykonie naukowo-technicznym zdefiniowano ją jako - zespół cech charakteryzujących przydatność wyrobu do spełnienia przeznaczenia użytkowego, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez odbiorców takimi jak: niezawodność, sprawność, trwałość, funkcjonalność. W języku potocznym jakość oznacza najczęściej ocenę, w jakim stopniu dany przedmiot lub usługa odpowiada wymaganiom oceniającego. Mówiąc o jakości wyrobu można rozpatrywać dwa zasadnicze poglądy, a mianowicie ten z punktu widzenia:
Konsumenta Określa on jakość na podstawie tego, jak dobrze dany produkt spełnia funkcje, dla których został zakupiony. Innymi słowy jest to zdolność wyrobu do zaspokojenia potrzeb nabywcy, które to można podzielić na potrzeby funkcjonalne i niefunkcjonalne. Producenta Według niego jakość to zarazem bliskość rzeczywistych właściwości produktu z tymi zaplanowanymi, jak również możliwość osiągnięcia korzyści pod względem ekonomicznym (zyskowność) oraz pozycji na rynku (konkurencyjność). Klasa jakości.
Dotyczy w dominującym stopniu „jakości typu” W każdej klasie wyrób może być dobrej (wysokiej) jakości, pozbawiony wad i usterek, lub gorszej jakości. Porównywanie pomiędzy klasami nie dotyczy „jakości wyrobu” a jedynie „jakości typu”. (jest to niezbyt fortunne sformułowanie używane nieprecyzyjnie w potocznej mowie) Etapy (generacje) rozwoju zarządzania jakością można sklasyfikować następująco:
kontrola techniczna, zwana również inspekcją jakości (Quality Inspection),
kontrola jakości (Quality Control),
zapewnienie jakości (Quality Assurance),
kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management). Zarządzanie jakością W2. Koncepcja TQM, założenia i istota koncepcji. Twórcy koncepcji (Deming, Crosby i inni). Nagrody jakości. Benchmarking. TQM obejmuje poznanie i wdrożenie zasad i pojęć zarządzania jakością we wszystkich aspektach działalności gospodarczej. Wymaga stosowania zasad na każdym szczeblu, w każdej fazie produkcji i każdym dziale organizacji. Idea TQM wymaga wzbogacenia przez zastosowanie nowoczesnych technik zarządzania jakością
Rozwój kompleksowego zarządzania jakości od 1980 roku do chwili obecnej wiele zawdzięcza pracy znakomitych ekspertów amerykańskich. Szczególny wkład w rozwój zarządzania jakości wnieśli między innymi: dr Wiliam Edward Deming, dr Joseph Juran, Philips Crosby, Kaoru Ishikawa.


(…)

…, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów 
Istotnym celem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji tak by zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na środowisko naturalne.
Norma ISO 14001 należy do rodziny norm 14000. Cała seria norm dotyczy ogólnie pojętego zarządzania środowiskowego w odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa, oraz produktu i usługi. 
Aktualnie obowiązuje norma ISO 14001:2004 (2004 - rok wydania aktualnej normy). Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) wydaje polskie wersje powyższej normy. Norma ISO 14001:2004 została wydana w Polsce pod oznaczeniem PN-EN ISO 14001:2005. Norma Polska jest przedrukiem normy europejskiej (EN ISO), która została przejęta z normy międzynarodowej (ISO) i jest traktowana jako identyczna, a została wydana w roku 2005. 
ISO 14000 jest nazwą rodzajową nadaną serii norm związanych z systemami zarządzania środowiskowego. Seria ta obejmuje następujące normy:
· ISO 14001:2004 - Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania · ISO 14004:2004 - Systemy Zarządzania…
… systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego ISO/TR 10013 - Wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością ISO/TR 10017 - Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszące się do ISO 9001:2000 Nowelizacja norm w 2000 roku, zwana Wizją 2000 połączyła ISO 9000 i 8402, a także zlikwidowała normy ISO 9002 i ISO 9003 (które były po prostu uboższymi wersjami ISO 9001…
… z punktu widzenia konsumenta z uwypukleniem cech jakości handlowej, odżywczej lub organizacyjnej. HACCP opracowano w celu rozpoznania zagrożeń. Zagrożeniem jest wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi (klientowi).Wyróżnia się trzy rodzaje zagrożeń:
mikrobiologiczne (bakterie, wirusy),
fizyczne, np. szkło, piasek,
chemicznych, np. środki ochrony roślin, detergenty. System HACCP opiera się na 7…
… była Motorola. Postanowiła ona zatrudnić w swoich ośrodkach badawczych wybitnych matematyków, statystyków, specjalistów z zakresu projektowania oraz specjalistów zapewnienia jakości. Rezultatem tej współpracy było opracowanie spójnego systemu jakości, który został nazwany „Six Sigma Initiative”. System ten dawał możliwość ciągłego obniżania kosztów własnych, poprzez redukcję kosztów złej jakości, czyli kosztów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz