Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji - strona 1 Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji - strona 2

Fragment notatki:

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron.
Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji. Charakterystyka otoczenia zewnętrznego. Jak zauważyliśmy przed chwilą, otoczenie zewnętrzne organizacji składa się z dwóch warstw. Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Elementy te nie muszą być związane z innymi konkretnymi organizacjami. Ogólne otoczenie większości organizacji ma wymiar ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny i międzynarodowy. Otoczenie celowe składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na organizację. Otoczenie celowe może obejmować konkurentów, klientów, dostawców, związki zawodowe, właścicieli i sojuszników strategicznych. Ekonomiczny
struktura i działanie instytucji systemu gospodarczego państwa, podstawowe wyznaczniki kondycji gospodarki: stopa wzrostu, stopa zwrotu kapitału, stopa procentowa, kursy wymiany walut, stopa inflacji, stopa spożycia, poziom bezrobocia, stan zadłużenia
Socjokulturowy struktura i aktywność organizacji społecznych, rozwarstwianie społeczeństwa, indywidualizacja potrzeb, style życia, przemiany w systemach wartości, długotrwałe tendencje w konsumpcji
struktura demograficzna społeczeństwa, “wiek” i struktura rodziny, podaż siły roboczej
Prawno - polityczny
podmioty i konstrukcja systemu legislacyjnego, zakres regulacji prawnej, tempo i kierunek zmian legislacyjnych struktura i działalność organizacji politycznych, ideologia i system filozoficzny leżący u podstaw rządów ekipy sprawujące władzę, tempo i kierunki zmian w układzie politycznym
Technologiczny
stan i struktura podmiotowa nauki, tempo wdrażania innowacji, bieżąca faza cyklu innowacyjnego, szybkość i zakres rozpowszechniania się innowacji
Międzynarodowy
liczba i funkcje organizacji międzynarodowych, struktura konkurencji międzynarodowej, dysproporcje w rozwoju, tendencje integracyjne, standaryzacja
Charakterystyka otoczenia wewnętrznego Ze względu na to, że wpływ ogólnego otoczenia jest często niejasny i długofalowy, większość organizacji koncentruje się raczej na otoczeniu celowym. Chociaż jest ono również dość złożone, dostarcza więcej użytecznych informacji niż otoczenie ogólne, albowiem menedżer może rozpoznać czynniki otoczenia szczególnie interesujące organizację, a nie zajmować się bardziej abstrakcyjnymi wymiarami otoczenia ogólnego. Konkurenci. ... Klienci. ... Dostawcy. ... Regulatorzy. Jednostki, które mogą kontrolować, regulować lub w inny sposób oddziaływać na politykę i praktyki organizacji. Inną podstawową formą regulatora jest grupa interesu. Siła robocza.

(…)

… dostaw, warunki dostawy
istnienie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w materiały, surowce, energię, towary i usługi
Konkurenci
struktura konkurentów i koncentracja podaży (monopol, oligopol, konkurencja rozproszona)
aktywność poszczególnych konkurentów i skuteczność ich strategii
możliwość współdziałania z konkurentami
bariery wejścia i wyjścia Nabywcy / odbiorcy
struktura nabywców i stopień koncentracji popytu (monopson, oligopson, popyt rozproszony)
rozmieszczenie nabywców i koszt dotarcia do nich
lojalność nabywców, możliwość oddziaływania na zachowania konsumentów / odbiorców
Relacje organizacji z otoczeniem.
W dotychczasowych rozważaniach nazywaliśmy i opisywaliśmy rozmaite wymiary otoczenia organizacji. Ze względu na to, że organizacje są systemami otwartymi, na wiele różnych sposobów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz