Zarys teorii i filozofii prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2429
Wyświetleń: 6818
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarys teorii i filozofii prawa - strona 1 Zarys teorii i filozofii prawa - strona 2 Zarys teorii i filozofii prawa - strona 3

Fragment notatki:...KONCEPCJA PRAWNONATURALNA
Te kierunki korzeniami tkwią w starożytnej Grecji. Taki sposób patrzenia (prawnonaturalny) można dostrzec u Arystotelesa i Platona. Stoicy przyjmowali, że istnieje powszechne prawo „nomos” będące źródłem i wzorcem dla prawa ludzkiego stanowionego. Takie poglądy utrzymywał się aż do XIX w. (do pojawienia się historycznej szkoły prawa, a później pozytywizmu prawniczego, którego ojcem był John Austin) W historii myśli prawniczej można wskazać okresy żywego rozwoju prawa natury i ich silnego oddziaływania, ale też i czasy, gdzie były one spychane na margines....

...Wypowiedzi dyrektywalne (normatywne) – do wypowiedzi dyrektywalnych zaliczamy wypowiedzi normatywne; wypowiedzi dyrektywalne stanowią pojęciowo klasę wypowiedzi szerszą niż wypowiedzi normatywną.
Wypowiedzi normatywne nie opisują ani nie wartościują rzeczywistości, ale wskazują pewien wzór powinnego zachowania. Wypowiedzi te sugerują, iz określony adresat wypowiedzi powinien zachować się w określony sposób (schemat logiczny: X powinien czynić Y).
Normy prawne to wypowiedzi normatywne. ...

Wypowiedzi performatywne (dokonawcze) – np. „nadaję ci imię Jan”, „mianuję pana na stanowisko”, „biorę sobie ciebie za męża (żonę)” – łączy się z nimi dokonanie zmiany rzeczywistości; schemat logiczny: „czynię X”.

...Typ administracyjny (pozasądowy) stosowania prawa – stosowanie prawa polega na podejmowaniu przez kompetentny organ władzy państwowej (lub inne podmioty upoważnione, np. organy samorządu terytorialnego czy zawodowego) wiążących, indywidualnych i konkretnych decyzji prawnych na podstawie obowiązujących norm prawnych.
Stosowanie prawa jest przeciwne do tworzenia prawa. ...

Zarys teorii i filozofii prawa
S. Wronkowska, Z. Ziembiński „Zarys teorii prawa” (wydanie po 2000 r.)
L. Leszczyński „Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna z orzecznictwa” 2001 r.
Pojmowanie prawa
Prawo to zjawisko złożone, wieloaspektowe, można je badać w różnych płaszczyznach i różnymi metodami:
- ontologia - nauka o bycie - epistemologia - nauka o poznaniu
- aksjologia prawa - nauka o wartościach; można sprowadzić do kilku grup.
Grupy o byt prawa:
prawo to norma lub system norm prawnych
prawo to fakt społeczny
prawo to fakt psychiczny - przeżycia
prawo to określone wartości, czy przejaw wartości
prawo to zjawisko złożone.
Te ujęcia można zredukować i otrzymamy dwupodział ujęć prawa:
ujęcie prawa jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania,
ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów społ. czy psychicznych związanych z określonego rodzaju normami, Są to tzw. kierunki realistyczne (koncepcja realistyczna)
Ujęcie nr 1 - prawo jako norma, jako zespół norm postępowania - wyróżnia się tu:
koncepcja prawnonaturalna
koncepcja pozytywistyczna.
Sposób wyznaczania treści tych norm:
Koncepcje pozytywistyczne - zakładają, że treść jest wyznaczona przez akty stanowienia czy uznania ze strony państwa (przez decyzje organów państwowych) - prawem są jedynie normy prawa pozytywnego pochodzące od kompetentnych organów państwa, ich realizowanie poparte jest zagrożeniem przymusu ze strony państwa w przypadku ich przekroczenia. Koncepcje prawno-naturalne - zakładają, że istnieją i obowiązują pewne normy prawa naturalnego niezależnie od aktów ustanowienia norm o takiej treści przez władze państwowe, niezależnie od źródeł, z których te normy mogą być wyprowadzone (Bóg, natura czy godność człowieka).
Podstawowym twierdzeniem jest to, że prawo naturalne istnieje ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz