Zarys postępowania cywilnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4732
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarys postępowania cywilnego  - strona 1 Zarys postępowania cywilnego  - strona 2 Zarys postępowania cywilnego  - strona 3

Fragment notatki:

Na wstępie wyjaśniono czym jest Prawo procesowe cywilne i jakie są Źródła prawa procesowego cywilnego. W następnej kolejności dokładnie omówiono klasyfikację postępowań cywilnych: Związaną z podziałem postępowania ze względu na ich cel i odnoszącą się do kryterium określenia organu właściwego w zakresie rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy oraz do celu postępowania cywilnego. Następnie wyjaśniono czym jest droga sądowa, jurysdykcja krajowa, właściwość sądu, skład sądu i inne przesłanki postępowania cywilnego. Każda przesłanka została bardzo dokładnie omówiona, oraz poparta konkretnymi przepisami z KPC. Następnie omówione zostały ogólne zasady i tryby postępowania procesowego w I instancji, uczestnicy postępowania, strony postępowania, oraz inne formy udziału w postępowaniu.

Zarys postępowania cywilnego dr Tomasz Demendecki WYKŁAD I 1. „Postępowanie Cywilne” (podręcznik wznawiany) Jodłowski, Resich, Misiu- Jodłowska, Lapierra, Waitz. 2. „Postępowanie Cywilne” Broniewicz. 3. „ Zarys wykładów postępowania cywilnego” Świewoda, Cielecki 4. „ Kodeks Postępowania Cywilnego” 5. „ Tekst kodeksu postępowania cywilnego” Egzamin - test wielokrotnego wyboru 10 pytań Prawo Procesowe Cywilne Postępowanie Procesowe Cywilne Określenie z prawa cywilnego Droga Sądowa i dopuszczalność Prawo procesowe cywilne- używamy na odniesienie samodzielnego działu prywatnego, obejmującego uporządkowany zespół norm prawnych o charakterze formalnym lub instrumentalnym. Prawo procesowe cywilne pełni pomocniczą rolę względem prawa cywilnego materialnego. Funkcją omawianego działu prawa jest urzeczywistnienie naruszonych lub zagrożonych naruszeniem prawa materialnego cywilnego poprzez wydanie odpowiedniej treści właściwego rozstrzygnięcia przez organ orzekający. Prawo procesowe cywilne wiec pozostaje w ścisłym związku z prawem cywilnym materialnym a przejawia się to miedzy innymi w podobieństwie określających instytucji i pod oddziałów prawa. Zdolność Prawna odpowiada zdolności do czynności prawnych w ramach prawa procesowego - instytucja zdolności procesowej. Relacje zachodzące pomiędzy tymi są dostrzegalne w skutkach prawnych jakie wywoływane są przez dokonanie w ramach danego postępowania cywilnego w określonych procedur. Np. 1 Wniesienie pozwu wywołuje skutek procesowy w postaci utrwalenia właściwości sądu, ale również skutek materialno prawny w postaci wystąpienia z przed wybiegu terminu przedawnienia. Np.2 Doręczenie odpisu pozwu wywołuje skutek procesowy w postaci dopuszczalności podjęcia przez stronę pozwaną, obrony procesowej. A na gruncie prawa materialnego skutek w postaci wyłączenia względem dłużnika domniemania dobrej wiary. Źródła prawa procesowego cywilnego : - źródła prawa stanowionego ( ust. , kodeks postępowania cywilnego, ust. prawa upadłościowe i naprawcze, ust. o KRS, umowy międzynarodowe) umowy wielostronne dotyczące umowy cywilnej i umowy dwustronne zawierane prze Polskę, Akty prawa wspólnotowego zaliczane do prawa wtórnego - rozporządzenia, dyrektywy. Postępowanie cywilne- def. wg Jodłowskiego Rezika - w jej świetle postępowania cywilne to to pojęcie niejednorodne które oznacza pewien uporządkowany ogół czynności, których celem jest rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy z zakresu stosunku prawa prywatnego po przez które następuje urzeczywistnienie określonych lub norm prawa materialnego. To urzeczywistnienie występuje pod postacią odpowiednich treści rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w danej instancji.

(…)

… wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.
Art. 25. § 1. Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie.
§ 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
§ 3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna…
… szczególnym aktualnie zalicza się: sądy administracyjne obejmujące odpowiednio wojewódzkie sądy administracyjne oraz naczelny sąd administracyjny i wojskowe obejmujące garnizonowe sady wojskowe oraz wojskowe sądy okręgowe.
W świetle obowiązujących przepisów ustawodawca nie powierza sądom szczególnym rozpoznawania spraw cywilnych. W związku z tym jeżeli ustawodawca posługuje się w dalszej treści przepisów…
… się w tej sprawie za niewłaściwe.
Art. 464. § 1. Odrzucenie pozwu nie może nastąpić z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, gdy do rozpoznania sprawy właściwy jest inny organ. W tym wypadku sąd przekaże mu sprawę. Postanowienie sądu o przekazaniu sprawy może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli jednak organ ten uprzednio uznał się za niewłaściwy, sąd rozpozna sprawę.
§ 2. Wniesienie do sądu pozwu…
… postanowieniem o przekazaniu sprawy chyba że jest to sąd wyższego rzędu.
Po stwierdzeniu swojej nieważności może przekazać sprawę innemu sadowi który uzna za właściwe ten sąd który tę sprawę przekazał. Takie przekazanie przez sąd wyższego rzędu jest wiążące. Art. 200. § 1. Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Sąd…
… jest tu bowiem chwila a to co się działo (…). Rodzaje właściwości:
Podział ze względu na źródło z którego ta właściwość wynika.
Pozwala to na wyróżnienie: właściwości ustawowej, właściwości delegacyjnej (wyjątek do właściwości ustawowej) art. 44-45 k.p.c.
Art. 44. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym…
… w którym pojawia się tzw. Element obcy, zagraniczny z którego wystąpieniem wiąże się konieczność zastosowania przez sąd określonego prawa obcego. Często takim elementem obcym może być obywatelstwo strony postępowania.
Mimo ze jurysdykcja krajowa jest używana w kodeksie jednak nie została w tym akcie prawnym i innych przepisach sformułowana. Nie ma definicji legalnej jurysdykcji krajowej.
Definicja doktrynalna…
… wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej.
§ 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz