Zakres i forma projektu budowlanego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres i forma projektu budowlanego - strona 1 Zakres i forma projektu budowlanego - strona 2

Fragment notatki:

Zakres i forma projektu budowlanego
Zakres i forma projektu budowlanego są szcze­gółowo określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow­lanego (Dz.U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133). Określono w nim:
— formę i dane, które powinny być zamiesz­czone na stronie tytułowej projektu,
— zakres wymaganych informacji, zawartych w metrykach projektu, zamieszczanych na każ­dym rysunku,
— wymagania dotyczące projektu zagospodaro­wania działki z wyszczególnieniem, co powinna zawierać jego część opisowa i część rysunkowa,
— wymagania dotyczące projektu architekto­niczno-budowlanego.
Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać zwięzły opis techniczny i część rysun­kową. W opisie należy m.in. określić:
— przeznaczenie i program użytkowy obiektu, jego formę architektoniczną i funkcję,
— układ konstrukcyjny, schematy statyczne, za­łożenia przyjęte do obliczeń itd.,
— rozwiązania zasadniczych elementów wypo­sażenia budowlano-instalacyjnego,
— rozwiązania i sposób funkcjonowania zasad­niczych urządzeń instalacji technicznych,
— charakterystykę cieplną przegród budowla­nych.
Część rysunkowa powinna zawierać m.in.:
elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnie­nia formy architektonicznej obiektu i jego wy­glądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron,
— rzuty wszystkich charakterystycznych pozio­mów obiektu, w tym widok dachu lub pokrycia i przekroje,
— rozwiązania konstrukcyjno-budowlane obie­ktu i jego powiązania z podłożem oraz przyleg­łymi obiektami,
— rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami, mającymi wpływ na właściwo­ści cieplne i szczelność przegród (dotyczy budynków ogrzewanych). Rysunki powinny być wykonane w skali dosto­sowanej do specyfiki i charakteru obiektu bu­dowlanego, jednak nie mniejszej niż:
— 1:200 dla obiektów o dużych rozmiarach,
— 1:100 dla pozostałych obiektów i wydzie­lonych części obiektów wymienionych po­wyżej.
— 1:50 dla wydzielonych części obiektów bu­dowlanych podlegających przebudowie lub roz­budowie oraz części i obiektów skomplikowa­nych i o małych rozmiarach.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz