Charakterystyka dokumenatcji projektowo-budowlanej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka dokumenatcji projektowo-budowlanej - strona 1

Fragment notatki:

Treść omawianego zagadnienia zajmuje 1,5 strony przy rozmiarze czcionki 10,5. W pliku tekstowy zawarto takie tematy jak: wymagane składniki projektu budowlanego, czyli co projekt budowlany powinien zawierać; wymagane składniki projektu architektoniczno-budowlanego; wymagane elementy opisu technicznego; wymagane składniki części rysunkowej; cechy konieczne dotyczące obliczeń statystycznych zawartych w projekcie budowlanym; zestawienie kosztów budowy (kosztorys) oraz wykaz materiałów budowlanych - zależności w stosunku do technicznego projektu budowlanego.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
Projekt budowlany powinien zawierać:1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący określenia granic działki lub terenu, usytuowania, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów wymiarowych, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. 2. Projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję i konstrukcję obiektu budowlanego oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasadę nawiązania do otoczenia, a w stosunku do niektórych obiektów budowlanych również dostępność dla osób niepełnosprawnych.
3. Stosownie do potrzeb oświadczenia jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz warunków przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych.
4. W zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Projekt architektoniczno - budowlany powinien zawierać:
opis techniczny,
część rysunkową.
Opis techniczny powinien określać m. in.:
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.
2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane określające formę i funkcję obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy - tylko w zakresie niezbędnym jako uzupełnienie rysunków projektu architektoniczno-budowlanego.
3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń lub ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania budowlane konstrukcyjno - materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych, podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu.
4. W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku wielorodzinnego sposób zapewniania osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z tego obiektu.
5. W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne lub współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.
6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych. teletechnicznych, odgromowych.


(…)

… oraz wibracji. 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.
Część rysunkowa powinna zawierać m. in.:
1. Widoki boczne (elewacje), a także widok z góry, w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy obiektu oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym (na rysunku) elewacyjnych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji.
2…
… użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w tym: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,
instalacje i wyposażenie elektryczne oraz instalację odgromową, instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej.
5. Część rysunkowa powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach…
… zasadniczych wymiarów, rozstawu dylatacji, przerw technologicznych, montażowych oraz technologii realizacji, materiały użyte do konstrukcji z podaniem ich wytrzymałości, gęstości objętościowej, krótki wyciąg z badań geotechnicznych, charakterystykę agresywności środowiska i ogólne zasady zabezpieczania konstrukcji przed korozją, wymaganą klasę odporności ogniowej budowli i jej elementów konstrukcyjnych, gólne…
…, jednakże nie mniejszej niż:
1 : 200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach,
1 : 100 dla pozostałych obiektów i ich wydzielonych części, 1 : 50 dla obiektów lub ich wydzielonych części podlegających przebudowie lub modernizacji.
Częścią projektu budowlanego są obliczenia statyczne
Powinny one obejmować ustroje konstrukcyjne, elementy i te szczegóły konstrukcyjne, dla których konieczne jest sprawdzenie stanów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz