Rysunek techniczny budowlany - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rysunek techniczny budowlany - omówienie - strona 1 Rysunek techniczny budowlany - omówienie - strona 2 Rysunek techniczny budowlany - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Do jednoznacznego przedstawienia obiektu w dokumentacji technicznej sformułowano normy uwzględniające specyfikę poszczególnych rodzajów rysunku technicznego budowlanego.
Rysunek budowlany został podzielony na:
Rysunek urbanistyczny
Rysunek architektoniczno-budowlany
Rysunek konstrukcyjny
Rysunek instalacyjny

W rysunku technicznym budowlanym oprócz wyżej wymienionych można jeszcze dodać rysunki:
Zagospodarowania terenu
Zagospodarowania terenów zielonych i ukształtowania terenu
Urządzeń sportowych
Meblowy
Graficznych projektów organizacji budowy i robót
Wiele innych

Liczby wymiarowe
Wszystkie liczby wymiarowe na całym arkuszu rysunkowym powinny mieć tę samą wysokość, zależną formatu arkusza. Umieszcza się je nad linią wymiarową, w miarą możliwości w pobliżu jej środka, lub nad linią odniesienia. Liczby wymiarowej nie powinno się przecinać żadnymi liniami. Linie kreskowania, osie symetrii i linie zarysu należy przerwać w miejscu występowania liczby wymiarowej. W przypadku wymiarów ustawionych szeregowo, liczby wymiarowe można umieszczać na przemian nad i pod linią wymiarową lub nad linią odniesienia . Zależnie od nachylenia linii wymiarowych, liczby wymiarowe wpisuje się sposób umożliwiający ich odczytanie od dołu lub od prawej strony rysunku .

W razie podania liczby wymiarowej niezgodnej z wymiarami liniowymi rysunku wykonawczego w danej podziałce, należy tę liczbę podkreślić . Gdy na rysunku występują elementy różniące się między sobą tylko niektórymi wymiarami, należy je przedstawić na jednym rysunku elementu, a wymiary wpisać w odpowiedniej liczbie wariantów, oznaczając je nawiasami , lub wszystkie warianty wymiarów podać w tabelce

Rysunek techniczny budowlany
Do jednoznacznego przedstawienia obiektu w dokumentacji technicznej sformułowano normy uwzględniające specyfikę poszczególnych rodzajów rysunku technicznego budowlanego.
Rysunek budowlany został podzielony na:
Rysunek urbanistyczny
Rysunek architektoniczno-budowlany
Rysunek konstrukcyjny
Rysunek instalacyjny
W rysunku technicznym budowlanym oprócz wyżej wymienionych można jeszcze dodać rysunki:
Zagospodarowania terenu
Zagospodarowania terenów zielonych i ukształtowania terenu
Urządzeń sportowych
Meblowy
Graficznych projektów organizacji budowy i robót
Wiele innych
Na rysunkach konstrukcyjnych przedstawia się szczegółowo elementy konstrukcyjne danego obiektu, przy czym można wyróżnić:
Rysunek schematyczny (ideowy) przedstawia układ konstrukcyjny obiektu lub elementu budowlanego w sposób uproszczony (na rzutach i przekrojach w liczbie niezbędnej do jednoznacznego zrozumienia) oraz jego podstawowe wymiary, a w razie potrzeby inne parametry
Rysunek roboczy elementu lub szeregu elementów uwidacznia wszystkie dane i zawiera informacje niezbędne do wykonania elementów Rysunek zestawieniowy (montażowy) przedstawia w sposób schematyczny rozmieszczenie elementów konstrukcji i ich wzajemne usytuowanie
Rysunek szczegółów jest uzupełnieniem rysunku zestawieniowego - przedstawia fragmenty konstrukcji w większej podziałce
Położenie płaszczyzny przekroju oznacza się dwiema grubymi kreskami i numerami umieszczonymi od strony obserwatora. Kreski nie powinny przecinać zarysu obiektu.
Rysunek urbanistyczny
Celem rysunku urbanistycznego jest ustalenie dla poszczególnych obszarów kraju przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów na określone cele.
Plany zagospodarowania przestrzennego realizowane są dla:
Obszaru całego kraju tzw. plan krajowy
Obszarów poszczególnych woje

(…)

…. Odpis jest ważny jedynie przez 3 miesiące licząc od daty jego wydania.
perspektywy związane z planowanym zagospodarowaniem otoczenia.
Etap II - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Jeśli interesująca nas działka znajduje się na terenie dla którego nie uchwalono planu miejscowego, a wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będzie niemożliwe, to najlepiej wstrzymać się z jej zakupem.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać określenie: granic terenu objętego funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania
zapotrzebowania…
… budowlanego
Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót. Projekt powinien również być zgodny z obowiązującymi przepisami.
Projekt budowlany składa się z dwóch części: projektu zagospodarowania działki (terenu) projektu architektoniczno-budowlanego…
… na budowę jest ważne przez 2 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Wniosek o pozwolenie na budowę
Do wniosku należy dołączyć:
projekt budowlany (cztery egzemplarze) z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami, dokument potwierdzający nabycie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt własności nieruchomości, umowa dzierżawy) ew. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Zatwierdzenie projektu następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed wydaniem tej decyzji właściwy organ sprawdza: zgodność projektu zagospodarowania działki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz obowiązującymi przepisami - w tym techniczno…
… i projektów zagospodarowania działki budowlanej lub terenu budowlanego.
Plany miejscowe opracowywane są na ogół przez zespół specjalistów o różnych specjalnościach. W pracowniach urbanistycznych wydziałów gospodarki przestrzennej przedstawiają obraz ładu przestrzennego w kilku horyzontach czasowych. Podstawowe z nich to plany perspektywiczne obejmujące okres najbliższych 20 lat oraz plany etapowe sporządzane na okres najbliższego planu wieloletniego.
Oznaczenia graficzne na planach urbanistycznych są zróżnicowane zależnie od rodzaju planu. Na planach miejscowych tereny mieszkaniowe, przemysłowe, rekreacyjne itp. wykazywane są najczęściej jako barwne powierzchnie. Przy tworzeniu projektu zagospodarowania terenu lub działki budowlanej należy posługiwać się symbolami, które przedstawiają schematycznie elementy…
… wykonanego z danego materiału.
Rysunki konstrukcji budowlanych, które w zależności od przeznaczenia dzielą się na: konstrukcje inżynierskie i architektoniczne (budowlane), wykonuje się je na podstawie projektu architektonicznego oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a ich zakres opracowania zależy od etapu dokumentacji technicznej.
Rysunki konstrukcyjne można podzielić, w zależności od stosowanych…
… niezgodnej z wymiarami liniowymi rysunku wykonawczego w danej podziałce, należy tę liczbę podkreślić . Gdy na rysunku występują elementy różniące się między sobą tylko niektórymi wymiarami, należy je przedstawić na jednym rysunku elementu, a wymiary wpisać w odpowiedniej liczbie wariantów, oznaczając je nawiasami , lub wszystkie warianty wymiarów podać w tabelce
Etap I. Zakup działki budowlanej…
… (lub innych warunków pozwolenia na budowę) jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Proces budowlany
Budowa jest przedsięwzięciem złożonym, wieloetapowym, w które zaangażowanych jest wielu uczestników.
Według Prawa Budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor inspektor nadzoru inwestorskiego (jeśli ustalono taki nadzór)
projektant; kierownik budowy lub kierownik robót, reprezentujący wykonawcę.
Rozpoczęcie budowy Inwestor obowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski (w przypadku projektu gotowego będzie nim projektant adaptujący projekt), co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Do zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych należy dołączyć pisemne oświadczenia: kierownika budowy…
… (robót) o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi); inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi. Dziennik budowy Składając zawiadomienie o rozpoczęciu robót, inwestor powinien równocześnie wystąpić o wydanie dziennika budowy. Od tego momentu będzie to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz