Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego - wykład - strona 1 Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego - wykład - strona 2 Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 8. Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego.
8.1. Wybuch pyłu węglowego
W kopalniach węgla powietrze kopalniane zawiera zawsze pewną ilość pyłu węglowego powstałego w wyniku urabiania, ładowania i przesy­pywania węgla. Pył węglowy, podobnie jak wszystkie pyły ciał palnych, może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.
Wybuchowość mieszaniny pyłu węglowego z powietrzem zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od jakości i ilości pyłu węglowego. Pod względem jakościowym decydującym czynnikiem jest zawartość części lotnych w węglu, z którego powstał pył węglowy. Za niebezpieczny uważany jest pył powstały z węgla zawierającego powyżej 12% części lotnych w przeliczeniu na bezwodną i bezpo­piołową substancję węglową. Pył węgla o zawartości 30 do 35% części lotnych uważany jest za najłatwiej wybuchowy.
Drugim czynnikiem jest rozdrobnienie pyłu. Najbardziej wybucho­wym jest pył składający się z ziarn przechodzących przez sito, zawierające 6400 otworów na 1 cm2. Ziarna takie mają wymiary poniżej 0,01 mm. Ziarna nie przechodząc przez sito o wymiarach oczka 1,0 x 1,0 mm nie są uważane za pyły.
W zależności od gatunku węgla wybuch powstaje przy zawartości pyłu węglowego w powietrzu w granicach od 50 do 1000 g/m3. W warunkach normalnych nie jest możliwe powstanie tak wysokich stężeń pyłu węglowego w powietrzu kopalnianym. Przy koncentracji 10 g/m3 zapylenie jest już tak duże, że nie widzi się z odległości 1 m światła przenośnej lampy górniczej.
Dla powstania mieszaniny wybuchowej konieczne jest, aby pył węglowy osadzony w wyrobisku i spoczywający na ociosach spągu, stropie, obudowie, urządzeniach itp. został uniesiony w powietrze, co może nastąpić przy jakimś wstrząsie (np. wywołanym strzelaniem). Powstaje wtedy obłok o dużej koncentracji pyłu węglowego, czyli tzw. obłok pierwotny, który w zetknięciu z iskrą wybucha.
Niebezpieczeństwo wybuchu zależy nie tyle od zawartości pyłu węglowego w powietrzu, ale głównie od jego ilości znajdującej się w wyrobisku.
Aby więc nastąpił wybuch, muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:
- musi powstać gęsty obłok pierwotny pyłu węglowego, - musi nastąpić jego zapalenie.
Warunki takie mogą powstać przy: - wykonywaniu robót strzelniczych, - wybuchu metanu,
- wybuchu gazów pożarowych,
- pojawieniu się iskry elektrycznej lub mechanicznej w obecności obłoku pierwotnego.
Uwzględniając podane warunki, jako miejsca możliwego zapocząt­kowania wybuchu pyłu węglowego uznaje się:
- miejsca wykonywania robót strzelniczych,
- miejsca stwierdzonych nagromadzeń metanu w ilości 1 % i powyżej,


(…)

… pozbawiony lotności przez wilgoć.
Wybuch pyłu węglowego powoduje zagrożenie przede wszystkim w wyrobiskach znajdujących się w otoczeniu miejsca wybuchu. Nie­bezpieczeństwo stwarza ciśnienie fali wybuchu, płomień, wysoka temperatura oraz wielkie ilości wytworzonego tlenku węgla, którego stężenie w czasie wybuchu dochodzi nawet do kilkunastu procent. Rozróżnia się dwie strefy zagrożenia wybuchem pyłu…
…, w rezultacie czego temperatura płomienia obniża się i proces palenia zostaje przerwany.
Do opylania należy stosować pył kamienny zawierający małą ilość wolnej krzemionki. Używa się pyłu wapiennego (tzw. mączki wapien­nej) i pyłu iłołupkowego. Pyły te są higroskopijne i w warunkach wilgotnych szybko tracą lotność oraz ulegają zbryleniu. Obecnie stosuje się powszechnie pył wodoodporny typu K. D. Barbara…
… - zabudowanie półki przy obudowie drewnianej prostokątnej,
c - zabudowanie półki przy obudowie ŁP
Na rys. 8.3 przedstawiono budowę zapory przeciwwybuchowej pyłowej zwykłej przy obudowie ŁP.
Wykonanie zapory (rys. 8.3c). Do przeciwległych łuków odrzwi ŁP przykręca się podpórki zawiesia 1. Jako podpórki można użyć zamka śrubowego do ŁP z przyspawanymi dwoma prętami (konsolkami) stalowymi, płaskownikami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz