Zagrożenie terrorystyczne dla Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenie terrorystyczne dla Polski - strona 1 Zagrożenie terrorystyczne dla Polski - strona 2 Zagrożenie terrorystyczne dla Polski - strona 3

Fragment notatki:

Zagrożenie terrorystyczne dla Polski 1.Udział Polski w konwencjach antyterrorystycznych
Polska:
-jest stroną prawie wszystkich konwencji sektorowych ONZ, UE i Rady Europy;
-bierze udział w procesie OBWE;
-podlega obowiązkom wynikającym z przyjętego w prawnomiędzynarodowych regulacjach modelu zwalczania terroryzmu.
Rola państwa w zwalczaniu terroryzmu: minimalizacja konsekwencji aktu terrorystycznego: ochrona życia, zdrowia, wolności i mienia ofiar zamachu;
udzielenie ofiarom pomocy w odzyskaniu wolności;
umożliwienie ofiarom zamachu-jeśli znajdują się w podróży-kontynuowania swoich planów;
odzyskanie przez ofiary zamachu - w miarę możliwości - utraconego w wyniku zamachu mienia;
państwo jest prawnie zobowiązane do podjęcia działań w tym kierunku;
konwencje międzynarodowe pozostawiają państwom członkowskim swobodę wyboru konkretnych form i metod działania, nakazując jedynie podjęcie wszelkich dostępnych środków służących do osiągnięcia tak określonych celów;
państwa mają pełną swobodę decydowania o kształcie organów realizujących takie działania (sposoby funkcjonowania, kompetencje itd. ).
podejmowanie działań minimalizujących potencjalne konsekwencje utraty kontroli nad materiałami jądrowymi zanim zostaną one wykorzystane do zamachu terrorystycznego lub skażenia środowiska naturalnego :
prawo międzynarodowe pozostawia państwom swobodę wyboru stosowanych środków, metod i form podejmowanych w tym celu działań;
konieczne jest ustanowienie organu kompetentnego w tych sprawach i punktu kontaktowego służącego do wymiany informacji z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.
reagowanie kryzysowe: niesienie pomocy i wsparcia ofiarom zamachów terrorystycznych;
świadczenie przez państwo różnych form wsparcia już po zakończeniu bezpośrednich działań związanych z reakcją na dany akt terrorystyczny, lecz także w czasie ich trwania:
uwolnienie zakładników;
poszukiwanie ofiar w zniszczonych w wyniku zamachu bombowego obiektach;
udzielanie ofiarom pomocy medycznej
Organizacja systemu zarządzania kryzysowego (m.in.):
stanowi prawno międzynarodowe zobowiązanie państwa;
dotyczy aktów terroryzmu międzynarodowego, tzn. występuje element międzynarodowy, np.:
obywatelstwo sprawcy czy ofiar zamachu;
państwo rejestracji statku powietrznego;
państwo bandery;
status prawny przedmiotu zamachu (np. siedziba misji dyplomatycznej państwa obcego);
ochrona fizyczna materiałów jądrowych, ponieważ:


(…)

…;
jest to przestępstwo materialne (tj. skutkowe).
Fałszywy terroryzm:
np. przypadek poinformowania kierownictwa szpitala o rzekomo podłożonym ładunku wybuchowym stwierdzając, iż w świetle prawa polskiego czyn taki kwalifikowany będzie zazwyczaj z przepis art. 66 Kodeksu wykroczeń (wprowadzenie w błąd ).
Przepisy proceduralne:
mieszczą się w ramach prawnokarnych regulacji dotyczących zwalczania terroryzmu;
zawarte w KPK;
wprowadzają nową formę międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych w postaci wspólnych ZESPOŁÓW ŚLEDCZYCH (powołują je, w drodze porozumienia prokurator generalny oraz właściwy organ państwa współpracującego, na potrzeby określonego postępowania przygotowawczego na czas określony).
Ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:
Art. 16 ust. 1 - jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego jest przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
3.Polska jako cel zamachu terrorystycznego?
Prognozy zagrożeń terrorystycznych na świecie:
zwiększanie się różnic pomiędzy państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się - formą kanalizowania frustracji emocjonalnej będzie sięgnięcie po przemoc, w tym działania o charakterze terrorystycznym;
konflikt asymetryczny (głównie działania terrorystyczne podejmowane przez organizacje typu sieciowego);
organizacje terrorystyczne będą przybierać formę sieciową;
coraz większa spektakularność zamachów terrorystycznych;
zdobycie i wykorzystanie broni masowego rażenia przez organizacje terrorystyczne;
zagrożeniem będzie także nieprzewidywalna reakcja państw i sposoby walki z terroryzmem, na jakie się zdecydują…
…. pozakodeksowe regulacje karne).
Polskie ustawodawstwo posługiwało się terminem „terroryzm” i „przestępstwo terroryzmu” w tzw. ustawach około kodeksowych:
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu:
zadania ABW:
rozpoznawanie;
zapobieganie;
wykrywanie przestępstw terroryzmu;
zadania AW:
rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu.
Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz