Dorobek prawny Rady Europy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dorobek prawny Rady Europy - strona 1 Dorobek prawny Rady Europy - strona 2 Dorobek prawny Rady Europy - strona 3

Fragment notatki:

Dorobek prawny Rady Europy Dorobek prawy RE w zakresie zwalczania terroryzmu międzynarodowego opiera się na 3 powiązanych ze sobą kierunkach: Regulacje prawne odnoszące się do zwalczania terroryzmu, które są zawarte w dorobku ONZ w tym zakresie: Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu z dnia 21 stycznia 1977 r. wraz z Protokołem zmieniającym z 15 maja 2003 r. , Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu z 16 maja 2005 r., Prawnomiędzynarodowe unormowania, regulujące współpracę między członkami RE w zakresie zwalczania przestępczości, ekstradycji sprawców przestępstw, wzajemnej pomocy prawnej czy przekazywania sobie osób skazanych:
Terroryzm, nawet gdy nie jest uznany przez te regulacje jako odrębne przestępstwo, zawsze traktowany jest jako czyn przestępny. Regulacje: Europejska Konwencja o ekstradycji z 13 października 1957 r., Europejska Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959 r., Prewencja i wzmacnianie współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu dorobku prawnego RE i powszechnego prawa międzynarodowego. Nowa koncepcja wykorzystania praw człowieka jako środka służącego do zapobiegania i zwalczania terroryzmu. Regulacje: Konwencja RE o zapobieganiu terroryzmowi (Warszawa, 16 maja 2005 r.) .
Wybrane akty prawne Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu wraz z Protokołem zmieniającym jej zakres przedmiotowy jest o sformułowany bardziej ogólnie, niż konwencji sektorowych ONZ, art. 1 konwencji - katalog czynów będących przedmiotem konwencji: czyny będące przestępstwami w Konwencji Haskiej (16.12.1970r.) i w Konwencji Montrealskiej (23.09.1971);
poważne przestępstwo polegające na zamachu na życie, nietykalność osobistą lub na wolność osób mających prawo do ochrony międzynarodowej;
przestępstwa polegające na użyciu bomb, granatów, rakiet, automatycznej broni palnej lub listów i paczek zawierających niebezpieczne przesyłki, jeżeli ich użycie stanowi niebezpieczeństwo dla osób;
usiłowanie popełnienia ww. przestępstw lub udział w charakterze sprawcy lub wspólnika; art. 2 konwencji - rozszerzenie katalogu czynów wszelkie poważne akty gwałtu, niewymienione w art. 1, skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, nietykalności osobistej lub wolności osób oraz inne poważne akty skierowane przeciwko innemu dobru,
konwencja ta jest wielostronną umową ekstradycyjną i umową o pomocy prawnej w sprawach karnych, wpisującą się w funkcjonujący w ramach RE system zwalczania przestępczości,
uznanie ekstradycji terrorystów za najskuteczniejszy środek prawnomiędzynarodowy zwalczania terroryzmu - czyny będące przedmiotem Konwencji nie mogą zostać uznane przez sygnatariuszy za przestępstwa polityczne, a sprawcy - za przestępców politycznych - stanowiłoby to podstawę do odmowy ich wydania,


(…)

… odmowy ekstradycji, gdy:
istnieją poważne przypuszczenia, że celem wniosku jest ściganie lub karanie osoby ze względu na jej rasę, religię, narodowość lub poglądy polityczne,
osoba mogłaby być narażona na poddanie torturom, karze śmierci lub dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia;
postanowienia konwencji zmieniają obowiązujące między sygnatariuszami…
… i umyślnie udostępnia lub gromadzi fundusze z zamiarem ich wykorzystania,
ma świadomość, że fundusze zostaną wykorzystane, w całości lub części do dokonania jednego z przestępstw określonych definicją zawartą w jednej z 9 przyjętych dotychczas konwencji sektorowych,
ma świadomość dokonania czynu mającego spowodować śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby cywilnej lub innej osoby nieuczestniczącej…
… lub uczestnictwa w popełnieniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub też do przystąpienia zrzeszenia lub grupy w celu przyczynienia się do popełnienia jednego lub większej liczby tego typu przestępstw,
szkolenie na rzecz terroryzmu - dostarczanie wskazówek co do wytwarzania lub wykorzystywania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innej broni albo trujących lub niebezpiecznych substancji, bądź…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz