Zagrożenie metanowe i wyrzutami gazów i skał - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenie metanowe i wyrzutami gazów i skał - wykład - strona 1 Zagrożenie metanowe i wyrzutami gazów i skał - wykład - strona 2 Zagrożenie metanowe i wyrzutami gazów i skał - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 7. Zagrożenie metanowe. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał.
Ogólne wiadomości o zapalności i wybuchowości metanu.
Bardzo często podstawową część gazów kopalnianych stanowi metan. Metan potocznie nazywany jest gazem kopalnianym lub gazem błotnym. Chemicznie jest to najprostszy z węglowodorów nasyconych. Jego własności fizyczne oraz inne dane charakterystyczne podano w tabl. 6.1.
Obecność metanu w powietrzu kopalnianym stwarza duże niebez­pieczeństwo dla zatrudnionych w podziemiach kopalni ludzi, jak również dla samej kopalni, a to z następujących przyczyn:
- metan, będąc gazem lżejszym od powietrza, wypiera tlen, tworząc atmosferę niezdatną do oddychania,
- metan jest gazem palnym i zmieszany w odpowiednim stosunku z powietrzem daje mieszaninę wybuchową.
Wybuchową jest mieszanina, w której tlenu jest powyżej 12%, a zawartość metanu mieści się w granicach 5,0 do 15%. Najsilmejszy, wybuch następuje przy zawartości metanu 9,5%.
Temperatura zapłonu wynosi 650°C, temperatura wybuchu 1500°C. Poza granicami wybuchowości metan spala się i zjawisko to nazywa się potocznie wypaleniem metanu. Ogień rozszerza się wtedy błyskawicznie i może spowodować u ludzi ciężkie, a nawet śmiertelne oparzenia. Z tej przyczyny wskazane jest, aby w wyrobiskach za­grożonych metanem ludzie pracowali w koszulach. Mając na uwadze wymienione zagrożenia, nie wolno dopuszczać do gromadzenia się metanu w czynnych wyrobiskach gormczych.
W razie stwierdzenia pod stropem wyrobiska zawartości metanu powyżej 2% należy:
- niezwłocznie wycofać załogę z zagrożonych wyrobisk,
- wyłączyć prąd elektryczny i unieruchomić urządzenia mecha­niczne,
- dostęp do wyrobisk zagrodzić i zawiadomić o tym fakcie najbliższą osobę dozoru ruchu.
Temat: 7.2. Wydzielanie się metanu w kopalniach węgla .
Metan występuje w złożu węglowym w postaci swobodnej (wolnej) oraz w postaci związanej z węglem. Metan wolny wypełnia pory, szczeliny oraz pustki w pokładach węglowych i otaczających je skałach płonnych. Metan związany z węglem, czyli metan sorbowany, połączony jest z węglem fizycznie lub chemicznie.
Wykonanie wyrobiska górniczego zaburza równowagę ciśnienia gazów w złożu. Do wyrobiska górniczego wypływa z calizny metan wolny i wydziela się metan sorbowany. Proces polegający na uwol­nieniu się sorbowanego gazu z ciała stałegó nazywa się desorpcją. Na ogół bywa ona dość słaba, ale może być również tak intensywna, że w mało zwięzłych węglach oraz w naprężonym górotworze powoduje odrywanie, a nawet odrzut brył węglowych i skalnych od calizny. Zjawiska takie występują w Rybnickim Okręgu Węglowym w kop. Jastrzębie i

(…)

… w polach metanowych nie mniejsza jak 1 m/s.
Minimalne prędkości powietrza w wyrobiskach ślepych przewietrza­nych za pomocą lutniociągu w polach metanowych i niemetanowych kopalń węgla kamiennego podano w rozdz. 6.4.5.
Temat: 7.5.3. Zwalczanie przystropowych nagromadzeń metanu.
Możliwość powstawania przystropowych nagromadzeń metanu opisano w rozdz. 7.2. Warunkiem powstania takiego nagroma­dzenia…
… większe ładunki elektryczności sta­tycznej.
W kopalniach węgla kamiennego w wyrobiskach korytarzowych drążonych w polach zaliczonych do IV kategorii zagrożenia należy stosować lutniociągi z lutni metalowych.
Na kombajnach ścianowych pracujących w polach metanowych III i IV kategorii zagrożenia metanowego powinny być zabudowane metanomierze kombajnowe.
Urządzenia elektryczne stosowane w polach metanowych…
… skuteczności zabezpieczenia metanometrycz­nego jest położenie czujnika metanomierza stacjonarnego. Uregulowa­ne jest to w kopalniach węgla kamiennego szczegółowymi przepi­sami. Jako zasadę przyjmuje się zabudowanie czujnika w odległo­ści nie większej niż 10 cm poniżej najniższego punktu w świetle obudowy.
Temat: 7.5.8. Kontrola zagrożenia metanowego.
Nadzorowanie i kontrolę zagrożenia metanowego…
… wyrobiska. Powstać wtedy mogą tzw. lonty metanowe. Są to przystropowe nagromadzenia metanu o stężeniu powyżej 5% występujące w cienkiej warstwie grubości do 2 cm, bezpośrednio pod okładziną lub nie zabudowanym stropem w wolnym przekroju wyrobiska na odcinku powyżej 10 m.
Temat: 7.3. Klasyfikacja zagrożeń metanowych.
Ze względu na naturalne wydzielanie się metanu do wyrobisk gór­niczych zakłady górnicze dzieli się na:
- metanowe, - niemetanowe.
Metanowym zakładem górniczym jest taki zakład, w którym chociażby w jednym z wyrobisk górniczych stwierdzono w powie­trzu występowanie metanu o koncentracji przekraczającej 0,1%. Zakład górniczy, w którym takiego faktu me stwierdzono nawet przy zaprzestaniu przewietrzania, jest zakładem górniczym nieme­tanowym.
Każde udostępnione złoże (pokłady lub ich części…
… wynosiła 5000 t, a ilość wydzielonego gazu 750 000 m3. Wyrzut trwał osiem minut.
Przyczyny oraz przebieg wyrzutów gazów i skał. Przyczyny powstawa­nia wyrzutów gazów i skał w czasie eksploatacji złóż nie są właściwie dokładnie rozeznane.
Na pewno największe znaczenie mają takie czynniki, jak: - wysoka gazonośność złoża,
- wysokie naprężenie w złożu, spotęgowane eksploatacją górniczą, - mała wytrzymałość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz